Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of health effects of exposure to nitrogen dioxide in populations of major Polish cities

Małgorzata Teresa Krawczyk

Abstract

The aim of this thesis was to analyz human health effects of exposure to nitrogen dioxide in populations of the selected largest Polish cites. These cities are: Wroclaw, Cracow, Warsaw, Łódź, Białystok and Upper- Silesian Agglomeration which includes: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. These cities have been chosen because of their large population density, which is associated with a large number of vehicles and thus high air pollution, including pollution with nitrogen dioxide. In the theoretical part of the thesis, sources of nitrogen dioxide emission and emission magnitudes in Poland and Europe were listed and described. The state of air pollution with nitrogen oxides in Poland and Europe was also discussed, tallking into account the applicable legal standards.In addition, attention was paid to the government’s implementation of the Clean Air program in Poland. The thesis discusses also the health effects caused by short-term and long-term exposure to elevated concentrations of nitrogen dioxide, as well as. The impact of this pollutant on the environment. In the analytical part of the work, the range and variability of concentrations of nitrogen dioxide in the air in the above-mentioned cities in the period from 2015 to 2017 was analyzed. In addition, the characteristics of NO2 measurement time-series have been presented and analyzed along with their seasonal variability.In order to assess the potential impact of this pollutant on human health, a method developed by the World Health Organization (WHO) was used to calculate the number of deaths which can be attributed to exposure to various air pollutants- in this case NO2.The analysis was conducted, using the NO¬2 concentration measurement data obtained within the State Environmental Monitoring network. In the next step, two scenarios of changes in NO2 concentrations in the near future (period of 5 years) were developed, based on assumptions regarding changes in the sector responsible for the largest part of NO2 emissions in cities, i.e. road transport. In the first scenario, an increase in the number of moto vehicles was assumed, while in the second- their decrease by half. After a comparative analysis of health outcomes in these two scenarios, it was observed that the change in the number of motor vehicles can be a very important factor influencing the number of deaths atributed to the exposure to air pollution by NO2.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Teresa Krawczyk (FEE) Małgorzata Teresa Krawczyk,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza skutków zdrowotnych narażenia na dwutlenek azotu w populacjach największych miast Polski
Supervisor
Katarzyna Maciejewska (FEE/CEP) Katarzyna Maciejewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Magdalena Marta Reizer (FEE/CEP) Magdalena Marta Reizer,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Katarzyna Maciejewska (FEE/CEP) Katarzyna Maciejewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
dwutlenek azotu, narażenie na zanieczyszczenie powietrza, emisja, stężenie, wpływ na zdrowie
Keywords in English
nitrogen dioxide, exposure to air pollution, emission, concentration, health impact
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza skutków zdrowotnych narażenia na dwutlenek azotu w populacjach ludzi kilku największych miast Polski. Tymi miastami są: Wrocław, Kraków, Warszawa, Łódź, Białystok oraz Aglomeracja Górnośląska w której skład wchodzą: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze. Miasta te zostały wybrane ponieważ jest w nich duże zagęszczenie ludzi co wiąże się z dużą ilością pojazdów samochodowych, a tym samym z dużym zanieczyszczeniem powietrza m.in. przez dwutlenek azotu. W części teoretycznej pracy zostały wymienione i opisane źródła emisji dwutlenku azotu a także wielkość tej emisji w Polsce oraz Europie. Omówiono również stan zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu w Polsce i Europie uwzględniając obowiązujące normy prawne. Ponadto zwrócono uwagę na realizację przez rząd prac nad programem Czyste Powietrze. W pracy omówiono efekty zdrowotne spowodowane krótkotrwałym i długotrwałym narażeniem na zbyt wysokie stężenie dwutlenku azotu. Opisano również wpływ tego zanieczyszczenia na środowisko. W części analitycznej pracy, analizie został poddany zakres oraz zmienność stężenia dwutlenku azotu w powietrzu w wyżej wymienionych miastach w okresie od 2015 do 2017 roku. Ponadto zostały przedstawione i przeanalizowane charakterystyki ciągów pomiarowych NO2 wraz z uwzględnieniem zmienności sezonowej. W celu oceny potencjalnego oddziaływania tego zanieczyszczenia na zdrowie ludzkie wykorzystano metodę opracowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) która pozwala obliczyć jaka liczba zgonów może zostać przypisana narażeniu na różne substancje zanieczyszczające powietrze- w tym wypadku NO¬2. Analizę przeprowadzono, wykorzystując dane pomiarowe stężeń NO2 uzyskane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a następnie opracowano dwa scenariusze zmiany stężeń NO2 w niedalekiej przyszłości (okres 5 lat), opierając się o założenia dotyczące zmian w sektorze odpowiedzialnym za największe części emisji NO2 w miastach, tj. transport drogowy. W pierwszym scenariuszu założono wzrost ilości pojazdów samochodowych, zaś w drugim-ich spadek o połowę. Po przeprowadzonej analizie porównawczej skutków zdrowotnych w ramach tych dwóch scenariuszy zaobserwowano, że zmiana ilości pojazdów samochodowych może mieć bardzo duże znaczenie dla liczby zgonów spowodowanych narażeniem na zanieczyszczenie powietrza przez NO2.
File
  • File: 1
    277650_Krawczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32802

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf939959a63ee4557be8f1e2c399dffb9/
URN
urn:pw-repo:WUTf939959a63ee4557be8f1e2c399dffb9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page