Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of the transport services cost on the example of selected transport company

Marcin Zawieska

Abstract

The aim of this thesis is to select more favorable variant of the analysis of the transport services cost. In the first variant the lorry with a capacity of 7 tons was used to realize the transportation task, while in the second the tractor-trailer with capacity of 24 tons. In the first chapter, the transport company TRANS-XYZ, which implemented the task of transport, is characterized. Next, a specificity of cargo and the number of units of cargo pallet, which had to be transported from the principal’s warehouse to the warehouse of the recipient, is determined. Then, transport route, its length and means of transport needed to realize the transportation task are presented. The number of units of cargo pallet that can be transported by each vehicle at once is calculated, based on the size and weight of packaging, the capacity of vehicles and the dimensions of the cargo space. The number of courses required to realize the transportation task for the two variants is determined. Time of transporting the cargo is calculated based on the regulation of working time for drivers EC 561/2006. The second chapter focuses on the classification and discussion of the costs, that occur in the road transport. The third chapter is devoted to the analysis of two variants of transport service cost incurred for the realization of the transportation task. Total costs of the transportation task for the first variant are 20 523,62 PLN, and for the second variant 11 803,68 PLN. After calculating the realization of transportation task costs, the cost of one-kilometer route and the transport of one unit of load pallet are determined. In the first variant the cost of overcoming one-kilometer route amounts to 2,10 PLN/km, while the cost of the transport of one unit load pallet amounts to 62,19 PLN/ULP. In the second variant the cost of overcoming one-kilometer route amounts to 2,65 PLN/ km, while the cost of transport of one unit load pallet amounts to 35,77 PLN/ULP. After analyzing the results and their comparison, it is found that the more favorable is the second variant, in which the transport took place by means of a vehicle with a capacity of 24 tons. This vehicle generated a lower transport cost per unit load pallet. Total costs of the realization of transportation task of the first variant (20 523,62 PLN) constitutes 173,47% of the total costs of the realization of transportation task of the second variant (11 803,68 PLN).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Zawieska (FT) Marcin Zawieska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Analiza kosztów obsługi transportowej na przykładzie wybranej firmy
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Mariusz Wasiak (FT/TSEL) Mariusz Wasiak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
transport, firma transportowa, koszty w transporcie, analiza, zadanie przewozowe
Keywords in English
transport, transport company, the cost of transport, the analysis, transportation task
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa miała na celu wybór korzystniejszego wariantu analizy kosztów obsługi transportowej. W I wariancie do realizacji zadania przewozowego wykorzystano samochód ciężarowy o ładowności do 7 ton, natomiast w II wariancie wykorzystano ciągnik siodłowy z naczepą o ładowności do 24 ton. W pierwszym rozdziale scharakteryzowano firmę transportową TRANS-XYZ, która realizowała zadanie przewozowe. Następnie określono specyfikę ładunku oraz liczbę jednostek ładunkowych paletowych, które należało przewieźć z magazynu zleceniodawcy transportu do magazynu odbiorcy. Wybrano trasę przewozu oraz określono jej długość. Zaprezentowane zostały środki transportowe potrzebne do realizacji zadania przewozowego. Na podstawie wymiarów i masy opakowania zbiorczego, znając ładowność pojazdów oraz wymiary ich przestrzeni ładunkowej, obliczona została liczba jednostek ładunkowych paletowych, jaka może zostać jednorazowo przewieziona przez każdy z pojazdów. Wyznaczono liczbę kursów potrzebnych do zrealizowania zadania przewozowego dla dwóch wariantów. Obliczono czas przewozu ładunku w oparciu o rozporządzenie o czasie pracy kierowców WE 561/2006. W drugim rozdziale zostały sklasyfikowane i omówione koszty, jakie występują w transporcie drogowym. W trzecim rozdziale przeprowadzono analizę kosztów obsługi transportowej dla dwóch wariantów realizacji zadania przewozowego. Koszty całkowite realizacji zadania przewozowego dla wariantu I wyniosły 20 523,62 zł, natomiast dla wariantu II 11 803,68 zł. Po obliczeniu kosztów realizacji zadania przewozowego został wyznaczony koszt pokonania jednego kilometra trasy oraz koszt przewozu jednej jednostki ładunkowej paletowej. W wariancie I koszt pokonania jednego kilometra wyniósł 2,10 zł/km, natomiast koszt przewozu jednej jednostki ładunkowej paletowej wyniósł 62,19 zł/jłp. W wariancie II koszt pokonania jednego kilometra wyniósł 2,65 zł/km, a transport jednej jednostki ładunkowej paletowej - 35,77 zł/jłp. Po przeprowadzeniu analizy uzyskanych wyników oraz ich porównaniu stwierdzono, że korzystniejszym wariantem jest wariant II, w którym transport odbywał się za pomocą pojazdu o ładowności do 24 ton. Pojazd ten generował niższy koszt transportu jednej jednostki ładunkowej paletowej. Koszty całkowite realizacji zadania przewozowego wariantu I (20 523,62 zł) stanowiły 173,47 % kosztów całkowitych realizacji zadania przewozowego wariantu II (11 803,68 zł).
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA MARCIN ZAWIESKA LITTS 250376.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12505

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf3397ce4145b4041a5f07b46c8e95481/
URN
urn:pw-repo:WUTf3397ce4145b4041a5f07b46c8e95481

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page