Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Synthesis of functionalized tetrakis(4-biphenyl)borates - precursors of porous COF type materials

Marcin Wiszniewski

Abstract

This thesis presents methods for the synthesis of functionalized tetrakis(4-biphenylyl)borates and ionic porous polymeric materials based on the obtained compounds. In addition, it contains the results of studies on the gas sorption of obtained materials. The literature section presents methods for the synthesis of tetraarylborates and their further functionalization. The use of this group of compounds in various fields of chemistry, including the synthesis of porous materials such as COFs, has also been described briefly. The direction of contemporary research on such materials is also outlined. The properties of organolithium compounds widely used in this work are also mentioned. In the part devoted to the own results, the developed methods for the synthesis and functionalization of tetraarylborates and the synthesis of several porous materials based on previously obtained borates are described. Seven tetraarylborate salts were prepared where the anionic entities were functionalized by introducing carboxyl, formyl, boronic, amide and phosphine groups. The obtained substances were characterized using NMR spectroscopy. In addition, three prepared ionic polymeric materials were tested for their potential porosity. We managed to confirm the formation of porous structures for two materials. Some selectivity in the sorption of various gases (N2, H2, CO2, CH4) was observed. 6Li and 11B MAS NMR measurements of the obtained porous materials were also carried out.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Wiszniewski (FC) Marcin Wiszniewski,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Synteza funkcjonalizowanych tetrakis(4-bifenylilo)boranów – prekursorów materiałów porowatych typu COF
Supervisor
Sergiusz Luliński (FC/DPC) Sergiusz Luliński,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sergiusz Luliński (FC/DPC) Sergiusz Luliński,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC) Włodzimierz Buchowicz (FC/DOC) Włodzimierz Buchowicz,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
tetraaryloborany, wymiana halogen-lit, materiały porowate typu COF, związki litoorganiczne
Keywords in English
tetraarylborates, halogen-lithium exchange, COF type porous materials, organolithium compounds
Abstract in Polish
W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiono metody syntezy funkcjonalizowanych tetrakis(4-bifenylilo)boranów oraz materiałów porowatych bazujących na otrzymanych związkach. Ponadto w pracy zawarto wyniki badań sorpcji otrzymywanych materiałów. W części literaturowej przedstawiono metody syntezy tetraaryloboranów oraz ich dalszej funkcjonalizacji. Opisano też krótko zastosowania tej grupy związków w różnych dziedzinach chemii, w tym w syntezie materiałów porowatych typu COF. Nakreślono też kierunek współczesnych badań nad takimi materiałami. Wspomniano również o właściwościach związków litoorganicznych szeroko wykorzystywanych w realizacji pracy. W części poświęconej wynikom własnym opisano opracowane metody syntezy i funkcjonalizacji tetraaryloboranów oraz syntezy kilku materiałów porowatych w oparciu o wcześniej otrzymane borany. Ta część zawiera również wyniki przeprowadzonych badań sorpcji otrzymanych materiałów porowatych. Otrzymano łącznie siedem soli tetraaryloboranowych. Aniony boroorganiczne funkcjonalizowano wprowadzając grupy karboksylowe, formylowe, boronowe, amidowe i fosfinowe. Otrzymywane substancje scharakteryzowano z użyciem spektroskopii NMR. Otrzymano trzy materiały polimerowe o budowie jonowej, które badano pod kątem ich porowatości. Udało się potwierdzić tworzenie się struktury porowatej dla dwóch otrzymanych materiałów. Zaobserwowano też pewną selektywność w sorpcji różnych gazów (N2, H2, CO2, CH4) przez otrzymane materiały porowate. Wykonano również analizy 11B i 6Li MAS NMR otrzymanych materiałów porowatych.
File
  • File: 1
    praca_inż_-Wiszniewski_Marcin-_278447.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30245

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf88718ad4e7e4ebfa80524a734ce0869/
URN
urn:pw-repo:WUTf88718ad4e7e4ebfa80524a734ce0869

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page