Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Lighting design for a road tunnel

Marta Jędryszek

Abstract

The main topic of this dissertation is designing lighting for a tunnel which is located in Warsaw on Prymasa Tysiaclecia Avenue. The beginning of this assignment consists of general information about tunnels. Shown information contain statistics about biggest tunnels in Poland and couple of most popular in the world. In the third chapter you can find definitions, classifications and general requirements used for planning proper lighting in tunnels. Mentioned requirements apply to day and night lighting of a tunnel. Due to the fact that polish regulations are not very specific, in the next part of dissertation full review of norms and decrees in the matter of tunnel lighting, binding in Poland and other countries was described. The most important rules for the assignment were in “Dyrektywa Rady Parlamentu Europejskiego 2004/54/WE” and in a polish norm “Norma PN-EN 13201 Oświetlenie dróg”. Last mentioned norm describes lighting categories for streets and roads. It also shows calculation methods and a way to estimate lighting parameters. The polish norm advises how to perform measurements of street’s lighting and tells how to present results. In the further part of this dissertation an analysis on lighting sources used for tunnel lighting was conducted. The sources appear to be: high pressure sodium lamp, high pressure metal halide lamp, fluorescent lamp, semiconductor LED type lamp and an inductive lamp. Another part of the job was an overview of light fittings dedicated for tunnels made by manufacturers like Philips, Schréder, Thorn and Osram. There were shown curves of light and technical and photometric parameters. Next an analysis of current lightning situation in discussed location was made. The point of analysis was to check if the latest lighting fulfills lighting class in the area. Later a lighting project in program DIALux was made, lighting fittings were chosen, proper calculations for two variants were run and visualization of the lighting were presented. The assignment contains two variants, one is day illumination and the other is night lighting. At the end of the dissertation is a cost analysis for both variants. The costs include installation and exploitation charges.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Jędryszek (FT) Marta Jędryszek,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt oświetlenia wybranego tunelu drogowego
Supervisor
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Tomczuk (FT/IMST) Piotr Tomczuk,, Division of Information and Mechatronic Systems in Transport (FT/IMST)Faculty of Transport (FT) Krzysztof Firląg (FT/TCTI) Krzysztof Firląg,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
projekt, tunel, oświetlenie, klasy oświetleniowe, DIALux, natężenie oświetlenia, oprawa oświetleniowa, norma, fotometria, krzywa światłości, olśnienie
Keywords in English
design, tunnel, lighting lighting classes, DAILux, illumination, lighting fixture, norm, photometry, curve of light, revelation
Abstract in Polish
W niniejszej pracy opisano zagadnienia związane z projektowaniem oświetlenia tunelu drogowego znajdującego się w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia. We wstępnej części pracy zostały przedstawione ogólne informacje dotyczące tuneli. Poruszone zostały tematy odnoszące się do danych statystycznych, największych tuneli w Polsce oraz jednych z popularniejszych na świecie. W rozdziale trzecim została podana definicja, klasyfikacje i ogólne wymagania stosowane w odniesieniu do oświetlenia tuneli. Opisane zostały wymogi w odniesieniu do oświetlenia dziennego i nocnego. Następnie w pracy dokonano wnikliwego przeglądu obowiązujących rozporządzeń i norm w zakresie oświetlenia tuneli drogowych w Polsce i innych krajach, ponieważ nie wszystkie dane są ściśle sprecyzowane w polskich przepisach. Najważniejszymi zaleceniami dla pracy była Dyrektywa Rady Parlamentu Europejskiego 2004/54/WE oraz norma Polska Norma PN-EN 13201 Oświetlenie dróg. We wspomnianej normie oświetleniowej opisane zostały klasy oświetleniowe dla ulic i dróg. Określa ona metody obliczeniowe oraz sposób postępowania przy obliczaniu parametrów oświetlenia ulicznego. Norma wskazuje, w jaki sposób należy dokonać pomiarów oświetlenia drogowego i opisano sposób ich prezentowania. W dalszej części niniejszej pracy przeprowadzono analizę źródeł światła stosowanych do oświetlenia tuneli drogowych. Źródłami tymi są: wysokoprężna lampa sodowa, wysokoprężna lampa metalohalogenkowa, lampa fluoroscencyjna, półprzewodnikowe źródła światła typu LED oraz lampa indukcyjna. Dokonano także przeglądu opraw oświetleniowych przeznaczonych do użytkowania w tunelach, wybranych producentów takich jak Philips, Schréder, Thorn oraz Osram. Przedstawione zostały ich krzywe światłości oraz parametry techniczne i fotometryczne. Kolejnym etapem pracy była analiza warunków oświetleniowych w istniejącej lokalizacji - zastanego poziomu oświetlenia. Badane było czy zastosowane oświetlenie spełnia zadaną klasę oświetleniową. Następnie opracowano projekt oświetleniowy w programie DIALux, dokonano wyboru oprawy oświetleniowej, wykonano stosowne obliczenia dla dwóch wariantów oświetleniowych i wizualizacje oświetlenia w tunelu. W pracy przedstawiono dwa warianty oświetlenia: dziennego oraz nocnego. Na końcu pracy została przeprowadzona analiza kosztów inwestycji dla obydwu wariantów. W skład kalkulacji wchodzą koszty instalacji oraz eksploatacji.
File
  • File: 1
    Marta.Jędryszek.274667.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31700

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf330976e84d0431fbe4bd240de2ed4f2/
URN
urn:pw-repo:WUTf330976e84d0431fbe4bd240de2ed4f2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page