Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Particle correlations for pairs containing a deuteron registered in the ALICE experiment

Wioleta Rzęsa

Abstract

Femtoscopy analysis of particles formed during heavy-ion collisions allows the study of the correlations between them and, therefore, the estimation of space-time parameters describing the source created in such collisions. Additionally, in the case of non-identical pairs, the difference in the average emission points of two types of particles can be measured. This thesis presents the femtoscopy analysis of non-identical particles in the ALICE experiment, in particular, the study of the correlation between K+ and K- with deuteron. Due to not fully theoretically understood correlation between these particles the study also contains the analysis of the simpler kaon-proton system for comparison. For this analysis, the data from Pb-Pb collisions at the LHC were used. The correlation functions were measured by using two methods: a Cartesian representation and spherical harmonics. The components of these methods give information about the dimensions of the source and its asymmetry. In the case of kaon-deuteron and kaon-proton pairs, the main sources of interactions between particles are Coulomb and strong forces. The influence of these two forces is visible in the correlation functions obtained by the above methods. The work also includes efficiency and purity calculation and first attempts to fit the kaon-proton results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wioleta Rzęsa (FP) Wioleta Rzęsa,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Korelacje cząstek dla par zawierających deuteron zarejestrowanych w eksperymencie ALICE
Supervisor
Adam Kisiel (FP/NPD) Adam Kisiel,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
15-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Kisiel (FP/NPD) Adam Kisiel,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP) Łukasz Graczykowski (FP/NPD) Łukasz Graczykowski,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
LHC, ALICE, zderzenia ciężkich jonów, deuterony, korelacje, femtoskopia, asymetria źródła
Keywords in English
ALICE, LHC, particle physics, heavy-ion collisions, correlations, deuterons, femtoscopy, emission asymmetry
Abstract in Polish
Analiza produkcji cząstek powstających podczas zderzeń ciężkich jonów pozwala na zbadanie korelacji między nimi, a tym samym oszacowanie parametrów czasoprzestrzennych. Dodatkowo, w przypadku cząstek nieidentycznych można zmierzyć średnią różnicę między punktami emisji dwóch rodzajów cząstek. Niniejsza praca przedstawia analizę femtoskopową cząstek nieidentycznych w eksperymencie ALICE, w szczególności analizę korelacyji K+ i K- z deuteronem. Ze względu na nie w pełni zbadane teoretycznie zagadnienie oddziaływań występujących dla tych par dla porównania, analiza obejmuje również zbadanie prostszego systemu, kaon-proton. Do przeprowadzenia analiz wykorzystano dane ze zderzeń Pb-Pb w LHC. Funkcje korelacyjne zostały zmierzone dwoma metodami: poprzez reprezentację kartezjańską i funkcje sferyczne. Poszczególne komponenty wymienionych metod dostarczają informacji na temat rozmiaru źródła i jego asymetrii. Dla par kaon-deuteron i kaon-proton głównym źródłem oddziaływań występujących między cząstkami są odziaływanie Coulomba i oddziaływanie silne. Wpływ tych dwóch sił na funkcje uzyskane przy pomocy powyższych metod jest widoczny w otrzymanych wynikach. Praca zawiera również obliczenia wydajności i czystości próbki oraz wyniki pierwszej próby dopasowania funkcji korelacyjnej do wyników analizy kaon-proton.
File
  • File: 1
    pracaInz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27178

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf2bf7fd9f8c948779971b24c32376fe5/
URN
urn:pw-repo:WUTf2bf7fd9f8c948779971b24c32376fe5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page