Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project and implementation of data generator for one-level supply chain management model

Karol Piotr Pelc

Abstract

The goal of this work was to design and implement programme to generate data for model that optimize management of supply chain. The main feature of the tool should be possibly wide consideration of models designer preferences and to allow testing generated data in the general model. After analizing supply chains problem the generator writen in Java and one-level supply chain model implemented in AMPL enviroment were created. User has the possibility to write wide set of parameters to the generator or show the generator text files that contains all of them, which is huge facilitation in case of serial generation of data sets. Data from generator is passed to the model through text file, what makes the solution to be universal and portable. The interface of generator is intuitive and user-friendly. For better clarity it contains grafics that ilustrate its work. There are general dependency and accurateness between data categories (e.g., fit of production abilities and demand, cost dependency etc.) used, which allow to create coherent and also very flexible data sets. The tool has been tested for its work in itself but also paying special attention to custom situations. There has been shown that for correct input data both the generator and model returns data consistent with the assumptions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Piotr Pelc (FEIT/AK) Karol Piotr Pelc,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i implementacja generatora danych dla jednopoziomowego modelu zarządzania łańcuchami dostaw
Supervisor
Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Kaleta (FEIT/AK) Mariusz Kaleta,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Izabela Żółtowska (FEIT/AK) Izabela Żółtowska,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Java, AMPL, łańcuch dostaw
Keywords in English
Java, AMPL, supply chain
Abstract in Polish
Celem pracy było zaprojektowanie i stworzenie programu generującego dane do modelu optymalizacji wspomagającego zarządzanie łańcuchem dostaw. Najważniejszą cechą tworzonego narzędzia powinno być możliwie szerokie uwzględnienie preferencji użytkownika, czyli projektanta modeli, oraz umożliwienie wstępnego przetestowania wygenerowanych danych na ogólnym modelu. Po dogłębnej analizie problemu łańcuchów dostaw powstał generator napisany w języku Java oraz jednopoziomowy model łańcucha dostaw zaimplementowany w środowisku AMPL. Użytkownik ma możliwość wpisania szerokiego zestawu parametrów do generatora własnoręcznie lub wskazać pliki tekstowe, z których zostaną one pobrane, co jest dużym ułatwieniem w przypadku seryjnego generowania zbiorów danych. Dane z generatora przekazywane są do modelu za pośrednictwem pliku tekstowego, co sprawia, że rozwiązanie to jest uniwersalne i przenośne. Interfejs generatora jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Dla większej przejrzystości zawiera także grafiki ilustrujące jego działanie. Do generacji danych wykorzystuje się ogólne zależności i prawidłowości pomiędzy poszczególnymi kategoriami danych (np. dopasowanie zdolności wytwórczych i zapotrzebowania, zależności kosztowe itp.), co pozwala na tworzenie spójnych, a przy tym bardzo elastycznych zbiorów danych. Narzędzie zostało przetestowane pod kątem samego działania, jak również obsługi sytuacji niestandardowych. Pokazano, że zarówno generator, jak i model dla poprawnie wprowadzonych parametrów zwracają dane zgodne z założeniami.
File
  • File: 1
    Karol_Pelc_praca_dyplomowa_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30228

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8f16decb3bb426ab7f57386c38389c8/
URN
urn:pw-repo:WUTf8f16decb3bb426ab7f57386c38389c8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page