Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The evaluation of an adaptation of a transport hub (station with its transport infrastructure) to the needs of disabled people

Klaudia Narowska

Abstract

The thesis concerns a method that assesses an adaptation of a particular station (with its infrastructure) to the needs of disabled people. The first chapter of this work appeals to general reflections on disability and its range in a contemporary world. Furthermore, the chapter illustrates the reason of the choice of the topic as well as general characterization of the work. The second chapter describes the aim and contents of the research. The assessment should inform whether or not specific parts of the station and infrastructure are designed in order to consider needs of people with physical dysfunctions. The construction should have no architectonical barriers and should have an appropriate level of safety. Another aim of the method is finding possible obstacles and creating a technique to remove them. In the third chapter different definitions and categories of the disability were analysed. The author has defined particular categories of impairment that is a subject of further considerations in this paper. Next, the problems and needs of people, whose disabilities were characterized, were specified. Above mentioned became criteria for evaluation. In order to show how public facilities should be adopted to mentioned above needs, the norms, legal rules, and requirements were analysed. The last part of the third chapter is an analysis of the already existent assessment methods. One of them was chosen in order to estimate the level of adjustment of public facilities and the infrastructures to the handicapped people’s needs. Also, the factors that had determined the choice were described. The fourth chapter describes why the station Dworzec Wschodni has been chosen to be assessed. The chapter shows analyses of infrastructure: bus and tram stations, the station’s area including a ticket office, platforms and ways that lead to them. The analysis concerns existing solutions that facilitate usage of the object by disabled people. The fifth chapter contains an assessment’s methodology, evaluation criteria, and survey items. In the sixth chapter two assessed routes were described. The routes included most of the places that have been used in the method. These places are crucial for passengers. Next, an evaluation of criteria that was specified in fifth chapter was made, indexes were calculated, and evaluation’s results were presented. The evaluation has been compared to surveys’ results. The last part of this chapter is a conclusion that is based on the assessment. The seventh chapter is a summary of the thesis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Narowska (FT) Klaudia Narowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena dostosowania wybranego węzła transportowego (dworzec oraz infrastruktura transportowa) do obsługi osób z niepełnosprawnościami
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Fiok (FT/DTTD) Krzysztof Fiok,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
ocena, dostosowanie, dworzec, infrastruktura, niepełnosprawność, bariery architektoniczne, bezpieczeństwo, metoda
Keywords in English
assessment, adaptation, station, infrastructure, disability, architectonical barriers, safety, method
Abstract in Polish
Praca dotyczy opracowania metody oceny dostosowania wybranego węzła transportowego (dworzec oraz infrastruktura) do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy rozdział pracy odwołuje się do ogólnych rozważań na temat niepełnosprawności oraz jej skali. W rozdziale tym wyjaśniono także motywację wyboru tematu jako przedmiotu pracy inżynierskiej a także scharakteryzowano zawartość pracy. Drugi rozdział dotyczy sformułowania celu pracy oraz jej zakresu - ocena ma dostarczyć informacji, czy określone obszary dworca jak i infrastruktury przydworcowej uwzględniają potrzeby osób z dysfunkcjami w kontekście likwidacji barier architektonicznych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Ponadto, celem opracowanej metody było wykrycie ewentualnych barier i propozycja sposobu na ich usunięcie. W rozdziale trzecim przeanalizowano różne definicje i kategorie niepełnosprawności. Zdefiniowano także grupy niepełnosprawności, których dotyczyły dalsze rozważania w pracy. Następnie określono ograniczenia oraz potrzeby osób ze zdefiniowanych grup, będących podstawą do sformułowania kryteriów oceny. W celu zobrazowania w jaki sposób budynek użyteczności publicznej powinien uwzględniać wspomniane potrzeby, dokonano analizy odpowiednich przepisów, norm i wymagań prawnych. Ostatnia część rozdziału trzeciego to analiza istniejących metod oceny, a także wybór jednej z nich jako najbardziej adekwatnej do oceny stopnia dostosowania budynku użyteczności publicznej i pobliskiej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz podanie czynników determinujących ten wybór. W rozdziale czwartym umotywowano wybór Dworca Wschodniego jako obiektu poddanego ocenie, przeanalizowano teren przylegający do dworca, czyli infrastrukturę z wybranymi przystankami: autobusowym i tramwajowym oraz teren dworca, czyli hale biletowe, perony oraz drogi do nich prowadzące. Analizy dotyczyły już zastosowanych rozwiązań ułatwiających korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Rozdział piąty zawiera metodykę oceny, opracowane kryteria oceny oraz pytania ankietowe. W rozdziale szóstym określono dwie trasy, które podlegały ocenie. Wybrane trasy zawierały większość obszarów ocenianych w metodzie i istotnych dla obsługi pasażerów. Następnie dokonano oceny według kryteriów określonych w rozdziale piątym, obliczono wskaźniki oraz zaprezentowano wyniki oceny. Ocenę zweryfikowano wynikami ankiet. Ostatnim punktem rozdziału szóstego było sformułowanie wniosków na podstawie dokonanej oceny. Podsumowanie pracy stanowi rozdział siódmy.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11118

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTfa2107720da24b559757d1acbae72642/
URN
urn:pw-repo:WUTfa2107720da24b559757d1acbae72642

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page