Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project to improve chain production based on the manufacturing, trading,service company

Katarzyna Jadwiga Miechowska

Abstract

The dynamic development of information technology contributed to resigning from the traditional way of cooperation in supply chain. It is necessary to mantain partnership relations between all participants in order to make supply chain function properly. Therefore, the work focuses on relationship management. The objective of the worki is to improve the production of selected supply network. The work analyzes the methods of chain production management and the company which was studied is called „X” and produces hardware contact line for railway and trams. This is the manufacturing, service and trade company located in Mazovian Voivodaship. The research part of the work concerns the improvement in relations to identification of interference in supply network management. The work consists of two parts: theoretical and practical. The theoretical part of the work presents the fundamental issues of supply chain management. After theoretical part the work focuses on the disruption of customer relationship management in selected supply chain and presents a practical application of methods how to select and evaluate supplier. In the research part the structure and activity of the „X” company was described as well as the methods of analysis and selection of suppliers. The last chapter presents conclusions concerning the improvement of the analyzed company. The implementation of CRS system is proposed, which will allow to collect the information on suppliers and improve customer relationship management. The analysis of the selection and evaluation of suppliers by using point method with assigned weights and ABC method allowed the evaluation and selection of the best suppliers. In turn, the criteria for the selecion of suppliers were determined wih regard to the individual requiremens of the studied company. The most important crierion for „X” company were: timeliness delivery price, quality.The fourth criterion is flexibiliy and the last one is the location of the supplier. The implementation of the effecive methods of supply chain management allows for the proper functioning of the company. The analysis of suppliers enables to identify weaknesses of each vendor and propose improvements that could significantly influence the effective cooperation in the future.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Jadwiga Miechowska (FoM) Katarzyna Jadwiga Miechowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt usprawnienia produkcji w sieci
Supervisor
Anna Ławrynowicz (FoM/PMD) Anna Ławrynowicz,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Production Management Department (FoM/PMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Waldemar Izdebski (FoM/PMD) Waldemar Izdebski,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM) Anna Ławrynowicz (FoM/PMD) Anna Ławrynowicz,, Production Management Department (FoM/PMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw, konfigurowanie łańcuchów dostaw, metody oceny dostawców, metoda ABC, metoda punktowa, CRM, innowacyjne systemy informacyjne.
Keywords in English
supply chain, supply chain management, setting up supply chain, methods for supplier evaluation, ABC method, point method, CRM, innovative informative system.
Abstract in Polish
Dynamiczny rozwój technologii informatycznej wpłynął na odejście od tradycyjnego sposobu współpracy ogniw tworzących łańcuch dostaw. Aby łańcuch dostaw funkcjonował w prawidłowy sposób, niezbędne jest utrzymywanie partnerskich relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha. W związku z tym praca koncentruje się na zarządzaniu relacjami z partnerami. Celem pracy jest usprawnienie produkcji w wybranej sieci dostaw. W pracy analizowano metody zarządzania produkcją w sieci oraz badano przedsiębiorstwo, nazwane dla realizacji pracy przedsiębiorstwem „X”, które produkuje osprzęt sieci trakcyjnej na potrzeby linii kolejowych i tramwajowych. Jest to zakład produkcyjno – usługowo – handlowy, posiadający swoją placówkę na terenie województwa mazowieckiego. Część badawcza pracy dotyczy usprawnień, w związku z identyfikacją zakłóceń w zarządzaniu siecią dostaw. Treść pracy stanowią dwie części: teoretyczna i praktyczna. Część teoretyczna pracy prezentuje podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania łańcuchem dostaw. Praca po rozważaniach teoretycznych koncentruje się na zakłóceniach w zarządzaniu relacjami z klientami w wybranej sieci dostaw i prezentuje zastosowanie w praktyce metod wyboru i oceny dostawców. W części badawczej opisano strukturę i działalność firmy "X" oraz zastosowane metody analizy i doboru dostawców. Ostatni rozdział zawiera wnioski dotyczące udoskonalenia analizowanego przedsiębiorstwa "X". W pracy proponuje się wdrożenie systemu CRM, który pozwoli na gromadzenie informacji odnośnie dostawców i usprawni zarządzanie relacjami z klientami. Dokonana analizy doboru i oceny dostawców przy użyciu metody punktowej z przypisanymi wagami oraz metody ABC pozwoliła na ocenę i wybór najlepszych dostawców. Kolejno określono kryteria wyboru dostawców, związanych z indywidualnymi wymaganiami badanej firmy. Najważniejszym kryterium z punktu widzenia firmy "X" jest kryterium terminowość dostaw, następnie: cena, jakość produktu. Czwarte kryterium to elastyczność, natomiast ostatnie kryterium to lokalizacja dostawcy. Wdrożenie efektywnych metod zarządzania łańcuchem dostaw pozwala na prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przeprowadzona analiza dostawców umożliwiła wskazanie słabych stron każdego z dostawcy oraz zaproponowanie usprawnień, które mogą znacząco wpłynąć na efektywną współpracę w przyszłości.
File
  • File: 1
    praca _pI_WZ_Miechowska_Katarzyna_246700.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12255

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf97e5822456c4c6287d102be06734dba/
URN
urn:pw-repo:WUTf97e5822456c4c6287d102be06734dba

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page