Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The source of financing small and average-size enterprises of their own capital

Patrycja Justyna Kinalska

Abstract

The presented work relates to the sources of funding enterprises from the sector of MSP the own capital. The aim of the work the performance of the sources of funding the sector of small and average enterprises the own capital and the opinion of the their degree of utilization. The work consists from three chapters, the introduction and the end, of which two first they undressed this about the theoretical character. Last, third undressed the empirical character has. First undressed he relates to creature and the range of functioning the sector of the small enterprise in Poland general questions. The order was introduced in first become proper and generally valid definition of the sector of MSP and the legal his bases of functioning. Two subsections relate the aims and the function of the enterprise and the barriers of the competitiveness which are observed in this sector to remaining. The part of the sector of MSP was presented in the general formulation in the chapter in creates economies, and also the synthetic profile of the sector of small and average enterprises. Second chapter was consecrated become the sources of funding the own capital of the sector of MSP in Poland. Specific and the forms of funding these enterprises talked over in him, with the special regard of funding the own capital, both own internal, how and external. The analysis of the sources of funding the economic activity of the sector of MSP was conducted in third chapter. The number of the sector of MSP was introduced stay in Poland and in European Union here, the ways of funding Polish enterprises from the sector of MSP, and also the analysis of the results of own investigations conducted in Plock’s sub-region. This is the most important conclusion resulting from the work that funding the own capital is important, but often insufficient source of funding the enterprises from the sector of MSP.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Justyna Kinalska (CESS) Patrycja Justyna Kinalska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw kapitałem własnym
Supervisor
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Bielecka (CESS) Irena Bielecka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Włodzimierz Puliński (CESS) Włodzimierz Puliński,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
MSP, finansowanie przedsiębiorstw, źródła finansowania, kapitał własny
Keywords in English
MSP, financing enterprises, the source of financing, own capital
Abstract in Polish
Prezentowana praca dotyczy źródeł finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP kapitałem własnym. Celem pracy jest przedstawienie źródeł finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw kapitałem własnym oraz ocena stopnia ich wykorzystania. Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia, z których dwa pierwsze to rozdziały o charakterze teoretycznym. Ostatni, trzeci rozdział ma charakter empiryczny. Rozdział pierwszy dotyczy ogólnych zagadnień istoty i zakresu funkcjonowania sektora małej przedsiębiorczości w Polsce. W pierwszej kolejności przedstawiona została właściwa i ogólnie obowiązująca definicja sektora MSP oraz prawne podstawy jego funkcjonowania. Pozostałe dwa podrozdziały dotyczą celów i funkcji przedsiębiorstwa oraz barier konkurencyjności, jakie obserwowane są w tym sektorze. W ogólnym ujęciu w rozdziale zaprezentowano rolę sektora MSP w kreowaniu gospodarki, a także syntetyczną charakterystykę sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Rozdział drugi poświęcony został źródłom finansowania kapitałem własnym sektora MSP w Polsce. Omówiono w nim specyfikę i formy finansowania tych przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania kapitałem własnym, zarówno własnym wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W rozdziale trzecim przeprowadzona została analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej sektora MSP. Przedstawiona tutaj została liczebność sektora MSP w Polsce oraz w Unii Europejskiej, sposoby finansowania polskich przedsiębiorstw z sektora MSP, a także analiza wyników własnych badań przeprowadzonych w subregionie płockim. Najważniejszym wnioskiem wynikającym z pracy jest ten, że finansowanie kapitałem własnym jest ważnym, ale często niewystarczającym źródłem finansowania przedsiębiorstw z sektora MSP.
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA PATRYCJA KINALSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11260

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf970a0d146d7458ca445bc399d6449e3/
URN
urn:pw-repo:WUTf970a0d146d7458ca445bc399d6449e3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page