Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Ocena intensywności przemian mikrobiologicznych w glebie w strefie odwiertu pionowego wykonanego w celu pozyskania złóż gazu łupkowego

Agnieszka Stefania Lechniak

Abstract

Celem badań była analiza intensywności przemian mikrobiologicznych oraz ocena ekotoksyczności próbek gleby pobranych po wykonaniu odwiertu pionowego w celu wydobycia gazu łupkowego, na jednej z wiertni w północnej Polsce. Zakres pracy obejmował analizę dostępnego piśmiennictwa dotyczącego poszukiwania oraz wydobycia gazu z łupków i związanych z tym zagrożeń środowiskowych, analizę mikrobiologiczną i ekotoksyczności próbek gleby oraz oznaczanie całkowitego i wolnego ATP. Przeprowadzone studia literaturowe dotyczące wydobycia i eksploatacji złóż gazu łupkowego oraz wykonane badanie mikrobiologiczne i ekotoksykologiczne upoważniają do sformułowania następujących wniosków. Technologia wydobycia gazu łupkowego różni się znacząco od pozyskiwania złóż gazu konwencjonalnego. Wykonuje się odwiert pionowy (jak i przy wydobyciu gazu ziemnego) oraz odwierty poziome i szczelinowania hydrauliczne. Dodatkowo należy wykonać większą liczbę odwiertów, gdyż wydajność pojedynczego otworu jest mniejsza niż przy wydobyciu złóż konwencjonalnych. Mimo mniejszej wydajności czas eksploatacji złoża jest dłuższy. Większa głębokość, na której znajdują się pokłady gazu łupkowego oraz wszystkie aspekty związane z wydobyciem powodują, iż koszty eksploatacji tych złóż są dużo większe od pozyskiwania gazu konwencjonalnego. Zagrożenia środowiskowe związane z eksploatacją złóż gazu łupkowego mogą dotyczyć wielu elementów środowiska naturalnego. Do tych komponentów zaliczane jest powietrze atmosferyczne, gleba i ukształtowanie terenu, wody podziemne oraz gospodarka wytworzonymi podczas tego procesu odpadami. Badanie mikrobiologiczne gleby do celów ogólnych wykazały, że próbki gleby zawierały mało zanieczyszczeń organicznych. Świadczy o tym mała zawartość bakterii, grzybów i promieniowców. Obecność bakterii amonifikacyjnych, nitryfikacyjnych I i II fazy oraz denitryfikacyjnych świadczy o zachodzącym obiegu azotu w glebie. Wskaźniki sanitarne Escherichia coli świadczy o tym, że nie było świeżego zanieczyszczenia kałowego, a obecność Clostridium perfringens wskazuje na dawne zanieczyszczenie fekaliami. Wysokie miano Proteus vulgaris uzyskane w badaniu mikrobiologicznym świadczy o obecności stref beztlenowych w badanych próbkach gleb. Potwierdzają to również wyniki miana bakterii denitryfikacyjnych. Wyniki badań ekotoksykologicznych w odniesieniu do bioluminescencji bakterii Vibrio fischeri świadczą o niewielkiej szkodliwości substancji zawartych badanych roztworach glebowych. Zawartość ATP korelowała z ogólną liczbą bakterii saprofitycznych. Niniejsze badania nie wykazały istotnego zanieczyszczenia gleby po pierwszym etapie wierceń (po wykonaniu odwiertu pionowego). Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że odwiert ten stanowił zaledwie etap wstępny przed wykonaniem odwiertu poziomego i szczelinowaniem hydraulicznym. Stąd też w obliczu wielu zagrożeń związanych ze szczelinowaniem i eksploatacją złóż gazu łupkowego, konieczna jest kontrola mikrobiologiczna i ekotoksykologiczna na każdym etapie praz prowadzonych w obrębie wiertni i jej okolicach.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Stefania Lechniak (FEE) Agnieszka Stefania Lechniak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Monika Załęska-Radziwiłł (FEE/DB) Monika Załęska-Radziwiłł,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Biology (FEE/DB)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Załęska-Radziwiłł (FEE/DB) Monika Załęska-Radziwiłł,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Elżbieta Pajor (FEE/DB) Elżbieta Pajor,, Department of Biology (FEE/DB)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
gaz łupkowy, przemiany mikrobiologiczne, analiza mikrobiologiczna gleby, ekotoksyczność.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Krzystanek_Lechniak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9763

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf81ba727c4be432d9d58de8f97741da9/
URN
urn:pw-repo:WUTf81ba727c4be432d9d58de8f97741da9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page