Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

House of Local Culture in Białystok at Młynowa street

Wiktor Rafeenko

Abstract

The subject of this thesis is a house of culture referring to the local folk and ethnic traditions of Podlasie. The building is located in Białystok at Młynowa Street. The former border of the city, today lies in town center. What is more, it is one of the last witness of what the former buildings of Podlasie looked like. Currently, the area is neglaced, which affects the negative reception of the city. A space with such high cultural, landscape and historical values should not serve as a wild car park, but rather it should be transformed into a city card. The study area is located in an area that is characterized by high natural and landscape values due to the Park Centralny bordering the above-mentioned area. The design area is located at Odeska Street, leading to the Moniuszki Square. Dom Kultury Tutejszej will complete the urban space and in combination with Białostocki Teatr Lalek, Opera i Filharmonia Podlaska and Park Centralny can create a new cultural center of the city an region that will be accessible to the people of all ages. The designed object consist of three wooden huts and one concreto building, the single blocks are joined together by mean of horizontal communication going around the inner court. Wooden parts include folk craft workshops, a dance studio, a club room and a restaurant. In a concret part is located a multifunctional hall with foyer and an exhibition presenting traditiona folk costumes of Podlasie, objects of everyday use and the results of the work of house of culture. In order to extract natural landscape values the whole area surrounding to the building has been redesigned that the designed building is an integral part of local landscape. The main purpose of diploma project was to create a spatial order, designed the space which can help to influence the positive perception of the city and promote the protection of cultural heritage. The adopted spatial structure, adjustment to the human scale, use of natural materials and restrained, referring to the folk motifs architecture cause that the building coalesces with the existing place. The local landscape has been strengthened with greenery designed especially to harmonize with the environment. The hill towering above the building is the local dominant creating the space of the place, pernamently but not intensively marking its place in the surrounding landscape.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wiktor Rafeenko (FA) Wiktor Rafeenko,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Dom Kultury TUTEJSZEJ w Białymstoku przy ulicy Młynowej
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1853/L
Reviewers
Marcin Goncikowski (FA/DDTA) Marcin Goncikowski,, Division of Design and Theory of Architecture (FA/DDTA)Faculty of Architecture (FA) Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
dom kultury, tutejsi, podlasie, krajobraz, architektura drewniana, dziedzictwo kulturowe, architektura ludowa, ciesielstwo, architektura krajobrazu, rzemiosło, sztuka.
Keywords in English
house of culture, community centre, landscape, wooden architecture, cultural heritage, folk architecture, vernacular architecture, carpentry, landscape architecture, craft, art.
Abstract in Polish
Projektem pracy dyplomowej jest dom kultury odnoszący się do lokalnych tradycji ludowych oraz etnicznych Podlasia. Budynek jest zlokalizowany w Białymstoku przy ulicy Młynowej. Dawna granica miasta, dziś leży w jego ścisłym centrum. Co więcej jest jedną z ostatnich ulic pokazujących jak wyglądała dawna zabudowa ziemi podlaskiej. Obecnie teren jest zaniedbany, co wpływa na negatywny odbiór miasta. Przestrzeń o tak wysokich walorach kulturowych, krajobrazowych oraz historycznych nie powinna pełnić roli dzikiego parkingu, a raczej powinna zostać przekształcona na wizytówkę miasta. Teren opracowania znajduje się w obszarze, który odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi za sprawą Parku Centralnego graniczącego z wyżej wspomnianym terenem. Obszar projektowy znajduje się przy ulicy Odeskiej, prowadzącej do placu Moniuszki. Bryła Domu Kultury Tutejszej dopełnia urbanistycznie miejsce, a w połączeniu z Białostockim Teatrem Lalek, Operą i Filharmonią Podlaską oraz Parkiem Centralnym może stworzyć nowe kulturalne centrum miasta jak i regionu, które będzie dostępne dla ludzi w każdym przedziale wiekowym. Projektowany obiekt składa się z trzech chat drewnianych oraz jednego budynku żelbetowego, pojedyncze bryły są połączone w całość za pomocą komunikacji poziomej idącej wokół wewnętrznego atrium. W częściach drewnianych znajdują się pracownie rzemiosł ludowych, studio tańca, pomieszczenie świetlicowe oraz część restauracyjna. W części żelbetowej znajduje się sala wielofunkcyjna z foyer oraz wystawą prezentująca tradycyjne podlaskie stroje ludowe, przedmioty codziennego użytku oraz rezultaty pracy Domu Kultury Tutejszej. W celu wydobycia naturalnych walorów krajobrazowych miejsca cały teren okalający budynek został przeprojektowany tak, aby projektowany obiekt był integralną częścią krajobrazu. Celem projektu jest wykreowanie ładu przestrzennego, zaprojektowanie przestrzeni, która może pomóc wpłynąć na pozytywny odbiór miasta oraz promowanie ochrony dziedzictwa kulturowego. Przyjęta struktura przestrzenna, dopasowanie do ludzkiej skali, użycie naturalnym materiałów oraz powściągliwa, luźno nawiązująca do ludowych wątków architektura powodują, że budynek zrasta się znaczeniowo z zastanym miejscem. Istniejący krajobraz został wzmocniony za pomocą zieleni zaprojektowanej specjalnie tak aby współgrała z całością otoczenia. Pagórek górujący nad bryłą jest dominantą kreującą przestrzeń miejsca, trwale ale nie inwazyjnie zaznaczając swoje miejsce w otaczającym krajobrazie.
File
  • File: 1
    275772_inż_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33058

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa87d96e6a804b8aa7b6ce4688fa6f69/
URN
urn:pw-repo:WUTfa87d96e6a804b8aa7b6ce4688fa6f69

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page