Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Meaning of the Personal Income Tax in funding the state budget

Katarzyna Olejniczak

Abstract

Personal Income Tax is a compulsory, free and non-refundable financial liability to the state budget, which concerns every natural person who has incomes from different sources of revenue that are included in Personal Income Tax Act from 26th of July 1991. The knowledge of this tax, its application and calculation, should concern to not only payers and accountants, but first of all taxpayers. The aim of this thesis is to acquaint with Personal Income Tax and to discuss of the essence and importance of this tax, taking into account its inflow to the state's budget. The PIT tax (Personal Income Tax) has two tax rate: 18% or 32%. The choice of a proper tax rate is based on the income of the taxpayer (here the income means the excess of the revenue above the cost of acquiring of such revenue in the preceding tax year). According to the statistics, 95% of taxpayers pays a tax on the level of 18% to the Inland Revenue. Only 5% of taxpayers in Poland there is in a second tax threshold, which takes into account the 32% of tax rate . Incomes from the personal income tax show a growing tendency, and this is visible in the data collected by the Central Statistical Office. According to such data, incomes from the PIT in the year 2010 amounted to 35,6 billion PLN and in the year 2014 – 43 billion PLN, which accounts for the 14-15% of total income in the state's budget. The taxpayer can choose various tax exemptions and deduction from the income or tax to lower the Personal Income Tax Base. Such tax exemptions are very popular and as evidenced by the data collected by the Central Statistical Office: deductions from the income increased from the level of 56,3 billion PLN the year 2010 to the level of 62,2 billion PLN in the year 2014. When it comes to deductions from the tax, they amounted to 48,2 billion PLN in 2010 and 54,4 billion PLN in 2014. On average, every taxpayer entitled to particular tax benefits, has been deducting approximately 4 000-4 500 PLN from the income to National Insurance contributions and from the tax- approximately 2 000-2 300 PLN to Health Insurance contributions and approximately 1 300 PLN to Family Relief. Therefore, not only incomes to the state budget from personal income tax, but also the amount of deductions either from income or tax, have upward trend from year to year. Within personal income tax there are several objective and subjective exemptions which specify sources of revenue that are not included in Personal Income Tax Base.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Olejniczak (CESS) Katarzyna Olejniczak,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Znaczenie podatku dochodowego od osób fizycznych w zasilaniu budżetu państwa
Supervisor
Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Ewa Latoszek (CESS) Ewa Latoszek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Barbara Felic (CESS) Barbara Felic,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
budżet państwa, system podatkowy, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób fizycznych, podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, stawki podatkowe, zwolnienia podatkowe
Keywords in English
State budget, Tax system, Personal Income Tax Act, Personal Income Tax, Personal Income Tax Base, Tax rates, Tax exemptions
Abstract in Polish
Podatek dochodowy od osób fizycznych jest przymusowym, nieodpłatnym i bezzwrotnym zobowiązaniem pieniężnym na rzecz państwa, które dotyczy każdej osoby fizycznej osiągającej dochody z różnych źródeł przychodów, uwzględnionych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Znajomość tego zagadnienia, zasad funkcjonowania podatku oraz sposobu jego wyliczenia powinno leżeć w gestii nie tylko płatników oraz księgowych, ale przede wszystkim samych podatników. Celem niniejszej pracy licencjackiej jest bliższe zapoznanie się, a także omówienie istoty oraz znaczenia podatku dochodowego od osób fizycznych wraz z uwzględnieniem wielkości jego wpływów do budżetu państwa. Podatek PIT (Personal Income Tax) rozpatruje dwie stawki podatkowe: 18% lub 32%. Ich wybór uzależniony jest od wysokości uzyskiwanych dochodów, stanowiących nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Zgodnie ze statystykami, aż 95% podatników rozlicza się z urzędem skarbowym według 18% stawki podatkowej. Natomiast tylko 5% podatników w Polsce znajduje się w drugim progu podatkowym, uwzględniającym trzydziestodwuprocentową stawkę podatkową. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zasilające budżet państwa z roku na rok wykazują tendencję wzrostową, czego potwierdzeniem są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Według tych danych, wpływy z tytułu podatku PIT w roku 2010 wynosiły 35,6 mld zł, zaś w roku 2014 - 43 mld zł, co stanowiło ok. 14 – 15% całkowitych dochodów budżetowych. Podatnik ma także możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania poprzez skorzystanie z przysługujących mu ulg oraz odliczeń od dochodu i podatku. Ulgi te cieszą coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczą dane GUS-u, zgodnie z którymi odliczenia od dochodu wzrosły z poziomu 56,3 mld zł w 2010 roku do poziomu 62,2 mld zł w roku 2014. Odliczenia od podatku natomiast kształtowały się w roku 2010 w wysokości 48,2 mld zł, zaś w roku 2014 – 54,4 mld zł. Przeciętnie, każdy podatnik uprawniony do korzystania z danego rodzaju ulg odliczał od dochodu ok. 4- 4,5 tys. zł z tytułu odprowadzanych składek ZUS oraz od podatku – ok. 2-2,3 tys. zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i ok. 1,3 tys. zł z tytułu ulgi prorodzinnej. W związku z tym, nie tylko wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku PIT, ale również i wysokość odliczeń zarówno od dochodu, jak i od podatku wykazują z roku na rok tendencję wzrostową. W ramach podatku PIT funkcjonuje także szereg zwolnień przedmiotowych oraz podmiotowych, które określają źródła przychodów niezaliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
File
  • File: 1
    262152_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11289

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf307f8cd473f424a9613ff479a03e94b/
URN
urn:pw-repo:WUTf307f8cd473f424a9613ff479a03e94b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page