Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza budżetów w gospodarstwach domowych rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem w gminie Sitno

Wiktoria Jasiewicz

Abstract

The work concerns the analysis of budgets in households of families affected by extreme poverty in the Sitno commune. The purpose of my work was to find an answer to the question: what are the causes and effects of extreme poverty in the municipality of Sitno? When analyzing budgets in households of families affected by extreme poverty in the municipality of Sitno, the so-called analysis of existing data. The analysis included environmental interviews conducted by social workers in the poorest households in the Sitno commune, i.e. those with no income or with income below the minimum subsistence level. The work consists of three chapters. In the first chapter, the concept of poverty and absolute poverty was analyzed. These terms formed the basis for the study. In addition, the types of poverty were discussed, which is the social and subsistence minimum, and the two concepts were compared. Moreover, at the end of the first chapter, concepts such as underclass, heredity of poverty, social security and its techniques were clarified. The second chapter is devoted to the diagnosis of poverty. Two types of poverty indicators were discussed, i.e. objective and subjective indicators. At the end of the chapter the situation of poverty was presented to Poland. For this, surveys carried out by the Central Statistical Office were used. The last chapter concerns the commune whose inhabitants I examined. In addition, the third chapter analyzed the research, presented the purpose of my research and households affected by extreme poverty were characterized. In addition, there is also a description of what social work looks like in the commune.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Wiktoria Jasiewicz (WAiNS) Wiktoria Jasiewicz Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Tytuł w języku polskim
Analiza budżetów w gospodarstwach domowych rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem w gminie Sitno
Promotor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka dyplomująca
Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Jednostka prowadząca
Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)
Kierunek / specjalność studiów
Administracja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
10-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marek Jakubiak (WAiNS/ZNAiBA) Marek Jakubiak Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (WAiNS/ZNAiBA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji (WAiNS/ZNAiBA)Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS)
Słowa kluczowe w języku polskim
skrajne ubóstwo, bieda, budżet, minimum egzystencji, minimum socjalne, underclass, dziedziczność ubóstwa, zabezpieczenie społeczne, techniki zabezpieczenia społecznego, wskaźniki obiektywne, wskaźniki subiektywne, praca socjalna, gospodarstwa domowe
Słowa kluczowe w języku angielskim
extreme poverty, poverty, budget, minimum subsistence, social minimum, underclass, heredity of poverty, social security, social security techniques, objective indicators, subjective indicators, social work, households
Streszczenie w języku polskim
Praca dotyczy analizy budżetów w gospodarstwach domowych rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem w gminie Sitno. Celem mojej pracy było znalezienie odpowiedzi na pytanie: jakie są przyczyny i skutki skrajnej biedy w gminie Sitno? Wykonując analizy budżetów w gospodarstwach domowych rodzin dotkniętych skrajnym ubóstwem w gminie Sitno wykorzystana została tzw. analiza danych zastanych. Analizie poddane zostały wywiady środowiskowe przeprowadzone przez pracowników socjalnych w najuboższych w gminie Sitno gospodarstwach domowych tj. nieosiągających żadnych dochodów bądź osiągających dochody poniżej minimum egzystencji. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym rozdziale dokonana została analiza pojęcia ubóstwa oraz biedy.Terminy te stanowiły podstawę do przeprowadzenia badań. Ponadto omówione zostały rodzaje ubóstwa, czym jest minimum socjalne oraz minimum egzystencji oraz porównane zostały te dwa pojęcia. Co więcej, na koniec pierwszego rozdziału wyjaśnione zostały takie pojęcia jak: underclass, dziedziczność ubóstwa, zabezpieczenie społeczne oraz jego techniki. Rozdział drugi poświęcony został na diagnozę biedy. Omówione zostały dwa rodzaje wskaźników biedy tj. wskaźniki obiektywne oraz subiektywne. Na koniec rozdziału przedstawiona została sytuacja zjawiska ubóstwa Polsce. Do tego wykorzystane zostały badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Ostatni rozdział dotyczy gminy, której mieszkańców poddałam badaniom. Ponadto w trzecim rozdziale przeanalizowane zostały przeprowadzone badania, przedstawiono cel moich badań oraz scharakteryzowane zostały gospodarstwa domowe dotknięte skrajną biedą. Ponadto jest również opis jak wygląda praca socjalna na terenie gminy.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 35018

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf9f3ea8d409d4286932bcf701796492c/
  URN
  urn:pw-repo:WUTf9f3ea8d409d4286932bcf701796492c

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek