Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Faktoring jako alternatywna metoda finansowania przedsiębiorstw - analiza opłacalności

Aneta Kalińska

Abstract

Companies are constantly looking for alternative methods of financing their activities. They see such a chance in factoring, which has been described in this work. It is an ideal solution for today's problems of enterprises that are trying to maintain financial liquidity in a simple and safe way. The first chapter analyzes the factoring, which includes the genesis of its creation and the meaning of the word "faktor" and the essence of this method of financing enterprises. In the further part of the work, the entities and objects of factoring are described and the types of factoring transactions are listed and explained. Next, the functions and effects of using factoring were discussed. The next chapter presents the genesis and evolution of factoring in Poland. Legal issues regarding factoring services were discussed and it was shown that the factoring agreement did not become standardized in Polish regulations. In the next phase of the work, the factoring market in Poland was analyzed in 2013-2017. The specifics and prospects for the development of factoring are also described here. The third chapter presents the key factors determining the choice of factoring as the source of financing, which are the costs of obtaining capital in this form. The experience of the companies clearly shows that the costs are disproportionate to other types of financing. In the next phase of the work, the profitability analysis of factoring was carried out. A comparison of factoring with other sources of financing business activities was also carried out and their advantages and disadvantages were shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Aneta Kalińska (CESS) Aneta Kalińska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Factoring as an alternative method of financing enterprises - profitability analysis
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
04-10-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz (CESS) Katarzyna Duczkowska-Małysz,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
faktoring, transakcje faktoringowe, istota faktoringu, faktorant, faktor, dłużnik
Keywords in English
factoring, factoring transactions, the factoring factoring, factorer, factor, debtor
Abstract in Polish
Firmy nieustannie poszukują alternatywnych metod finansowania swojej działalności. Upatrują taką szansę w faktoringu, który został opisany w niniejszej pracy. Jest on idealnym rozwiązaniem na współczesne problemy przedsiębiorstw, które starają się w prosty i bezpieczny sposób zachować płynność finansową. W rozdziale pierwszym dokonano analizy faktoringu, która obejmuje genezę jego powstania i znaczenie słowa „faktor” oraz zaprezentowano tu istotę tej metody finansowania przedsiębiorstw. W dalszej części pracy opisano podmioty i przedmioty faktoringu oraz wymieniono i objaśniono rodzaje transakcji faktoringowych. Następnie omówiono funkcje oraz efekty stosowania faktoringu. W kolejnym rozdziale przedstawiono genezę i ewolucję faktoringu w Polsce. Omówiono kwestie prawne dotyczące usług faktoringowych oraz pokazano, że umowa faktoringowa nie zyskała unormowania w polskich przepisach. W kolejnej fazie pracy dokonano analizy rynku faktoringowego w Polsce w latach 2013-2017. Opisano tu również specyfikę oraz perspektywy rozwoju faktoringu. W rozdziale trzecim przedstawiono kluczowe czynniki determinujące wybór faktoringu jako źródła finansowania, którymi są koszty pozyskania kapitału w tej formie. Z doświadczenia firm wynika jednoznacznie, że koszty są niewspółmierne wysokie do innych rodzajów finansowania. W kolejnej fazie pracy przeprowadzono analizę opłacalności faktoringu. Dokonano również porównania faktoringu z innymi źródłami finansowania działalności gospodarczej oraz pokazano ich zalety i wady.
File
  • File: 1
    Aneta_Kalińska_-_Faktoring_jako_alternatywna_metoda_finansowania_przedsiębiorstw_-_analiza_opłacalności.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30501

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf69d6d79aca444e2bce8903c6f08c066/
URN
urn:pw-repo:WUTf69d6d79aca444e2bce8903c6f08c066

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page