Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mortgage loan as financing of real estate investment at the example of a cooperative bank. Analysis and assessment

Magdalena Fołtyn

Abstract

Banks have to implement regulatory policies to be authorized to conduct their business. One of the main banking services is granting loans. A loan customer needs to enter into a loan agreement which should comply with relevant standards to be legally binding. Real estate financing includes besides loans many other products and services. Prior to investing into a property a real estate buyer chooses either primary or secondary market. Any real estate investment is risk related. Mortgage loan is one of banking products usually with a long term maturity, e.g. 25 years. A borrower is often provided with a few types of loan secured by the collateral of specified real estate property. Loan costs incurred by the borrower include interest rates, fees and commissions such as costs of loan application preassessment and establishing the collateral. In case of a foreign currency loan a spread (difference between sell and purchase currency rates) also needs to be considered. Exchange rate differences directly affect the interest rates to be repaid by the borrower. Prudential and supervisory rules are especially important regulations concerning banks. These rules define minimal requirements aimed at mitigating risks and enhance banking system security. In case of loan repayment problems banks provide solutions facilitating the repayment process, e.g. temporarily deferred repayment or extension of maturity date. Cooperative banks are social economy entities and realize both economic and social objectives. Their mission is to act for the sake of their members, customers and local environment development. A cooperative bank offers a wide range of products and services including various types of mortgage loans tailored to borrower’s needs. A customer applying for a loan has to submit required documents evidencing their creditworthiness. Creditworthiness is the ability to repay any contracted loan with due interest at dates specified in the loan agreement. Creditworthiness is a prerequisite for obtaining a loan. A mortgage loan is related to a loan agreement maturity date. In a loan agreement a bank undertakes to lend to a borrower money for a specified purpose for a period set out in the agreement. A borrower undertakes to abide by the terms and conditions of the agreement, repay the loan with interest at a due date and pay loan related fees and commissions. Mortgage loan is a product offered by many banks. Therefore borrower should analyze different offers to choose a service best tailored to his needs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Magdalena Fołtyn (FoM) Magdalena Fołtyn,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Kredyt hipoteczny jako źrodło finansowania inwestycji w nieruchomości na przykładzie Banku Spółdzielczego. Analiza i ocena
Supervisor
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jan Monkiewicz (FoM/FRMD) Jan Monkiewicz,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
kredyt hipoteczny, nieruchomość, bank spółdzielczy
Keywords in English
mortgage, real estate, cooperative bank
Abstract in Polish
Banki prowadząc swoją działalność muszą postępować zgodnie z przepisami ustaw oraz zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych. Jedną z głównych czynności bankowych jest udzielanie kredytów. Otrzymanie kredytu wiąże się konieczności podpisania umowy kredytowej, która aby mieć moc prawna powinna spełniać określone warunki. Finansowanie nieruchomości nie musi mieć zawsze źródła w banku, jako kredyt, ponieważ istnieją inne źródła i techniki finansowania na rynku nieruchomości. Osoba chcąca zakupić nieruchomość dokonuje wyboru, gdzie dokonać zakupu: na rynku wtórnym czy pierwotnym. Każde działanie związane z inwestowaniem na rynku nieruchomości obarczone jest ryzykiem. Kredyt hipoteczny jest to jeden z produktów oferowanych przez banki, zazwyczaj udzielany na długi okres czasu np. 25 lat. Często w ramach kredytu hipotecznego kredytobiorca ma do wyboru kilka ofert kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Skorzystanie z tego rodzaju kredytu wiąże się kosztami, które ponosi kredytobiorca, są to m.in. oprocentowanie, prowizje i opłaty do których można zaliczyć np. koszty wstępnego rozpatrzenia wniosku i ustanawiania zabezpieczeń spłaty zobowiązania. Przy kredycie hipotecznym walutowym kredytobiorca powinien doliczyć do kosztów kredytu koszty spreadu walutowego, czyli różnice pomiędzy kursem kupna, a kursem sprzedaży waluty. W tym przypadku, różnice kursowe oddziaływają bezpośrednio na wysokość odsetek, które musi zapłacić kredytobiorca. Szczególne miejsce wśród przepisów dotyczących banków zajmują tzw. nadzorcze normy ostrożnościowe. Określają one minimalne wymagania ustanawiane w celu ograniczenia nadmiernego ryzyka i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa systemu bankowego. W przypadku pojawienia się trudności ze spłatą kredytu banki oferują rozwiązania, które mają na celu wspomóc trudną sytuacje kredytobiorcy poprzez chwilowe zawieszenia spłaty kredytu, czy wydłużenie okresu spłaty długu. Banki spółdzielcze są podmiotami ekonomii społecznej, realizują więc tym samym zasadę, że obok celu ekonomicznego istotnym elementem działania jest dla nich wypełnienie misji społecznej. Misją banków spółdzielczych jest działanie na rzecz swoich członków, klientów oraz rozwoju środowiska lokalnego. Bank spółdzielczy w swojej szerokiej ofercie produktów i usług dla klientów indywidualnych ma także kilka propozycji kredytu hipotecznego, dając możliwość kredytobiorcy jak najlepszego dopasowania kredytu do swoich potrzeb. Ubiegając się o kredyt kredytobiorca musi dostarczyć do banku wymagane dokumenty, mające na celu ocenić wiarygodność i zdolność kredytową kredytobiorcy. Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Posiadanie zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu. Z kredytem hipotecznym związany jest także termin umowy kredytowej. Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczenie na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Kredyt hipoteczny jest produktem oferowanym przez wiele banków, zatem kredytobiorca, aby dobrze dokonać wyboru powinien przeanalizować oferty wielu banków i wybrać najlepiej dopasowaną do jego potrzeb.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Foltyn_Magdalena_261814.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12097

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf7ce539d12064483bef759311bb3fc50/
URN
urn:pw-repo:WUTf7ce539d12064483bef759311bb3fc50

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page