Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of software for automatic generation and evaluation of tests and exams (database, author identification and block diagram interpretation modules)

Jan Mikołaj Niedziałek

Abstract

The subject of this thesis is a development of software for automatic generation and evaluation of tests and exams. Project consists of three parts: database, author identification and block diagram interpretation modules. Its aim is to automate, simplify and shorten the process of checking student knowledge at technical universities. During the design process existing commercial systems were analysed and discussed. The concepts for created system were described together with individual modules. The application was developed in C++ with the use of OpenCV library. The chapter intended for database includes description of relational model, database management system (DBMS) and implementation details. SQLite3 library was chosen as a database management system. The next part describes optical character recognition (OCR) solution to identify student with the use of student ID card. Theoretical basis of the most important algorithms were explained: histogram of oriented gradients (HOG) and support vector machine (SVM). The part describing implementation of the module outlines the logic, processing steps, and encountered problems. The chapter intended for block diagrams analyses and explains the choice of selected diagram type. Combination of cell matrix template and logical processing as a graph enables later serialisation. Thesis includes processing steps and the module detailed description. The theoretical part describes the principle of Hough transform. Tests of the author’s identification and block diagrams are a separate part of the paper. The percentage efficiency of algorithms was analysed alongside with the most common errors. Chapters ten and eleven summarize further development possibilities, currently achieved results and lists strengths and weaknesses of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Mikołaj Niedziałek (FM) Jan Mikołaj Niedziałek,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie oprogramowania do automatycznego generowania i oceniania prac kontrolnych (moduły bazy danych, identyfikacji autora pracy, interpretacji schematów blokowych)
Supervisor
Marcin Rafał Witkowski (FM/IMPh) Marcin Rafał Witkowski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Rafał Witkowski (FM/IMPh) Marcin Rafał Witkowski,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Anna Pakuła (FM/IMPh) Anna Pakuła,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
Interpretacja schematów blokowych, Identyfikacja autora pracy, Optyczne rozpoznawanie znaków, OCR, Histogramy zorientowanych gradientów HOG, Maszyna wektorów nośnych, SVM, prace kontrolne
Keywords in English
Block diagram interpretation, Author identification, Optical character recognition, OCR, Histogram of oriented gradients, HOG, Support Vector Machine, SVM, tests, exams
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest opracowanie oprogramowania do automatycznego generowania i oceniania prac kontrolnych. Projekt składa się z trzech części: bazy danych, modułu identyfikacji autora pracy oraz modułu interpretacji schematów blokowych. Celem pracy jest automatyzacja, uproszczenie oraz skrócenie procesu sprawdzania wiedzy studentów na uczelni technicznej. Podczas projektowania dokonano analizy i omówienia istniejących systemów komercyjnych. Następnie przybliżono koncepcje tworzonego systemu, po czym opisano poszczególne moduły. Aplikacja powstała w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki OpenCV. Rozdział przeznaczony bazie danych obejmuje zagadnienia związane z modelem relacyjnym, systemem zarządzania bazą danych oraz szczegóły implementacyjne. Jako system zarządzania bazą danych wybrano bibliotekę SQLite3. Kolejna część opisuje rozwiązanie optycznego rozpoznawania znaków (OCR) do identyfikacji studenta przy pomocy legitymacji studenckiej. Przedstawiono podstawy teoretyczne najważniejszych użytych algorytmów: histogramu zorientowanych gradientów (HOG) oraz maszyny wektorów nośnych (SVM). W części opisującej realizację modułu nakreślono logikę, schemat przetwarzania oraz napotkane problemy. W rozdziale przeznaczonym schematom blokowym uzasadniono wybór jednego ze stosowanych typów schematów do użycia w projekcie. Do realizacji zastosowano autorską metodę matrycy komórek oraz logiczne przetwarzanie schematu jako grafu, co umożliwia serializację. W pracy zawarto schemat przetwarzania oraz dokładny opis działania modułu. W części teoretycznej przybliżono zasadę działania transformaty Hougha. Osobną część stanowią testy modułu identyfikacji autora pracy oraz schematów blokowych. Zbadano procentową skuteczność algorytmów oraz przeanalizowano najczęściej występujące błędy. W rozdziałach dziesiątym i jedenastym podsumowano dalsze możliwości rozwoju, dotychczas uzyskane efekty oraz mocne i słabe strony projektu
File
  • File: 1
    PracaInżynierska_Jan_Niedziałek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34203

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf8e61fa8f86a4a13ab75a7826a094ac4/
URN
urn:pw-repo:WUTf8e61fa8f86a4a13ab75a7826a094ac4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page