Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Balanced Scorecard implementation project based on tourism industry company example

Robert Wawrzynkiewicz

Abstract

Thesis presents implementation project of the Balanced Scorecard in service company which specializes in organizing and selling abroad trips. The purpose of the following work is to show the potential impact of the Balanced Scorecard implementation in an enterprise in the service industry, specifically a tour operator. Implementation of balanced scorecard should improve strategic management process in company and … appropriate decisions based on scorecards. In the first part of work author explained the theoretical issues related to the area of controlling and balanced scorecard. Next part is company characteristics, containing its basic data like history, area of activity, market situation, organizational structure or processes supported by Quality Management System. In third chapter was carried out strategic analysis to check the current status of strategic management. Aim was to identify key success factors on the market, which allowed to prepare balanced scorecard implementation project in form of a implementation guide with ready solutions like strategy map and strategic scorecards (chapter 4). Prepared analysis of the effectiveness of the project solution in form of calculated inputs and effects confirms the possible economic benefits of implementing the balanced scorecard in the company. After analyzing the current condition of strategic management in the company and comparing mist popular strategic management tools, the Balanced Scorecard has been selected to improvement project. Balanced Scorecard gives the company ability to continuously monitor the implementation of the main strategic goals as well as current operational tasks, which gives the opportunity to early detection of potential problems in plan realization and make corrective actions. Due to low project expenditures and many benefits resulting from the project solution, its effectiveness is very high which confirms with author’s thesis that company can implement the Balanced Scorecard, which will significantly improve the organization and financial results of the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Robert Wawrzynkiewicz (FPE) Robert Wawrzynkiewicz,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wdrożenia Balanced Scorecard na przykładzie przedsiębiorstwa z branży turystycznej
Supervisor
Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maria Kukurba (FPE/IOPS) Maria Kukurba,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Stanisław Marciniak (FPE/IOPS) Stanisław Marciniak,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
Balanced Scorecard, zarządzanie strategiczne, strategiczna karta wyników, zrównoważona karta, zbilansowana karta, cele strategiczne, mapa strategii, controlling, branża turystyczna
Keywords in English
Balanced Scorecard, strategic management, controlling, strategic objectives, strategic map, Kaplan Norton, tourism industry
Abstract in Polish
W pracy zaprezentowany został projekt wdrożenia Balanced Scorecard (pol. Strategicznej Karty Wyników) w przedsiębiorstwie usługowym, organizującym i sprzedającym wycieczki zagraniczne. Celem poniższej pracy jest ukazanie potencjalnych wpływów wdrożenia Balanced Scorecard w przedsiębiorstwie z branży usługowej, a konkretniej touroperatora. Implementacja strategicznej karty wyników powinna usprawnić proces zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie i podejmowania odpowiednich decyzji opartych na kartach wyników. W pierwszej części pracy autor przybliżył zagadnienia teoretyczne związane z obszarem controllingu i strategicznej karty wyników. Kolejna część to charakterystyka firmy, zawierająca jej podstawowe dane jak historia, obszar działalności, sytuacja na rynku, struktura organizacyjna, czy przedstawione procesy wspomagane Systemem Zarządzania Jakością. W rozdziale trzecim sprawdzono aktualny stan zarządzania strategicznego oraz wykonana została analiza strategiczna przedsiębiorstwa, celem której było wyłonienie kluczowych czynników sukcesu na rynku, co pozwoliło na opracowanie projektu wdrożenia Balanced Scorecard w postaci przewodnika wdrożenia wraz z gotowym rozwiązaniem w postaci mapy strategii i kart celów strategicznych. Przeprowadzona analiza efektywności rozwiązania projektowego w postaci obliczenia nakładów i efektów - potwierdza możliwe ekonomiczne korzyści z wdrożenia Balanced Scorecard w przedsiębiorstwie. Po przeprowadzonej w pracy analizie aktualnego stanu zarządzania strategicznego w firmie oraz porównaniu najpopularniejszych narzędzi zarządzania strategicznego, do projektu usprawnienia zostały wybrane strategiczne karty wyników. Balanced Scorecard daje przedsiębiorstwu możliwość ciągłego monitorowania realizacji głównych celów strategicznych, jak i bieżących zadań operacyjnych, co daje możliwość wczesnego wykrywania potencjalnych niezgodności w realizacji planu i dokonania działań naprawczych. Dzięki niskim nakładom na projekt i wieloma korzyściami wynikającymi z rozwiązania projektowego, jego efektywność jest bardzo wysoka, co potwierdza postawioną przez autora tezę, że w badanym przedsiębiorstwie można wdrożyć narzędzie Balanced Scorecard, które znacząco poprawi organizację i wyniki finansowe firmy.
File
  • File: 1
    Robert_Wawrzynkiewicz_-_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27939

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8fc7e0883e54c50a617a5d7bd616ae4/
URN
urn:pw-repo:WUTf8fc7e0883e54c50a617a5d7bd616ae4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page