Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Conditions of office market development in the right-bank part of Warsaw

Szymon Dołęga

Abstract

The thesis presents conditions of office market development in the right-bank part of Warsaw. In order to set and assessment these factors there have been carried out various analysis of Warsaw office markets. The thesis consists of five chapters including the theoretical and practical part. The theoretical part begins with introduction the key definitions and specification of real estate market. The chapter include also presentation of Warsaw city split on the right-bank and left-bank side. The chapter’s final part describes the division of Warsaw into business district, prepared by real estate agencies. The practical part begins with detail market overview of Warsaw office market in H1 2016. Further, the fast-growing local office markets were selected and described. A set of key factors affecting the office market was allocated to each of these areas. The next part is focused on structuring and presenting chosen factors and evaluation of the degree of their effects on market development. Another part consists of detail analysis selected factors in respect on right-bank part of Warsaw. The results of carried out research summarized in chapter 5 help to identify the specific conditions of office market development in right-bank part of Warsaw. The thesis’s final part is identification of barriers and development forecast on east side of Vistula.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Szymon Dołęga (FGC) Szymon Dołęga,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Uwarunkowania rozwoju rynku biurowego prawobrzeżnej części Warszawy
Supervisor
Krystyna Czarnecka (FGC/CSMES) Krystyna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Czarnecka (FGC/CSMES) Krystyna Czarnecka,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
nieruchomość komercyjna, Praga, prawobrzeżna Warszawa, rynek biurowy.
Keywords in English
commercial property, Praga, right-bank of Warsaw, office market
Abstract in Polish
Praca prezentuje uwarunkowania rozwoju rynku biurowego w prawobrzeżnej części Warszawy. W celu ich wyznaczenia oraz oceny dokonano szeregu analiz różnych rynków biurowych wewnątrz granic administracyjnych m. st. Warszawy. Praca składa się z pięciu rozdziałów zawierających część teoretyczną oraz praktyczną. Część teoretyczna rozpoczyna się od przedstawienia kluczowych pojęć oraz specyfiki rynku nieruchomości. W tym rozdziale znajduje się też opis miasta stołecznego Warszawy z charakterystyką jego części położonych po obu stronach rzeki. Część teoretyczną kończy opis tzw. komercyjnego podziału Warszawy na strefy biurowe, sporządzonego przez firmy branży nieruchomości. Część praktyczna rozpoczyna się od szczegółowej analizy warszawskiego rynku biurowego na koniec I półrocza 2016 roku. Następnie dokonano wyboru i dokładnego opisu tych obszarów stolicy, w których odnotowano szybki rozwój rynku biurowego w powojennej historii miasta. Dla każdej z wyselekcjonowanych lokalizacji określono czynniki przyczyniające się do rozwoju rynku. Dalsza część pracy poświęcona jest usystematyzowaniu wyselekcjonowanych czynników oraz określeniu stopnia w jakim wpływają one na rozwój danego obszaru. Następnie przystąpiono do szczegółowej analizy tych czynników w odniesieniu do prawobrzeżnej części Warszawy. Wyniki przeprowadzonych badań zestawione w rozdziale 5 pozwoliły na określenie szczegółowych uwarunkowań rozwoju rynku biurowego w prawobrzeżnej części Warszawy. Pracę kończy określenie barier oraz prognozy rozwoju analizowanego rynku przy spełnieniu konkretnych założeń.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Uwarunkowania_rozwoju_rynku_biurowego_prawobrzeżnej_części_Warszawy_-_Szymon_Dołęga.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 15368

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf34e82fc12e44afeacc15420dcaa2015/
URN
urn:pw-repo:WUTf34e82fc12e44afeacc15420dcaa2015

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page