Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Visualization of local land-use plans using ALS data

Beata Maria Lach

Abstract

The main aim of thesis was to create three-dimensional visualization of area current development of the district Białołeka of Warsaw, decisions of an spatial plan for this terrain and verification assumptions this plan with the current development. The main assumption was using data from airborne laser scanning (ALS) and explore its potential in creating three-dimensional models. Besides ALS data, in project other type of data such as maps, aerial images and geodatabases were used. Within the framework of experiment, in addition to over-mentioned products, there were made: Digital Terrain Model (DTM), Digital Surface Model (DSM) and other derived products, for example slope map. In addition to experimental part, in the work there were contents concerning spatial planning in Poland, its problems, including impact of visualization manners of area development plans on social discussion quality. There were elaborated the introductory issues in topic of broadly defined visualization and 3D modeling as well. Based on theoretical and experimental part there potential possibilities of assumptions of zoning plan’s verification via its 3D visualization and 3D visualization of area current development were shown. An attempt was made to create analyzes of the minimum and maximum height of buildings established in local land-use plan, localization buildings in the forbidden zones, permissible slopes of the roofs, exceeding the maximum intensity development ratio, localization buildings in development lines zones. Besides of the verification of land-use plan assumptions, the three-dimensional composition containing assumptions of spatial plan could be find useful in public administration entities, for spatial planners and residents during open debates, even in initial phase of spatial planning project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Maria Lach (FGC) Beata Maria Lach,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Wizualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem danych ALS
Supervisor
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
lotnicze skanowanie laserowe, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wizualizacja 3D, partycypacja społeczna, planowanie przestrzenne
Keywords in English
Airborne Laser Scanning, local land-use plan, 3D visualization, public participation, spatial planning
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej było stworzenie trójwymiarowych modeli aktualnego zagospodarowania fragmentu dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania terenu dla tego obszaru oraz weryfikacja wybranych założeń planu względem stanu istniejącego. Głównym założeniem było wykorzystanie w tych celach danych z lotniczego skanowania laserowego (ALS) i zbadanie ich potencjału w wizualizacji 3D dla planowania przestrzennego. Prócz danych ALS wykorzystano również inne dane, jak mapy, zdjęcia lotnicze i geodezyjne bazy danych. W ramach eksperymentu, także stworzono: inwentaryzację urbanistyczną, mapę aktualnego zagospodarowania terenu, Numeryczny Model Terenu, Numeryczny Model Pokrycia Terenu i produkty im pochodne, m.in. mapę spadków. Oprócz części praktycznej, w pracy zostały zawarte treści dotyczące planowania przestrzennego w Polsce, jego problemów, w tym dotyczące wpływu sposobów wizualizacji planów miejscowych na jakoś dyskusji społecznej. Omówione zostały również zagadnienia wprowadzające w temat szeroko pojętej wizualizacji i modelowania trójwymiarowego. Na podstawie części wprowadzającej – teoretycznej – i eksperymentalnej pokazano potencjalne możliwości weryfikacji ustaleń miejscowego planu poprzez wizualizację trójwymiarową zapisów MPZP i wizualizację aktualnego stanu zagospodarowania. Została wykonana analiza dotycząca: minimalnych i maksymalnych ustalonych w MPZP wysokości zabudowy, lokalizacji budynków w zakazanych przez plan strefach, dopuszczalnych kątów nachylenia dachów, przekroczeń maksymalnej wartości wskaźnika intensywności zabudowy, położenia budynków względem linii zabudowy. Prócz weryfikacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, trójwymiarowa makieta zawierająca ustalenia planu mogłaby znaleźć zastosowanie dla podmiotów administracji publicznej, projektantów planów miejscowych i mieszkańców podczas konsultacji społecznych, nawet we wczesnej fazie rozwoju projektu MPZP.
File
  • File: 1
    inzynierka_Lach_DRUK2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 3993

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf5c54fe675614674a64c5f4f4f19f3af/
URN
urn:pw-repo:WUTf5c54fe675614674a64c5f4f4f19f3af

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page