Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of mechanical ventilation and air conditioning system in a residential and service building

Artur Waćkowski

Abstract

The subject of the thesis is to prepare a project of a mechanical ventilation and air conditioning system in a residential and service building. The aim of these systems is to ensure a balanced exchange of air between the internal and external environment, while maintaining appropriate temperature and humidity parameters. The theoretical part introduces the basic questions relevant to the topic of the thesis. It specifies issues related to the designed mechanical ventilation and air conditioning system in residential and service buildings, with the characteristics of the components of the system. The method of determining the supply and extract air volume flow is presented as well as the methodology for calculating cross sections of the air duct network. The practical part presents the design of the ventilation and air conditioning system in a residential and service building, two-storey, without a basement. The air volume flow is determined on the basis of PN-EN 15251: 2012 standard "Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics" [21]. In addition, ventilation units, ventilation duct networks, air conditioning units and other components of the installation were selected taking into account the provisions contained in the Regulation of the Minister of Infrastructure of 17th July 2015 on the technical conditions to be met by buildings and their location [22]. This study shows that the designed ventilation and air conditioning system meets the requirements of legal provisions, industry standards and ensures appropriate microclimate conditions in zones intended for permanent residence of people.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Waćkowski (FCEMP) Artur Waćkowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku mieszkalno-usługowym
Supervisor
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Aneta Krajewska (FCEMP/ICEn) Aneta Krajewska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wentylacja, klimatyzacja, odzysk ciepła, budynek mieszkalno -usługowy
Keywords in English
ventilation, air conditioning, heat recovery, residential and service building
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania pracy dyplomowej było sporządzenie projektu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku mieszkalno-usługowym, którego ideą jest zapewnienie zbilansowanej wymiany powietrza między środowiskiem wewnętrznym, a środowiskiem zewnętrznym, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów temperatury i wilgotności powietrza. Część teoretyczna przybliża podstawowe zagadnienia związane z tematem pracy. Zostały w niej sprecyzowane zagadnienia odnoszące się do zaprojektowanej instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji klimatyzacji w budynkach mieszkalno –usługowych, z wyszczególnieniem elementów składowych instalacji. Przedstawiono także sposób ustalania strumienia objętości powietrza nawiewnego i wywiewnego oraz metodykę ustalania przekrojów poprzecznych sieci kanałów wentylacyjnych. W części praktycznej przedstawiono projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku mieszkalno –usługowym, dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Ustalono strumień objętości powietrza na podstawie normy PN-EN 15251:2012 „Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę” [21]. Ponadto dobrano centrale wentylacyjne, sieci przewodów wentylacyjnych, jednostki klimatyzacyjne oraz pozostałe elementy składowe instalacji z uwzględnieniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015 r. [22]. Niniejsze opracowanie ukazuje, że zaprojektowany system wentylacji i klimatyzacji spełnia wymagania zawarte w przepisach prawnych, normach branżowych oraz zapewnia odpowiednie warunki mikroklimatu w strefach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
File
  • File: 1
    279586_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33754

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf34b2418aec648aa8353044a92d756ef/
URN
urn:pw-repo:WUTf34b2418aec648aa8353044a92d756ef

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page