Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the possibilities of optimizing the charging process of electric city buses based on the energy needs of the vehicle

Karolina Maria Wojciechowska

Abstract

The subject of this dissertation is the evaluation of the possibilities of optimizing the charging process of electric city buses based on the energy needs of the vehicle. We will compare the impact of standard charging systems with charging systems using the battery energy storage on the power grid. The work was divided into two parts, the theoretical part and the project part. The first part of the research work discusses the advantages of electric vehicles over vehicles with conventional drive, basic information about the construction and properties of electric buses, as well as an overview of current methods of charging electrobuses. In the further part of this dissertation, we will consider ways of supplying energy to charging stations and related problems resulting from electricity infrastructure in Poland. At this stage, we will also discuss the possibility of solving the above problem, namely the introduction of intelligent charging stations - a charging station with an energy storage. The methods of energy collection in the aforementioned magazines will be presented. In the second part of the work - the project part based on the speed profile record for the bus running on the 503 line will be built simulation model of the city electric bus, including loading parameters such as increased number of passengers during rush hour or longer route time due to traffic jams. Based on the simulations of electricity consumption, the battery package will be optimally matched, what is more, the results obtained from the simulation model and information about the length of the bus stops due to processing information about the 503 timetable will enable the selection of chargers to supplement energy in electric buses. Based on the data obtained from the simulation and knowing the parameters of the charging stations, the most optimal placement of the chargers will be developed. Then, the options for energy replenishment in urban bus batteries were compared in order to choose the best way to charge city electric buses. At this stage of the thesis, the impact of standard charging stations on the electricity grid will be determined. We will estimate how a charging station with built-in energy storage can balance the power grid. Conclusions will be drawn and we will analyze the cost-effectiveness and profitability of optimizing the process of charging the city electric bus by integrating the charging station with a battery energy storage.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Maria Wojciechowska (FACME) Karolina Maria Wojciechowska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Ocena możliwości optymalizacji procesu ładowania miejskich autobusów elektrycznych w oparciu o zapotrzebowanie energetyczne pojazdu
Supervisor
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechatronika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-11-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2240
Reviewers
Krzysztof Szczurowski (FACME/IV) Krzysztof Szczurowski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Krzysztof Więcławski (FACME/IV) Krzysztof Więcławski,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
model symulacyjny, autobus elektryczny, stacja ładująca, magazyn energii
Keywords in English
simulation model, electric bus, charging station, energy storage
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest ocena możliwości optymalizacji procesu ładowania miejskich autobusów elektrycznych w oparciu o zapotrzebowanie energetyczne pojazdu. Porównany zostanie wpływ standardowych systemów ładowania oraz systemów ładowania z wykorzystaniem bateryjnego zasobnika energii na sieć energetyczną. Praca została podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz na część projektową. W pierwszej części pracy inżynierskiej omówiono zalety pojazdów elektrycznych nad pojazdami o napędzie konwencjonalnym, przedstawiono podstawowe informacje o budowie i właściwościach autobusów elektrycznych oraz sporządzono przegląd aktualnych sposobów ładowania elektrobusów. W dalszej części niniejszej pracy rozważymy sposoby dostarczania energii do stacji ładujących oraz problemy z tym związane wynikające z infrastruktury energii elektrycznej w Polsce. Na tym etapie omówimy również możliwość rozwiązania powyższego problemu, a mianowicie wprowadzenie inteligentnych stacji ładujących – stacji ładującej z magazynem energii. W drugiej części pracy – części projektowej w oparciu o zapis profilu prędkości dla autobusu kursującego na linii 503 zostanie zbudowany model symulacyjny miejskiego autobusu elektrycznego, uwzględniający parametry obciążające takie jak na przykład zwiększona ilość pasażerów w godzinach szczytu czy dłuższy czas przejazdu trasy spowodowany korkami. Wyniki uzyskane z modelu symulacyjnego oraz informacje o długości postoju elektrobusów wynikające z przetworzenia informacji o rozkładzie jazdy linii 503 umożliwią dobranie parametrów ładowarek uzupełniających energię w autobusach elektrycznych. W oparciu o dane uzyskane z symulacji oraz znając parametry stacji ładujących zostanie opracowane najbardziej optymalne rozmieszenie ładowarek. Następnie porównano stosowane możliwości uzupełniania energii w akumulatorach miejskich autobusów w celu wybrania najkorzystniejszego sposobu ładowania miejskich autobusów elektrycznych. Na tym etapie pracy dyplomowej zostanie określony wpływ standardowych stacji ładujących na sieć energii elektrycznej. Oszacujemy jak stacja ładująca z wbudowanym magazynem energii może zbilansować sieć energetyczną. Zostaną wysunięte wnioski oraz przeanalizujemy opłacalność i korzystność optymalizacji procesu ładowani miejskich autobus elektrycznych poprzez zintegrowanie stacji ładującej z bateryjnym magazynem energii
File
  • File: 1
    275203_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36299

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf41c4cf99bce4df896c785ef42c566f8/
URN
urn:pw-repo:WUTf41c4cf99bce4df896c785ef42c566f8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page