Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project rainwater and drainage system of the educational park 12C in Zabrze

Agnieszka Marta Kotkiewicz

Abstract

The aim of this thesis was to design a rainwater drainage system for one of the exhibitions located in the "12C" educational park in Zabrze. The exhibition is in the shape of a hexagon, and its entire surface is covered with concrete. The chosen type of the drainage system for this object is the linear drainage system. The rainwater is drained from the object, through underground pipes, to two reservoirs situated on the left and on the right side of the object. In the thesis, a proposal for an underground tank and two options for open tanks have been presented. The volume of water to be drained was calculated according to the formulas of Błaszczyk and Rosłoński. For further calculations, the result obtained from the Rosłoński formula was chosen because it was higher. For safety reasons, additionally, 20% was added to the final result. The total volume of water, for which the tanks were designed, was 14 992 liters, which was rounded up to 15 000 liters. The thesis consists of three parts: descriptive, calculation and drawing part. In the drawing part there are: location of the drained object in the whole educational park, directions of the rainwater runoff from the object, location of linear drainage on the object, top and side views of the details of the linear drainage and the reservoirs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Marta Kotkiewicz (FEE) Agnieszka Marta Kotkiewicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt odwodnienia terenu parku edukacyjnego "12C" w Zabrzu
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Grzegorz Igor Sinicyn (FEE/CEP) Grzegorz Igor Sinicyn,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
system odwodnienia wody deszczowej, zbiornik retencyjny, zbiornik podziemny, zbiornik otwarty, odwodnienie liniowe, kierunek spływu wody deszczowej, częstotliwość opadów, intensywność opadów, siła wyporu.
Keywords in English
rainwater drainage system, reservoir, underground tank, open tank, linear drainage system, direction of the rainwater runoff, frequency of precipitation, rainfall intensity, buoyancy force.
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było zaprojektowanie systemu odprowadzającego wodę deszczową z jednej z ekspozycji znajdującej się w parku edukacyjnym “12C” w Zabrzu. Dana ekspozycja jest w kształcie sześciokąta, a jej podłoże w całości pokryte jest betonem. Zastosowane odwodnienie to odwodnienie liniowe. Woda odprowadzona jest rurami podziemnymi do dwóch zbiorników retencyjnych, znajdujących się po obu stronach odwadnianego obiektu. W pracy przedstawiono propozycję zbiornika podziemnego oraz dwie opcje zbiorników otwartych. Objętość wody, którą należy odprowadzić, obliczona została według wzorów Błaszczyka i Rosłońskiego. Do dalszych obliczeń wybrany został wynik otrzymany ze wzoru Rosłońskiego, ze względu na to, iż był on wyższy. Dla bezpieczeństwa, do ostatecznego wyniku dodano jeszcze 20%. Zsumowana objętość wody, dla której projektowane były zbiorniki, wyniosła 14,992 litrów wody, którą zaokrąglono do 15,000 litrów. Praca zawiera część opisową, obliczeniową i rysunkową. W części rysunkowej znajdują się: umiejscowienie odwadnianego obiektu w całym parku edukacyjnym, kierunki spływu wody deszczowej z obiektu, umiejscowienie odwodnienia liniowego na obiekcie, rzuty z góry i boczne szczegółów odwodnienia liniowego oraz zbiorników retencyjnych.
File
  • File: 1
    czesc_opisowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27259

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf76bd787eab84fa4bb85591d3badafc5/
URN
urn:pw-repo:WUTf76bd787eab84fa4bb85591d3badafc5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page