Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of organizing the transport of medical waste and their utilization

Bartosz Maciej Wybraniec

Abstract

The work presents legal provisions regarding the transport of medical waste and methods of their disposal in accordance with the latest guidelines and based on current legal acts. The first part of the study describes the basic definitions related to the management of medical waste and classifies medical waste taking into account their different properties. Next, the basic principles of transport of medical waste were presented, as well as a detailed analysis of the European agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR). The next part of the work concerns threats in the transport of medical waste and describes how to properly perform risk analysis and identify hazard and adverse events in the medical waste management system. In addition, the greatest threats have been indicated, which respective groups of waste can carry with. Then, a brief description of the technical means of transport for the transport of medical waste was made, in which examples of vehicles concordant for carriage of various types of waste were presented. The last chapter of the descriptive part focuses on the principles of utilization of medical waste and technical means for its realization, in which primarily the current legal regulations and permissible methods of disposal of medical waste, including alternative methods, were included, along with the characteristics of individual treatment processes. The essential part of the work is the project of organizing the transport of medical waste and their utilization created on the example of Mazovian Specialized Hospital LCC in Radom. Firstly, the characteristics of the selected medical unit and its transport needs were presented. Next, a system for organizing the transport of medical waste and their utilization was created based on the principles of systems analysis. To build the system model, a diagram creation program - named Dia - was used. A developed solution for organizing the transport of medical waste and their utilization was applied on the example of a selected medical facility.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Maciej Wybraniec (FT) Bartosz Maciej Wybraniec,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt organizacji transportu odpadów medycznych i ich utylizacji
Supervisor
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Bęczkowska (FT/IMST) Sylwia Bęczkowska,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
odpady medyczne, transport odpadów medycznych, zagrożenia, ryzyko, techniczne środki transportu, utylizacja odpadów medycznych, unieszkodliwianie odpadów medycznych, system, gospodarowanie odpadami medycznymi.
Keywords in English
medical waste, medical waste transport, threats, risk, technical means of transport, medical waste utilization, medical waste disposal, system, medical waste management.
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono przepisy prawne dotyczące transportu odpadów medycznych oraz metod ich unieszkodliwiania zgodnie z najnowszymi wytycznymi i w oparciu o aktualne akty prawne. W pierwszej części opracowania opisane zostały podstawowe definicje związane z gospodarką odpadami medycznymi oraz dokonano klasyfikacji odpadów medycznych biorąc pod uwagę ich różne właściwości. Następnie przedstawione zostały podstawowe zasady transportu odpadów medycznych, a także szczegółowa analiza europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu odpadów niebezpiecznych, w skrócie ADR. Kolejna część pracy dotyczy zagrożeń w transporcie odpadów medycznych i opisuje jak właściwie dokonywać analizy ryzyka oraz identyfikować zagrożenia i zdarzenia niepożądane w systemie gospodarowania odpadami medycznymi. Ponadto, wskazane zostały największe zagrożenia, jakie mogą nieść ze sobą poszczególne grupy odpadów. Następnie, dokonano krótkiej charakterystyki technicznych środków transportu do przewozu odpadów medycznych, w której przedstawiono przykładowe pojazdy dostosowane do przewozu różnych rodzajów odpadów. W ostatnim rozdziale części opisowej skupiono się na zasadach utylizacji odpadów medycznych oraz technicznych środkach do jej realizacji, w którym zawarto przede wszystkim aktualne przepisy prawne oraz dopuszczalne metody unieszkodliwiania odpadów medycznych w tym metody alternatywne, wraz z charakterystyką poszczególnych procesów obróbki. Zasadniczą częścią pracy jest projekt organizacji transportu odpadów medycznych i ich utylizacji stworzony na przykładzie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. w Radomiu. W pierwszej kolejności przedstawiono charakterystykę wybranej jednostki medycznej oraz jej potrzeby przewozowe. Następnie, stworzono system organizacji transportu odpadów medycznych i ich utylizacji w oparciu o zasady analizy systemowej. Do zbudowania modelu systemu wykorzystano program do tworzenia diagramów - Dia. Opracowane rozwiązanie organizacji transportu odpadów medycznych i ich utylizacji zastosowano na przykładzie wybranej placówki medycznej.
File
  • File: 1
    Wybraniec.Bartosz2019.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31765

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf895dc656e074209a287e2559daaf008/
URN
urn:pw-repo:WUTf895dc656e074209a287e2559daaf008

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page