Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Postępowanie w celu identyfikacji pojazdu pochodzącego z rynku wtórnego przy wykorzystaniu urządzeń diagnostycznych oraz wizualnych metod kontroli

Michał Tomasz Szulski

Abstract

The purpose of the work is to present the vehicle identification method and to develop a model of conduct (in the form of a diagram) using diagnostic devices and visual vehicle assessment methods. Admission to the work focuses on the general topic of the thesis, presentation of the VAG group, theory related to the VIN number and general introduction to the topic of on-board diagnostics. The next part of the work discusses examples used by dishonest sellers when selling cars and presents examples of diagnostic devices used in work ranging from simple interfaces to advanced ones costing several thousand Polish zlotys. In the part related to the tests, methods of verifying vehicle compliance with the original were presented, using the example of a VW Golf V. Three diagnostic devices were used to obtain the vehicle's VIN from a car computer. In the further part of the research, the focus was on one device that best managed diagnostics on a given vehicle - it was a diagnostic device dedicated to the VAG group with VCDS software. Thanks to the device, it was possible to make static and dynamic logs of engine components and determine their exploitation. Performing static and dynamic logs was written in the form of instructions - as attachments to the work. The next stage of testing was the verification of equipment codes along with the listing of each of the codes - what it concerns and checking with the current state in the tested vehicle. As an easier way to read the codes, a small database was created along with the equipment codes for VAG group vehicles - attached to the work as Annex 6. The final stage of the tests were visual methods of assessing vehicle body parts, windows and lamps - allowing to determine if the vehicle could have an accident past. Each element contains information on how and where to look for signs confirming that the part is original - or a replacement. The thesis has been summarized with a scheme of conduct in order to carry out vehicle identification together with references, which should be done when the tested step in the vehicle matches or matches the original. Finally, the test vehicle was assessed and a conditional purchase recommendation was issued indicating the inaccuracies found in the test vehicle.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Michał Tomasz Szulski (WSiMR) Michał Tomasz Szulski Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Tytuł w języku polskim
Postępowanie w celu identyfikacji pojazdu pochodzącego z rynku wtórnego przy wykorzystaniu urządzeń diagnostycznych oraz wizualnych metod kontroli
Promotor
Krzysztof Szczurowski (WSiMR/IPiMR) Krzysztof Szczurowski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka dyplomująca
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Jednostka prowadząca
Instytut Pojazdów (WSiMR/IPiMR)
Kierunek / specjalność studiów
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
09-12-2019
Data (rok) wydania
2019
Identyfikator wewnętrzny
SIMR; D-2261
Recenzenci
Krzysztof Więcławski (WSiMR/IPiMR) Krzysztof Więcławski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR) Krzysztof Szczurowski (WSiMR/IPiMR) Krzysztof Szczurowski Instytut Pojazdów i Maszyn Roboczych (WSiMR/IPiMR)Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (WSiMR)
Słowa kluczowe w języku polskim
Identyfikacja pojazdu, wykonywanie logów w pojeździe samochodowym, wizualna metoda oceny pojazdu, schemat postępowania w celu wykonania identyfikacji pojazdowej
Słowa kluczowe w języku angielskim
Vehicle identification, making logs in a motor vehicle, visual method of vehicle evaluation, procedure for performing vehicle identification
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy jest przedstawienie metody identyfikacji pojazdu oraz opracowanie modelu postępowania (w formie schematu) przy wykorzystaniu urządzeń diagnostycznych oraz wizualnych metod oceny pojazdu. Wstęp pracy skupia się na ogólnym poruszeniu tematyki pracy, przedstawienie grupy VAG, teoria związana z numerem VIN oraz ogólne wprowadzenie w temat diagnostyki pokładowej. W dalszej części pracy omówione zostały przykłady jakimi posługują się nieuczciwi sprzedawcy podczas sprzedaży samochodów oraz przedstawiono przykładowe urządzenia diagnostyczne wykorzystane w pracy począwszy od prostych interfejsów aż po zaawansowane kosztujące kilka tysięcy polskich złotych. W części związanej z badaniami przedstawione zostały sposoby weryfikacji zgodności pojazdu z oryginałem na przykładzie pojazdu VW Golf V. Wykorzystano 3 urządzenia diagnostyczne w celu uzyskania numeru VIN pojazdu z komputera samochodowego. W dalszej części badań skupiono się na jednym urządzeniu, które najlepiej poradziło sobie z wykonywaniem diagnostyki na danym pojeździe - było to urządzenie diagnostyczne dedykowane do grupy VAG z oprogramowaniem VCDS. Dzięki urządzeniu udało się wykonywać logi statyczne oraz dynamiczne podzespołów silnika i określić ich wyeksploatowanie. Wykonywanie logów statycznych oraz dynamicznych zostało spisane w postaci instrukcji - jako załączniki do pracy. Kolejnym etapem badań była weryfikacja kodów wyposażenia wraz z rozpisaniem każdego z kodów - czego dotyczy i sprawdzenie ze stanem obecnym w badanym pojeździe. Jako ułatwienie do odczytywania kodów, stworzona została mała baza danych wraz z kodami wyposażenia do pojazdów grupy VAG - załączona do pracy jako załącznik nr 6. Końcowym etapem badań były wizualne metody oceny elementów karoserii pojazdu, szyb oraz lamp - pozwalające stwierdzić czy pojazd mógł mieć wypadkową przeszłość. Do każdego z elementów zawarto informację w jaki sposób i gdzie szukać oznaczeń potwierdzających iż część jest oryginalna - lub jest to zamiennik. Praca została podsumowana schematem postępowania w celu wykonania identyfikacji pojazdowej wraz z odnośnikami co należy wykonać gdy stwierdzono zgodność lub niezgodność badanego kroku w pojeździe z oryginałem. Na koniec wykonano ocenę badanego pojazdu oraz wystawiono warunkową rekomendację do zakupu z wskazaniem nieścisłości znalezionych w badanym pojeździe.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Michał_Szulski_inż_12.11.19.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 36549

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf6dbe343f55448918ee371ca8b802641/
URN
urn:pw-repo:WUTf6dbe343f55448918ee371ca8b802641

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony