Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction of the 3d printer in technology of selective laser sintering

Bartosz Krzysztof Chojecki

Abstract

The purpose of the thesis was construction and description of the construction of a 3d printer in the technology of selective laser sintering of polymer powders. The design was modeled on the existing 3d printer solution but it took into consideration the increase in the size of the working area and other modification improving the printing capabilities of the constructed printer. In theoretical introduction is described a basic knowledge of addictive technology. It contains both a description of the basic ideas to which 3d printing is constantly evolving and specification some of the most popular additive manufacturing technology. Each of these technologies includes a description of the technological process, used materials and the most important advantages and disadvantages. The next part of the introduction contains an overview of commercially available 3d SLS printers and a detailed description of the parameters, that have an impact on their functionality. Moreover, a short classification of the methods of the three-dimensions motion implementation used in additive manufacturing machines. The main part of the dissertation is a description of 3d printer construction. The project concern a printer using selective laser powder sintering technology. It contains an idea to increase the printer working area and printing potential in relation to construction, on which it was based. The process of manufacturing all necessary, commercially unavailable parts was described and the list of commercially available parts was included. The next part contains a description of the printer’s construction, it was divided into mechanical construction and a wiring diagram and configuration of electronic components. All the necessary knowledge for constructing the mechanical base of the printer was enclosed together with important hints on how to make it. In a similar way the connection of electronic components was executed, it contains a connection diagram of stepper motors and limits switches to the Ramps 1.4 driver. Information of the basic configuration of the printer software, necessary to start it, was added. The possibilities of improving the construction and several printer components as well as the possibilities of further modification and optimization of the printing capabilities of the constructed printer were presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Krzysztof Chojecki (FM) Bartosz Krzysztof Chojecki,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Budowa drukarki 3d w technologii selektywnego laserowego spiekania proszków (SLS)
Supervisor
Marcin Słoma (FM/IMBE) Marcin Słoma,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marcin Słoma (FM/IMBE) Marcin Słoma,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Andrzej Skalski (FM/IMBE) Andrzej Skalski,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
techniki przyrostowe, spiekanie laserowe, konstrukcja drukarki 3d
Keywords in English
addictive technology, selective laser sintering, 3d printer construction
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej jest skonstruowanie i opisanie budowy stanowiska wytwarzania addytywnego wykorzystującego technologię selektywnego laserowego spiekania proszków polimerowych, znanego również jako SLS. Projekt budowy bazuje na istniejącym rozwiązaniu, lecz uwzględnia proces powiększenia wymiarów pola roboczego oraz innych modyfikacji poprawiających możliwości wydruków skonstruowanej drukarki. Praca zawiera wstęp teoretyczny w którym zostały opisała opisana cała podstawowa wiedza na temat druku przestrzennego. Zawiera on zarówno opis podstawowych idei, dzięki którym druk przestrzenny stale się rozwija jak również przegląd kilku najbardziej popularnych technik przyrostowych. Każda z opisanych w pracy technik wytwarzania przyrostowego uwzględnia opis procesu technologicznego, materiałów oraz wskazanie jej najistotniejszych zalet i wad. Dalsza część wstępu do pracy zawiera przegląd komercyjnie dostępnych maszyn, wykorzystujących technikę selektywnego spiekania proszków w celu wytwarzania przyrostowego elementów, szczegółowy opis parametrów takich urządzeń oraz ich wpływ na funkcjonalność tych urządzeń. W pracy zawarto również krótki opis metod realizacji ruchu w trzech wymiarach wykorzystywanych w stanowiskach do wytwarzania addytywnego. Zasadniczą część niniejszej pracy stanowi opis konstrukcji drukarki 3d. Projekt dotyczy drukarki wykorzystującej technologię selektywnego laserowego spiekania proszków. Zawarto w niej pomysł na powiększenie pola roboczego i możliwości wydruków maszyny w odniesieniu do konstrukcji, na podstawie której była wzorowana. W pracy został opisany proces wytwarzania wszystkich niezbędnych, niedostępnych handlowo części oraz dołączony wykaz handlowych. części, które są potrzebne do realizacji projektu i budowy maszyny. Dalszą część pracy dyplomowej zawiera opis budowy drukarki, z podziałem na konstrukcję mechaniczną oraz schemat połączeń i konfiguracji komponentów elektronicznych. Zawiera całą niezbędna wiedzę do skonstruowania mechanicznej podstawy drukarki wraz z istotnymi wskazówkami dotyczącymi jej wykonania. W podobny sposób zrealizowano część pracy dotyczącej podłączenia elektronicznych komponentów, umieszczając w niej schemat podłączeń silników krokowych oraz wyłączników krańcowych do sterownika RAMPS 1.4. Dodano informacje o podstawowej konfiguracji oprogramowania drukarki niezbędnej do jej uruchomienia. Przedstawiono możliwości udoskonalenia konstrukcji i dopracowania wyszczególnionych komponentów oraz możliwości dalszego modyfikowania i optymalizowania możliwości zbudowanej drukarki.
File
  • File: 1
    MT_1st_278170.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31286

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf3dff81a31e24367a7781baa364e9fb0/
URN
urn:pw-repo:WUTf3dff81a31e24367a7781baa364e9fb0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page