Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A strategy of risk management in the Cooperative Bank in Ilow

Agnieszka Meckier

Abstract

The thesis attempts to analyze the procedures that are connected with the risk management in the cooperative banks and its efficiency. The thesis’ aim is to assess the role of risk analysis occurring in banks, as well as the methods of its reducing and the supervision’s efficiency. In the first chapter there was described the history of cooperative banking, its ideas, local character and a market in the in the middle of 2018. The specifics of cooperative bank was shown that especially refers to the universality of participation and the regional, legal and organizing character. A meaning of a word supervision got defined, as well as its basic functions: analyzing, disciplinary, inspection, license and regulatory were stated. The institutions supervising the Bank System in Poland: the Financial Supervising Commission and the Bank Guarantee Fund were presented together with their forms of supervision. There were shown main assignments of the Financial Supervising Commission: watching over banking sector stability and its participants’ verification. There was also described a range of activities of the Bank Guarantee Fund and its main objective which is protecting cash that had been collected in banks. The essence of regulation and prudential standards were also discussed. The second chapter brings up the subject of risk management in the cooperative bank activity and moreover, shows the definition and the essence of banking risk. The relevant kinds of risk occurring in banks got characterized: credit, operating, market, cash flow and interest rate risk and moreover, its factors and causes. There was presented a risk management process that includes: identification, risk measuring or risk estimating, monitoring and reporting. Finally, the international supervising standards concerning risks management were discussed. The third thesis’ chapter presents the methods and the risk management goals in the Cooperative Bank in Ilow. It depicts a brief bank history and its activity. In this chapter were described the applicable procedures and the rules of particular risks management. However, this chapter’s summary is presenting the supervision that is exercised over the risk and the results of it. The activities that encourage risk minimalization in bank were indicated. The thesis has been written on the basis of specialized literature in the field of banking and the author’s practical experiences.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Meckier (CESS) Agnieszka Meckier,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Strategia zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Iłowie
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bank, nadzór, ryzyko, limity
Keywords in English
bank, supervision, risk, limits
Abstract in Polish
W pracy podjęto próbę oceny znaczenia procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem w bankach spółdzielczych i ich efektywności. Celem pracy jest ocena roli analizy ryzyk, które występują w bankach, a także metod ich redukowania oraz efektywności nadzoru. W pierwszym rozdziale pracy została opisana historia bankowości spółdzielczej, jej idee, lokalny charakter i rynek w połowie 2018 r. Przedstawiono specyfikę banku spółdzielczego dotyczącą w szczególności powszechności udziałów oraz regionalnego, prawnego i organizacyjnego charakteru. Zdefiniowano słowo nadzór i określono jego podstawowe funkcje: analityczną, dyscyplinującą, inspekcyjną, licencyjną i regulacyjną. Zaprezentowano instytucje sprawujące nadzór nad systemem bankowym w Polsce: Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) oraz formy czynienia nadzoru. Przedstawiono główne zadania Komisji Nadzoru Finansowego: czuwanie nad stabilnością sektora bankowego oraz weryfikację jego uczestników. Opisano również działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i jego główny cel, którym jest zabezpieczanie środków pieniężnych nagromadzonych w bankach. Omówiono także istotę regulacji i norm ostrożnościowych. Drugi rozdział pracy porusza temat zarządzania ryzykiem w działalności banku spółdzielczego, przedstawia definicję i istotę ryzyka bankowego. Zostały w nim scharakteryzowane istotne rodzaje ryzyka występującego w bankach: ryzyko kredytowe, operacyjne, rynkowe, płynności i stopy procentowej, a także ich czynniki oraz przyczyny. Przedstawiono proces zarządzania ryzykiem obejmujący: identyfikację, pomiar lub szacowanie ryzyka, monitorowanie i raportowanie. Na koniec omówiono międzynarodowe normy nadzorcze dotyczące zarządzania ryzykami. Trzeci rozdział pracy prezentuje sposoby i cele zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym w Iłowie. Przedstawia krótką historię banku i jego działalność. W rozdziale tym opisane zostały obowiązujące procedury i zasady zarządzania poszczególnymi ryzykami. Podsumowaniem zaś tego rozdziału jest przedstawienie sprawowanego nad ryzykiem nadzoru i jego efektów. Wskazane zostały działania sprzyjające minimalizacji ryzyka w banku. Praca została napisana na podstawie specjalistycznej literatury z zakresu bankowości i praktycznych doświadczeń autora.
File
  • File: 1
    288429_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30516

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8fdc18704b64913a177fb0e4a2b31b4/
URN
urn:pw-repo:WUTf8fdc18704b64913a177fb0e4a2b31b4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page