The rate of speed of nitrification and denitrification process analysis by using Moving Bed technology

Olga Zając , Ludwika Julia Załuga

Abstract

The aim of this thesis is to analize the efficency of treating municipal wastewater by using the moving bed technology. The moving bed technology connected the advantages of conventional method of activated sludge and carriers with the biofilm growing and precluded the faults of both of them. Because of the growing advances of water wastment technology the method is becoming popular in the european union as well as in the other countries. Using these technology brings a lot of advantages and offers a modernization of existing sewage farms and can help increase the effiency of their work. This theisis is separated in two main parts. The first one contains a theorethical description of the process of removing organic matter from sewage. Additionaly, thesis contains the characteristics of the process of removing nitrogen from sewage. Then the author writes about moving bed tehnology with all the details. Adavantages and faults of using different configurations of biocenozae responsible fortreating sewage are also included. The last chapter in this part presents the biochemical tests as a tool for assessment of biological treatment process. Within the scope of the second part of the thesis, a procceded analysis of rate of nitrification and denitryfication process is made, for three different configurations of biomass in the bioreactor. The practical part also contains a chapter about sewage treatment plant in Pajęczno, which is a source of analysing probes. The chapter show the technological system and all the specifities of work of Pajęczno. The next chapters are based on analysing the biomedical tests, which are the basement of realising this thesis gain, which is a comparison between the rate of speed of nitifiaction and denitrification proces in view of configuration. The first variant is founded on conventional activated sludge method, in the next one the microorganismus growing on Evu-Perl carriers were responsible for sewage treatment, and the last one was the connection of the both. For the three tests for sewage which were taken in the minimum of one month break. On 22 November 2016, 28 December 2016 and 18 May 2017 the experiment was conducted. During the experiment the existing terms were the same as in the real sewage farm in Pajęczno. Based of the results of the tests a written comparative analysis was established concerning the use of these different variants of the technology. The results of analysis have shown, that the configuration of used biotope has an influence to rate of speed of nitifiaction and denitrification proces. The two of thirth cases proved that using hybrid biotope has the biggest efficiency. Also the experiment has proved that biochemical tests can be used as a tool for assessment of biological treatment process.
Rodzaj dyplomuPraca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomuPraca inżynierska
Autor Olga Zając (WIBHiIŚ)
Olga Zając
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
, Ludwika Julia Załuga (WIBHiIŚ)
Ludwika Julia Załuga
- Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Tytuł w języku polskimAnaliza szybkości procesu nitrifikacji i dentryfikacji w układzie hybrydowym ze złożem ruchomym
Promotor Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków

Jednostka dyplomującaWydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
Jednostka prowadzącaZakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Kierunek / specjalność studiów, Inżynieria Środowiska
Językpl polski
Status pracy Obroniona
Data obrony14-09-2017
Data (rok) wydania2017
Recenzenci Zbigniew Heidrich (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Zbigniew Heidrich (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Zbigniew Heidrich
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIBHiIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Słowa kluczowe w języku polskimdenitryfikacja nośniki błony biologicznej nitryfikacja osad czynny technologia złoża ruchomego
Słowa kluczowe w języku angielskimdenitrification carriers nitrification activated sludge moving bed technology
Streszczenie w języku polskimCelem niniejszej pracy dyplomowej jest analiza efektywności procesu oczyszczania ścieków komunalnych przy zastosowaniu technologii złoża ruchomego. Technologia ta stanowi biologiczną metodę oczyszczania ścieków i wykorzystuje zalety osadu czynnego oraz złoża biologicznego, wykluczając wady obydwu tych metod. Jest to coraz popularniejsza metoda biologiczna stosowana w oczyszczalniach ścieków w całej Unii Europejskiej i na świecie. Poprzez stosowanie swojego działania, technologia ta, stwarza możliwość modernizacji oczyszczalni ścieków oraz znacznego wzrostu sprawności ich pracy. Pracę podzielono na dwie części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczny opis procesów usuwania związków organicznych oraz związków biogennych ze ścieków. Opisano w niej również przemiany azotu zachodzące podczas oczyszczania ścieków. W dalszej kolejności omówiono charakterystykę technologii złoża ruchomego. Przedstawione zostały wady i zalety wynikające z zastosowania różnych konfiguracji biocenoz odpowiedzialnych za oczyszczanie ścieków. Dodatkowo zawarto rozdział poświęcony testom biochemicznym stanowiącym podstawę do śledzenia aktywności mikroorganizmów. W ramach części doświadczalnej przeprowadzono analizę szybkości procesu nitryfikacji oraz denitryfikacji, dla trzech konfiguracji biomasy w znajdującej się w reaktorze. W tej części pracy zawarto również opis oczyszczalni ścieków wykorzystującej technologię złoża ruchomego w Pajęcznie, z której pobrano badane próbki. Omówiono parametry pracy oczyszczalni na przestrzeni trzech ostatnich lat. W kolejnych rozdziałach skupiono się na przeprowadzanych testach stanowiących podstawę do zrealizowania celu pracy, którym jest porównanie szybkości nitryfikacji i denitryfikacji w zależności od zastosowanego rozwiązania w konfiguracji biocenoz. Wariant pierwszy polegał na zastosowaniu jedynie mikroorganizmów rozwiniętych w postaci kłaczków osadu czynnego, w wariancie drugim za oczyszczanie ścieków odpowiedzialne były bakterie rozwinięte w błonie biologicznej na nośnikach EvU-Perl, w trzecim z nich zastosowano technologię hybrydową (czyli połączenie osadu czynnego i błony biologicznej) Do śledzenia zmian efektywności bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych posłużyły odpowiednio testy AUR (ang. Ammonia Utilization Rate ) i NUR (ang. Nitrogen Utilization Rate). Na podstawie wyników uzyskanych z przeprowadzonych badań można wnioskować, iż forma w jakiej biomasa rozwija się w reaktorze wpływa na szybkość procesów nitryfikacji i denitryfikacji. Przy porównaniu szybkości zarówno nitryfikacji, jak i denitryfikacji, dla wszystkich wariantów wynika, iż najwyższą szybkością, w dwóch na trzy przeprowadzone testy, charakteryzowały się reaktory hybrydowe łączące biomasę rozwiniętą w formie osadu czynnego i błony biologicznej. W tym wypadku w reaktorach testowych obecna była najwyższa ilość mikroorganizmów lub/i aktywność obecnych mikroorganizmów była największa. Przeprowadzone badania potwierdziły, że testy AUR i NUR są przydatnymi narzędziami służącymi do śledzenia aktywności grup funkcyjnych mikroorganizmów odpowiedzialnych za odpowiednio proces nitryfikacji i denitryfikacji.
Plik pracy
Zając_O._Załuga_L._PRACA_DYPLOMOWA_2017.pdf 2.37 MB
Pola lokalneIdentyfikator pracy APD: 21945

Pobierz odnośnik do tego rekordu

Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?