Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Improvement of regional traffic on the selected section of the railway line

Beata Marzena Skolimowska

Abstract

The aim of the thesis was to present the concept of modernization of the section Krasnystaw City - Tarzymiechy, located on the railway line No. 69, in order to improve regional traffic. This is due to the increase of technical-operational parameters of the analyzed section. In the first chapter, described the status quo with particular emphasis on damage to railway tracks. Development of this chapter based on a site visit conducted by the author of the work, which allowed to analyze the condition of the surface and the geometric layout of the track. Detailed assessment of the existing situation has been made on the basis of materials provided by PKP Polish Railway Lines in Lublin. The second chapter contains all the technical requirements that must be met during the modernization of the railway line. This chapter is based largely on the instructions Id - 1 issued by PKP Polish Railway Lines, the Regulation of the Minister of Transport and Maritime Economy of 10 September 1998. On the technical conditions to be met by railway structures and their location and specialist literature. The last part of this work show two variants of the modernization of the section of railway line No. 69 and the development costs required for its implementation. For the calculations necessary kinematic parameters in this section was used program DIMO ie. Support system design changes in track geometry systems, using optimization solutions to these systems. Two variants have been proposed modernization. The first applies only to railway tracks, namely its revitalization, while in the second, in addition to resurfacing the railway, there is also interference with the geometric layout of the track. In this chapter the author also compared both variants. For work are included attachments, where you can find the profile longitudinal section Krasnystaw Miasto - Tarzymiechy and its site plan before and after modernization. Attachments have been developed by the author of the work on the basis of materials provided by PKP Polish Railway Lines.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Marzena Skolimowska (FT) Beata Marzena Skolimowska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Usprawnienie ruchu regionalnego na wybranym odcinku linii kolejowej
Supervisor
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT) Wiesław Kita (FT) Wiesław Kita,, Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, linia kolejowa, nawierzchnia kolejowa, układ geometryczny toru, rewitalizacja, modernizacja, warunki techniczno-eksploatacyjne
Keywords in English
transportation, railway, rail surface, geometric layout of the track, revitalization, modernization, technical and operational conditions
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było przedstawienie koncepcji modernizacji odcinka Krasnystaw Miasto - Tarzymiechy, znajdującego się na linii kolejowej nr 69, w celu usprawnienia ruchu regionalnego. Wiąże się to z tym podwyższeniem parametrów techniczno-eksploatacyjnych analizowanego odcinka. W pierwszym rozdziale pracy został opisany stan istniejący ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń nawierzchni kolejowej. Opracowanie tego rozdziału opierało się na wizji lokalnej przeprowadzonej przez autora pracy, która umożliwiła przeanalizowanie stanu nawierzchni oraz układ geometryczny toru. Szczegółowa ocena stanu istniejącego wykonana została na podstawie materiałów udostępnionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe z siedzibą w Lublinie. Drugi rozdział zawiera wszelkie wymagania techniczne, które muszą zostać spełnione podczas modernizacji linii kolejowej. Rozdział ten opiera się w dużym stopniu na instrukcji Id – 1 wydanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe, Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz na specjalistycznej literaturze. Ostatnia cześć pracy to przedstawienie dwóch wariantów modernizacji rozpatrywanego odcinka linii kolejowe nr 69 oraz opracowanie kosztów niezbędnych do jej realizacji. Do obliczeń niezbędnych parametrów kinematycznych w tym rozdziale został użyty program DIMO tj. system wspomagający projektowanie zmian układów geometrycznych toru, z zastosowaniem optymalizacji rozwiązań tych układów. Zaproponowane zostały dwa warianty modernizacyjne. Pierwszy dotyczy wyłącznie nawierzchni kolejowej, a dokładnie jej rewitalizację, natomiast w drugim, oprócz wymiany nawierzchni kolejowej, zachodzi również ingerencja w układ geometryczny toru. W rozdziale tym znajduję się także porównanie obu wariantów. Do pracy zostały dołączone załączniki, w których można znaleźć profil podłużny odcinka Krasnystaw Miasto - Tarzymiechy oraz jego plan sytuacyjny sprzed i po modernizacji. Załączniki zostały opracowane przez autora pracy na podstawie materiałów udostępnionych przez PKP Polskie Linie Kolejowe.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Beata Skolimowska 250298.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13910

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8f5b793fa654bd080c9d88973a2847e/
URN
urn:pw-repo:WUTf8f5b793fa654bd080c9d88973a2847e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page