Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of the state of waste management in the Association of Municipalities of the Płock Region and the city of Płock with a proposal for improvement

Klaudia Kosińska

Abstract

The work was aimed at comparing the types, quality and quantity of waste generated by municipalities and comparing waste management systems. The first stage was the review of literature in the field of waste management and the presentation of the definition of waste. The study also contains an analysis of current legal acts. The unit mass indexes of waste were calculated for all communes belonging to the Association of Municipalities of the Plock Region and the city of Plock. The work also contains suggestions for improvements in the field of waste management, which could ensure an increase in the mass of waste collected selectively, as well as the reduction of municipal waste generated in general and the possibility of better management of municipal waste generated. The last part of the work presents conclusions and a summary.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Kosińska (FCEMP) Klaudia Kosińska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza porównawcza stanu gospodarki odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego i miasta Płocka z propozycją poprawy
Supervisor
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
odpady, gospodarka odpadami, kompostowanie, fermentacja, recykling
Keywords in English
waste, waste management, composting, fermentation, recycling
Abstract in Polish
Tematem pracy dyplomowej była analiza porównawcza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego i miasta-gminy Płock. Praca miała na celu porównanie rodzajów, jakości oraz ilości odpadów wytworzonych przez gminy oraz porównanie systemów gospodarowania tymi odpadami. Pierwszym etapem był przegląd literatury z zakresu gospodarowania odpadami i przedstawienie definicji odpadów. W opracowaniu zawarto również analizę aktualnych aktów prawnych. Obliczone zostały jednostkowe wskaźniki masowego nagromadzenia odpadów dla wszystkich gmin należących do Związku Gmin Regionu Płockiego oraz miasta Płocka. Praca zawiera również propozycje usprawnień w zakresie gospodarki odpadami, które mogłyby zapewnić zwiększenie masy odpadów zbieranych selektywnie, jak również ograniczenie wytwarzanych odpadów komunalnych w ogóle oraz możliwości lepszego zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych. W ostatniej części pracy przedstawiono wnioski i podsumowanie.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33838

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfaa36391bbf44079a6781593b4fd1fbb/
URN
urn:pw-repo:WUTfaa36391bbf44079a6781593b4fd1fbb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page