Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the boiler room for the selected building

Agata Maria Seklecka

Abstract

The aim of my dissertation is the presentation of the implementation of the project of the boiler room supported by the solar installation in the Social Welfare Home for children in Niegowo, commune of Zabrodzie. The building is located in the 3rd climate zone, it has two floors and no basement. The boiler room has its place on the ground floor. The thesis consists of two parts: a theoretical one and a practical one. The theoretical part contains issues related to the topic of the thesis described on the basis of literature, legal acts and industry standards. Heat sources, natural gas as conventional fuel and solar energy as unconventional one have been characterized. What is more, types of solar collectors have been presented there. This part also presents elements of technological system of the boiler room like hydraulic system with description of the boilers, heaters, pumps, expansion vessels and safety valves, fuel delivery system, vent system and automatic control system. It also describes requirements for a boiler room for natural gas with thermal power of over 30 kW to 60 kW. The project part consists of a technical description and selection of devices within the technological system of a boiler room and selection of solar collectors together with protection of solar installation. The heat demand for central heating equals 32.70 kW, while maximum heat demand for hot water equals 32.21 kW. The heat source is a gas condensing boiler with a Vitodens 200-W sealed combustion chamber with 55.3 kW rated power. The boiler works with two Vitocell 300-B type EVB bivalent, capacitive hot water heaters with capacity of 300 liters each one. They are connected with solar installation consisting of six Vitosol 200T type SP2A collectors, while three of them are connected to each of the heaters. Active absorber area equals 19.14 m2. The collectors are directed to the south, and stay on a flat roof, with support structures, set at an angle of 36° to the horizon. The drawing part contains a situational plan, 1st and 2nd floor plans and a boiler room plan with the selected equipment, fittings and flowsheet of the boiler room. In addition, the roof plan and drawings of south and west elevations which show solar collectors have been made.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Maria Seklecka (FCEMP) Agata Maria Seklecka,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt kotłowni dla wybranego budynku
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: kotłownia, dobór kotła, dobór podgrzewacza ciepłej wody użytkowej, instalacja słoneczna, kolektory słoneczne.
Keywords in English
Key words: boiler room, boiler selection, selection of DHW cylinder, solar installation, solar collectors.
Abstract in Polish
Celem pracy jest wykonanie projektu kotłowni gazowej wspomaganej instalacją słoneczną w budynku Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Niegowie, gmina Zabrodzie. Budynek znajduje się w III strefie klimatycznej, jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Pomieszczenie kotłowni zlokalizowane jest na parterze. Praca dyplomowa składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna zawiera zagadnienia dotyczące tematu pracy opisane na podstawie literatury, aktów prawnych i norm. Scharakteryzowano źródła ciepła, gaz ziemny jako paliwo konwencjonalne oraz energię słoneczną jako paliwo niekonwencjonalne. Przedstawiono również podziały kolektorów słonecznych oraz scharakteryzowano elementy układu technologicznego kotłowni: układ hydrauliczny z opisem kotłów, podgrzewaczy, pomp, naczyń wzbiorczych i zaworów bezpieczeństwa, układ doprowadzania paliwa, odprowadzania spalin oraz układ automatyki. Opisano również wymagania dla kotłowni na gaz ziemny o mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW. Część projektowa składa się z opisu technicznego do projektu oraz obliczeń do doboru urządzeń wchodzących w skład układu technologicznego kotłowni oraz kolektorów słonecznych i zabezpieczenia instalacji solarnej. Zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania wynosi 32,70 kW, natomiast maksymalne zapotrzebowanie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej wynosi 32,21 kW. Źródło ciepła stanowi gazowy kocioł kondensacyjny z zamknięta komorą spalania typ Vitodens 200-W o mocy znamionowej 55,3 kW. Kocioł współpracuje z dwoma biwalentnymi, pojemnościowymi podgrzewaczami ciepłej wody użytkowej Vitocell 300-B typ EVB o pojemności po 300 l, do których jest podłączona instalacja solarna składająca się z sześciu kolektorów Vitosol 200T typ SP2A, podłączonych po trzy do każdego z podgrzewaczy. Czynna powierzchnia absorbera wynosi 19,14 m2. Kolektory będą zorientowane w kierunku południowym na dachu płaskim, na konstrukcjach wsporczych ustawionych pod kątem 36° do poziomu. Część rysunkowa opracowania zawiera plan sytuacyjny, rzuty parteru i piętra oraz rzut pomieszczenia kotłowni z zaznaczonymi urządzeniami i armaturą, a także schemat technologiczny kotłowni. Ponadto przedstawiono rzut dachu oraz rysunki elewacji południowej i zachodniej ukazujące kolektory słoneczne.
File
  • File: 1
    245659_praca_dyplomowa_Projekt kotłowni dla wybranego budynku.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11594

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf81c3cd44ddb4488ad3da3de8a01c2cb/
URN
urn:pw-repo:WUTf81c3cd44ddb4488ad3da3de8a01c2cb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page