Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Identification of methods to prevent aging processes in clothing textiles and automotive paints

Katarzyna Ewa Siwiec

Abstract

In forensics, textile fibers and automotive paints are often used as evidence, which after the end of the case have to be stored in archives adapted for this purpose. Increasingly, there is a situation where the evidence has to be re-examined in order to verify the court's verdict due to the development of new analytical methods that are being introduced into forensic laboratories. In the diploma thesis methods of accelerated aging and methods of protecting these materials from degradation were collected. The purpose of the experimental part was to test what factors fibers and varnishes are sensitive to. The materials were weighed, the color was measured, viewed under a microscope and FTIR spectra were taken, both before and after 48 and 96 hours of accelerated aging processes. All tests were carried out in an oven at 100°C, the materials were exposed to the mentioned factors - temperature, temperature and nitrogen, temperature and water, temperature and humidity (the test was carried out in a pressure cooker). Attempts have also been made to secure the samples with poly(vinyl chloride) and diisooctyl phthalate and PE-LD stranded bags, and placed them in a pressure cooker. Based on the obtained results, it was found that the aquatic environment has the most negative impact on the tested materials. It causes changes in the structure of wool, polyester, kevlar and paints as well as the largest color changes from the above-mentioned conditions. During the microscopic examination, the most sensitive to structural changes were automotive coatings, which changed not only under the influence of water, but also under the influence of moisture (regardless of the protections used). The most significant mass changes are caused by samples in a moist environment protected with string bags and gel. Then diffusion through the material of the bag occurs and some samples are characterized by an adhesive structure. This method of protecting products could be used in museology, because then the chemical composition is not critical. However, in forensics this is unacceptable, the evidence should remain unchanged. In conclusion, the tested samples of automotive paint and textile fibers should primarily be protected against water and moisture.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Ewa Siwiec (FC) Katarzyna Ewa Siwiec,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Rozpoznanie metod zapobiegających procesom starzenia w tekstyliach odzieżowych i samochodowych powłokach lakierowych
Supervisor
Wojciech Pawłowski (FC/DH-EM) Wojciech Pawłowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Fabianowski (FC) Wojciech Fabianowski,, Faculty of Chemistry (FC) Wojciech Pawłowski (FC/DH-EM) Wojciech Pawłowski,, Department Of High-Energetic Materials (FC/DH-EM)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
starzenie włókien, starzenie, degradacja, włókna, wełna, bawełna, jedwab, włókna wiskozowe, poliacetonitrylowe, lakier samochodowy, FTIR włókien, ftalan diizooktylu, dowód kryminalistyczny
Keywords in English
aging of fibers, aging, degradation, fibers, wool, cotton, silk, viscose fibers, polyacetonitrile, automotive coating, FTIR spetrum of fibers, diisoocyte phthalate, forensic evidence
Abstract in Polish
W kryminalistyce włókna tekstylne i lakiery samochodowe często są używane jako dowody rzeczowe, które po zakończeniu sprawy są przechowywane w dostosowanych do tego celu archiwach. Coraz częściej dochodzi do sytuacji, kiedy dowód musi być zbadany powtórnie w celu weryfikacji wyroku sądowego ze względu na rozwój nowych metod analitycznych, które są wprowadzane do laboratoriów kryminalistycznych. W pracy dyplomowej zebrano metody przyspieszonego starzenia oraz sposoby zabezpieczania wymienionych materiałów przed degradacją. Celem części doświadczalnej wykonano testy w celu określenia, na jakie czynniki włókna i lakiery są wrażliwe. Materiały zważono, zmierzono kolor, obejrzano pod mikroskopem oraz wykonano widma FTIR zarówno przed rozpoczęciem testów, jak po 48 i 96 godzinach. Wszystkie testy były przeprowadzane w suszarce w temperaturze 100°C, materiały były narażone na wymienione czynniki - temperatura, temperatura i atmosfera azotu, temperatura i woda, temperatura i wilgotność (próbę wykonano w szybkowarze). Wykonano również próby zabezpieczenia próbek za pomocą żelu z poli(chlorku winylu) i ftalanu diizooktylu oraz torebek strunowych z PE-LD, a następnie umieszczono je w szybkowarze. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że środowisko wodne ma najbardziej negatywny wpływ na badane materiały. Powoduje zmiany struktury wełny, poliestru, kevlaru i lakierów oraz największe zmiany kolorów z wyżej wymienionych warunków. Podczas badań mikroskopowych najbardziej wrażliwe na zmiany strukturalne okazały się lakiery, które zmieniały się nie tylko pod wpływem wody, ale też pod wpływem wilgoci (bez względu na użyte zabezpieczenia). Najbardziej znaczące zmiany masy są powodowane przez próbki przebywające w wilgotnym środowisku zabezpieczone torebkami strunowymi i żelem. Wówczas następuje dyfuzja przez materiał torebki i niektóre próbki charakteryzują się klejącą strukturą. Ta metoda zabezpieczania wyrobów mogłaby być stosowana w muzealnictwie, ponieważ wówczas skład chemiczny nie ma kluczowego znaczenia. Natomiast w kryminalistyce jest to niedopuszczalne, dowód powinien pozostać niezmienny. Podsumowując, badane próbki włókien oraz lakierów samochodowych powinny być przede wszystkim zabezpieczane przed działaniem wody i wilgoci.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska-Katarzyna_Siwiec_25.01_ostatecznie.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30191

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf97ccfe55b5e4d04a66f2193d21cb746/
URN
urn:pw-repo:WUTf97ccfe55b5e4d04a66f2193d21cb746

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page