Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of leadership styles in public administration based on the survey of employees in selected Warsaw offices

Anna Kondas

Abstract

Work under the title "Analysis of leader leadership styles in public administration based on the survey of employees of selected Warsaw offices" is describing the leadership in public administration in the offices of Warsaw districts. For my research I chose the management grid according to R. R. Blake and J. S. Mouton, with the help of which I developed most of the questions in my survey. The purpose of my work is to learn how leadership functions in public administration, as well as to analyze styles of leadership appearing in public administration in selected Warsaw offices. In the first chapter of my work, I included the genesis, definitions of leadership, as well as its theories and styles. In addition, I described issues related to the leader person, including features that an ideal leader should have. The second chapter contains a description of the leadership in public administration, as well as concepts that are used in this sector. In addition, I have included two concepts -traditional management and New Public Management. To describe them in more detail, I referred to Weber’s conception and described the NPM assumptions in detail. In the third chapter of work, the so-called research, leadership styles in public administration were discussed, which I was able to characterize thanks to the conducted research, in the form of surveys among employees of selected Warsaw offices. In addition, I paid attention to how employees evaluate themselves and how the leadership style of the manager influences their assessment. In my work, I based on the subject literature and the results of my own research. I used a lot of explanations of definitions, taken from the literature on the subject. I used to read works by such authors as M. Armstrong, R. W. Griffin and J. A. F. Stoner.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Kondas (FASS) Anna Kondas,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Analiza stylów przywództwa w administracji publicznej na podstawie badania pracowników wybranych warszawskich urzędów
Supervisor
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Przywództwo, Style przywództwa, Administracja publiczna
Keywords in English
Leadership, Leadership styles, Public administration
Abstract in Polish
Praca pt. „Analiza stylów przywództwa liderów w administracji publicznej na podstawie badania pracowników wybranych warszawskich urzędów” opisuje przywództwo w administracji publicznej w urzędach dzielnic warszawskich. Do swoich badań wybrałam siatkę kierowniczą wg R. R. Blake i J. S. Mouton, za pomocą, której opracowałam większość pytań w swojej ankiecie. Celem mojej pracy jest poznanie jak przywództwo funkcjonuje w administracji publicznej, a także analiza stylów przywództwa występujących w administracji publicznej w wybranych warszawskich urzędach. W pierwszym rozdziale mojej pracy zamieściłam genezę, definicje przywództwa, a także jego teorie i style. Ponadto opisałam zagadnienia związane z osobą lidera, m.in. cechy jakie powinien posiadać idealny przywódca. Drugi rozdział zawiera opis przywództwa w administracji publicznej, a także koncepcje jakie są wykorzystywane w tym sektorze. Dodatkowo, zamieściłam w nim dwie koncepcje, czyli tradycyjne zarządzanie i New Public Management. Aby szerzej je opisać odwołałam się do koncepcji Weberowskiej i dokładnie opisałam założenia NPM. W trzecim rozdziale pracy, tzw. badawczym, omówione zostały style przywództwa w administracji publicznej, które udało mi się scharakteryzować dzięki przeprowadzonym badaniom, w postaci ankiet wśród pracowników wybranych warszawskich urzędów. Dodatkowo, zwróciłam uwagę na to, jak pracownicy oceniają siebie samych, a także jak styl przywództwa kierownika wpływa na ich ocenę. W swojej pracy, opierałam się na literaturze przedmiotu oraz na wynikach własnych badań. Wykorzystałam wiele wyjaśnień definicji, zaczerpniętych z literatury przedmiotu. Posiłkowałam się dziełami takich autorów jak M. Armstrong, R. W. Griffin czy J. A. F. Stoner.
File
  • File: 1
    ANNA_KONDAS_PRACA_LICENCJACKA_23.05.2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34318

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa3b8d1ce2594d10b11d30cf56bdd7f9/
URN
urn:pw-repo:WUTfa3b8d1ce2594d10b11d30cf56bdd7f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page