Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The choice of transport technology for the international transport in a selected company

Grzegorz Karol Gołda

Abstract

Presented engineering thesis titled “The choice of cargo transport technology in the international road transport for the selected company” consists of an introduction, seven chapters, conclusions and bibliography. The aim of the study is to analyze and select a variant of transport technology for piece cargo in international relation. As the transport relationship Warsaw - Valencia was selected. The first chapter presents the essence and nature of transport services. Attention was paid to the current definitions and factors determining the transport process technologies with particular emphasis on international transport, taking into account the assumption that the transport of cargo is carried out in four countries: Poland, Germany, France and Spain. In the second chapter indicates the size of the transport tasks, that is the load, range transport work and requirements. The second chapter also contains a brief description and principles of the functioning of the company on the market. The third chapter contains the technical and operational characteristics of technical means employed. In the fourth chapter was established the transport task and transport relationship. The work assumes that the base of vehicles carrying out the transport task is located in Poland, where Warsaw is the place of loading, the place of unloading is Valencia (Spain) and the place of loading in the return relationship is Lyon (France). The work also presents a proposal for distribution of the load on the pallet and in the cargo space of semitrailer. The fifth chapter presents the cargo transport plan for the defined transport relationship from Poland to Spain. The sixth chapter defines variants of service depending on the size of crew, presents formulas for calculation the time and cost of transport. Was calculated the execution time of transport taking into account the time of loading activities, working time of drivers, delivery time of transport, loaded driving time, empty driving time, loading time, unloading time, formal service time and daily rest time and weekly rest periods. Costs transport task implementation include: cost of transport, the fixed costs of transport, cost of vehicles usage, employment costs of drivers working under a contract of employment, variable costs such as fuel costs, costs of tire wear. Chapter seven is a comparison of those variants. The work ends with conclusions, which contains a summary of the whole work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Karol Gołda (FT) Grzegorz Karol Gołda,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Wybór technologii przewozu ładunków sztukowych w międzynarodowych przewozach drogowych dla wybranego przedsiębiorstwa
Supervisor
Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marianna Jacyna (FT/TSEL) Marianna Jacyna,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Dariusz Pyza (FT/TSEL) Dariusz Pyza,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
technologia przewozu, przewozy drogowe, transport międzynarodowy
Keywords in English
transport technology, road transport, international transport
Abstract in Polish
Praca pod tytułem „Wybór technologii przewozu ładunków sztukowych w międzynarodowych przewozach drogowych dla wybranego przedsiębiorstwa” składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów oraz wniosków i bibliografii. Celem pracy jest analiza i wybór wariantu technologii przewozu ładunków sztukowych w relacji międzynarodowej. Jako relację przewozową wybrano Warszawa - Walencja. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę i charakter usług transportowych. Zwrócono uwagę na obecne definicje oraz czynniki określające technologie procesu przewozowego ze szczególnym uwzględnieniem transportu międzynarodowego, przy uwzględnieniu założenia iż przewóz ładunku przebiega na terenie czterech państw: Polski, Niemiec, Francji i Hiszpanii. W rozdziale drugim wskazano wielkość zadań przewozowych, czyli ładunek, zakres pracy przewozowej i wymagania. Rozdział drugi zawiera również krótką charakterystykę i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. W rozdziale trzecim zawarto charakterystykę techniczna i eksploatacyjna zastosowanych środków technicznych. W rozdziale czwartym ustalono zadanie przewozowe oraz relację przewozu. W pracy zakłada się iż baza pojazdów realizujących zadanie przewozowe znajduje się w Polsce, miejscem naładunku jest Warszawa, miejscem rozładunku Valencia (Hiszpania) a miejscem naładunku powrotnego Lyon (Francja). Praca przedstawia również propozycję rozmieszczenie ładunku na palecie oraz w przestrzeni ładunkowej naczepy. Rozdział piąty prezentuje plan przewozu ładunków dla zdefiniowanej relacji przewozu z Polski do Hiszpanii. W rozdziale szóstym zdefiniowano warianty obsługi w zależności od liczebności załogi, przedstawiono wzory do obliczeń czasu oraz kosztów przewozu. Obliczono czasy realizacji przewozu uwzględniając czas czynności ładunkowych, czas pracy kierowców, czas realizacji przewozu, czas jazdy ładownej, czas jazdy próżnej, czas naładunku, czas wyładunku, czas obsługi formalnej oraz czas odpoczynku dobowego i czas odpoczynku tygodniowego. Koszty realizacji zadania przewozowego uwzględniają: koszty własne transportu, koszty stałe transportu, koszty zużycia pojazdów, koszty zatrudnienia kierowców pracujących na podstawie umowy o pracę, koszty zmienne takie jak: koszty zużycia paliwa, koszty zużycia ogumienia. Rozdział siódmym to porównanie tych wariantów. Pracę kończą wnioski. Pracę kończą wnioski, w których zawarto podsumowanie całości pracy.
File
  • File: 1
    Wydział Transportu Grzegorz Gołda 194117 Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14060

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf6e4411d1437428d8693598ba44e3bd7/
URN
urn:pw-repo:WUTf6e4411d1437428d8693598ba44e3bd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page