Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the effectiveness of investment in the company from the TSL sector

Edyta Zakrzewska

Abstract

The project of using a warehouse in the transportation process in the transport company as a place of temporary storage of goods is presented in the paper. The aim of the paper was evaluation of the effectiveness of investment in the magazine. For that reason, the calculation in two variants was made to check whether the implementation of the temporary storage to the transportation process is effective. In the first variant, the transportation process was taking place without usage of magazine, in the second the magazine has been used. The first chapter of the paper contains the characteristics of the company. In the first place the history of the firm was described and what it was doing in the subsequent periods of its activity. Next piece presents list of means of transport in possession of the company, followed by other appliances and employees. Specificity of present activity of the firm is the content of the last part, accompanied with the explanation of the necessity of evaluated investment. Next chapter consists of the characteristics of the scheduled investment being storage facilities in both Poland and Italy. Foregoing haracteristics contain building dimensions, as well as investments incurred on either building them in Poland or hiring the ones located in Italy. In addition, being essential to investment evaluation, transportation task was formulated. Third chapter contains two variants of implementation of the transportation task, followed by calculations of both fixed and variable expenses for either of the variants mentioned, as well as estimated monthly and annual income and profit of the company. Last chapter is dedicated to efficiency analysis of the investment in storage facilities. From among performed calculations, those most vividly presenting differences between two variants were selected and named efficiency rating indexes. As a result of index comparison, variant number two (the one with storage usage in assumption) showed as the better with both one-transport expenses being lower and duration shorter than in variant assuming operation in current shape. In addition, company profits transpired to be higher as well. At last, the effectiveness of the investment was calculated, which at the same time explained the necessity of investment realization.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Zakrzewska (FT) Edyta Zakrzewska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena efektywności inwestycji w przedsiębiorstwie branży TSL
Supervisor
Agnieszka Skala (FT/DTI) Agnieszka Skala,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Agnieszka Skala (FT/DTI) Agnieszka Skala,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
efektywność, inwestycja, przewóz towarów
Keywords in English
effectiveness, investment, transport of goods
Abstract in Polish
W pracy przedstawiony został projekt wykorzystania magazynu w procesie przewozowym firmy transportowej jako miejsca tymczasowego składowania przewożonych ładunków. Celem pracy była ocena efektywności inwestycji w magazyn. Z tego względu wykonano obliczenia w dwóch wariantach aby możliwe było sprawdzenie czy wdrożenie procesu tymczasowego składowania w proces przewozowy jest efektywne. W pierwszym wariancie proces przewozowy odbywał się bez użycia magazynu, natomiast w drugim wariancie, magazyn został wykorzystany. W pierwszym rozdziale zawarta została charakterystyka firmy. Jako pierwsza opisana została historia przedsiębiorstwa oraz czym się zajmował w kolejnych okresach swojej działalności i rozwoju. Następnie zostały sporządzone zestawienia środków transportowych posiadanych przez firmę, innych urządzeń oraz zatrudnianych pracowników. Jako ostatnia opisana została specyfika obecnej działalności firmy, będąca jednocześnie uzasadnieniem dla konieczności realizacji ocenianej inwestycji. W kolejnym rozdziale zawarta została charakterystyka planowanej inwestycji czyli magazynów w Polsce i we Włoszech. Dodatkowo sformułowane zostało zadanie przewozowe niezbędne do dokonania oceny inwestycji. W rozdziale trzecim opracowane zostały dwa warianty wykonania zadania przewozowego. Następnie wykonane zostały obliczenia kosztów stałych i zmiennych dla obu wariantów, a także szacowanych miesięcznych i rocznych przychodów i zysków przedsiębiorstwa. Ostatnia część pracy, czyli rozdział czwarty, zawiera analizę efektywności inwestycji w magazyny. Z wykonanych obliczeń zostały wybrane i porównane te, które najlepiej obrazowały różnice między wariantami. Zostały one nazwane wskaźnikami oceny efektywności. W efekcie porównywania wskaźników lepszym okazał się wariant II, czyli ten, który zakładał wykorzystanie magazynów. W tym wariancie zarówno koszty generowane podczas jednego przewozu jak i czas przewozu były mniejsze niż w wariancie, który zakładał prowadzenie działalności w obecnej formie. Ponadto miesięczne i roczne zyski przedsiębiorstwa w tym wariancie były większe. Jako ostatnia została obliczona i porównana w obu wariantach efektywność inwestycji, która pozytywnie potwierdziła zasadność jej realizacji.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa Edyta Zakrzewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9588

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf958b4ebb67741899f3b108ea72da421/
URN
urn:pw-repo:WUTf958b4ebb67741899f3b108ea72da421

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page