Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of transport service for a selected company in the field of transporting dangerous goods

Ewelina Bajkowska

Abstract

The engineering diploma thesis concerns the problem of international transport of dangerous goods. The aim of the work was to project a transport service for dangerous goods - fireworks, on the example of Piromax Sp. z o. o. Three types of transport were established: road transport, rail transport and air transport. In addition, a single and double crew were included in road transport. The engineering thesis has been divided into two parts. The theoretical part included an analysis of legal acts that regulate the transport of dangerous goods on the international arena by various means of transport. The practical part presented the projects of various variants of the transport task and their assessment in terms of the time and cost criterion. The first chapter contained an introduction to the work. This chapter presented the concept of transport and the problems of international transport and the choice of transport technology. The second chapter included a discussion of legal acts that concern the international transport of hazardous materials by road, rail and air transport. It also included the classification of dangerous goods. In addition, issues related to drivers' working time were analyzed. The third chapter outlined the characteristics of the transport company, the object of transport and the transport task. The transport task consisted of weekly transport of 33 pallets with pyrotechnic materials from Blizne Łaszczyńskiego to Nivelles. The fourth chapter showed projects of carrying out transport tasks with various types of transport. For road transport, this chapter presented the assumptions regarding the adopted driving speeds, traffic bans and the specified return cargo. Working time schedules were prepared for single-person and two-person crew drivers for 31 days, which included 4 full transport cycles. For rail transport, the appropriate rolling stock and carrier performing the transport were selected. A fragment of the railway network with the place of sending and the place of receipt was also presented. The variant with rail transport assumed the transport of a larger part of the goods once a month. At this stage, after getting information from the air carrier, the air transport of dangerous goods was rejected due to the complexity of the products. The fifth chapter presented calculations concerning the variable costs of the task performed by road transport and the costs of providing the service by rail, including delivery and collection of cargo to railway terminals. The costs were presented on a monthly and annual basis. Besides, the unit cost per kilometer was calculated. The sixth chapter included an analysis of results and conclusions. Variants of transport were compared in terms of time and cost criteria. The variant with road transport and a double crew was the fastest solution. Due to the costs, a much cheaper solution than rail transport was road transport with one driver. After considering the mentioned criteria, the most profitable option was to choose a road transport in a single crew.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Bajkowska (FT) Ewelina Bajkowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt obsługi transportowej wybranej firmy w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
Supervisor
Emilian Szczepański (FT/TSEL) Emilian Szczepański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Emilian Szczepański (FT/TSEL) Emilian Szczepański,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Roland Jachimowski (FT/TSEL) Roland Jachimowski,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport materiałów niebezpiecznych, technologia transportu, czas pracy kierowców, koszt przewozu
Keywords in English
transport of dangerous goods, transport technology, drivers' working time, transport cost
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska dotyczy problemu międzynarodowego transportu ładunków niebezpiecznych. Celem pracy było wykonanie projektu obsługi transportowej ładunków niebezpiecznych – sztucznych ogni, na przykładzie firmy Piromax Sp. z o. o. W rozważaniach uwzględniono trzy rodzaje transportu: transport drogowy, transport kolejowy i transport lotniczy. Dodatkowo w transporcie drogowym rozważono załogę jednoosobową i dwuosobową. Pracę podzielono na dwie części. W części teoretycznej dokonano analizy aktów prawnych regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych na arenie międzynarodowej różnymi środkami transportu. W części praktycznej wykonano projekty wariantów realizacji zadania przewozowego oraz dokonano ich oceny czasowej i kosztowej. W pierwszym rozdziale zawarto wprowadzenie do pracy. Scharakteryzowano pojęcie transportu oraz przedstawiono problematykę przewozów międzynarodowych oraz doboru technologii przewozu. W drugim rozdziale omówiono akty prawne dotyczące międzynarodowego przewozu materiałów niebezpiecznych transportem drogowym, kolejowym oraz lotniczym. Uwzględniono w nim także klasyfikację ładunków niebezpiecznych. Dodatkowo analizie poddano zagadnienie czasu pracy kierowców. W trzecim rozdziale przedstawiono charakterystykę przedsiębiorstwa transportowego, przedmiotu transportu oraz zadania transportowego. Zadanie polegało na cotygodniowym transporcie 33 palet z materiałami pirotechnicznymi z Blizne Łaszczyńskiego do Nivelles. W czwartym rozdziale ukazano projekty realizacji zadania przewozowego różnymi rodzajami transportu. Dla transportu drogowego przedstawiono założenia dotyczące przyjętych prędkości jazdy, zakazów ruchu oraz określono ładunek powrotny. Opracowano harmonogramy czasu pracy kierowców w załodze jednoosobowej i dwuosobowej na 31 dni, które obejmowały 4 pełne cykle transportowe. Dla transportu kolejowego dokonano wyboru odpowiedniego taboru oraz przewoźnika realizującego przewóz. Przedstawiono także fragment sieci kolejowej z miejscem nadania ładunku oraz miejscem odbioru. W wariancie z transportem kolejowym założono przewóz większej części towaru raz w miesiącu. Na tym etapie, po uzyskaniu informacji od przewoźnika, transport lotniczy ładunku niebezpiecznego odrzucono ze względu na złożoną specyfikę produktu. W piątym rozdziale przedstawiono obliczenia dotyczące kosztów zmiennych realizacji zadania transportem drogowym oraz kosztów wykonania usługi transportem kolejowym z uwzględnieniem dowozu i odwozu ładunku do terminali kolejowych. Zaprezentowano koszty w ujęciu miesięcznym, rocznym oraz koszt jednostkowy wytworzenia usługi. W szóstym rozdziale zawarto analizę wyników oraz wnioski. Warianty przewozu porównano pod względem kryterium czasu i kosztów. Jako najszybsze rozwiązanie przyjęto wariant z transportem drogowym i obsadą dwuosobową. Ze względu na koszty wykonania usługi został wybrany transport drogowy w załodze jednoosobowej, jako tańsze rozwiązanie niż transport kolejowy. Po uwzględnieniu wymienionych kryteriów, jako najbardziej opłacalny wybrano wariant przewozu ładunku transportem drogowym w załodze jednoosobowej.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_E._Bajkowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31002

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa2e96d0d9ca4e5b86f029c0596cb7fe/
URN
urn:pw-repo:WUTfa2e96d0d9ca4e5b86f029c0596cb7fe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page