Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of functional and spatial transformations of Sadyba garden city

Beata Zalewska

Abstract

The subject of this Engineering Thesis is a creation the concept of the functional and spatial transformation possibility of the historical area – Sadyba Garden-City, located in Warsaw, Mokotów district. Sadyba Garden City was risen in the period between the two World Wars, according to Oskar Sosnowski and Antoni Jawornicki’s architectural design. Since the moment of its inception Sadyba has passed spatial transformations. The part of the original project: buildings surrounded the fort and placed to the west of the Czerniakowskie Lake, was implemented before the outbreak of the World War II. After the War, a number of changes was introduced to this historically designed area. The eastern part of the original design has not been realized at all, while in the western part of Sadyba mainly the original system of streets is left. Only residential development was created according to initial design, while originally planned facilities and public spaces have been omitted. The main aim of the work is to develop, on the basis of the functional and spatial analyses, the concept of the transformation possibility, which would save the historic structure and simultaneously introduce new attractive elements of development. First of all, the paper presents the concept of the Ebenezer Howard’s garden city and it realizations. Secondly, shows historical conditions, spatial and planning determinants of the area and its links with the environment. It also includes the functional inventory and valorization of the area, and the identification of a risk areas. After the presentation of the initial project of the estate, the degree of its implementation was examined, as well as an analysis of changes which showed the deviation from the pre-war design. The final result of the work is the concept of spatial development for selected parts of the study area, taking into account the conclusions of the analysis and created design brief. The main focus of the paper is on the area of the former fortification, where a recreation area for residents, and the same time a representative part of the whole estate is designing.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Beata Zalewska (FGC) Beata Zalewska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza przekształceń funkcjonalno-przestrzennych miasta-ogrodu Sadyba
Supervisor
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Denis (FGC/CSMES) Małgorzata Denis,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
miasto-ogród, Sadyba, Fort IX,
Keywords in English
garden-city, Sadyba, Fort IX
Abstract in Polish
Tematem pracy jest stworzenie koncepcji możliwości przekształceń funkcjonalno-przestrzennych historycznego rejonu Miasta-ogrodu Sadyba, znajdującego się w Warszawie, w dzielnicy Mokotów. Miasto-ogród Sadyba powstało w okresie międzywojennym według projektu architektów: Oskara Sosnowskiego i Antoniego Jawornickiego. Od momentu powstania do czasów obecnych przechodziło przeobrażenia przestrzenne. Do wybuchu II Wojny Światowej zrealizowano część pierwotnego projektu: zabudowę w otoczeniu fortu i na zachód od Jeziorka Czerniakowskiego. Po wojnie wprowadzono szereg zmian do historycznie zaprojektowanego układu. Cześć wschodnia nie została w ogóle zrealizowana, natomiast w części zachodniej pozostawiono głównie pierwotny układ ulic. Powstała głównie zabudowa mieszkaniowa, a pierwotnie planowane obiekty i przestrzenie publiczne zostały pominięte. Celem pracy jest opracowanie, na podstawie analiz funkcjonalno-przestrzennych, koncepcji możliwości przekształceń, które zachowując historyczną strukturę wprowadzą nowe atrakcyjne elementy zagospodarowania. W pracy przedstawiono koncepcje miasta-ogrodu Ebenezera Howarda i jej realizacje. Następnie ukazano uwarunkowania historyczne, przestrzenne i planistyczne obszaru oraz jego powiazania z otoczeniem. Przeprowadzono także inwentaryzacje funkcjonalną i waloryzacje obszaru, wyznaczając obszary problemowe. Po przedstawieniu pierwotnego projektu rozplanowania osiedla, zbadano stopień jej realizacji, a także przeprowadzono analizę przemian, której celem było wykazanie odstępstw od przedwojennego projektu. Ostatecznym wynikiem pracy jest koncepcja zagospodarowania dla wybranych podczas badań fragmentów obszaru, uwzględniająca wnioski z analiz i stworzone wytyczne. Skupiono się głównie na terenie dawnej fortyfikacji, tworząc tam przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkową dla mieszkańców, będącą również reprezentacyjną częścią całego osiedla.
File
  • File: 1
    tekst.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4045

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf46f1535eab0414bae12bd89972c5622/
URN
urn:pw-repo:WUTf46f1535eab0414bae12bd89972c5622

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page