Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of automation and visualization of a selected production process in the Eveline Cosmetics company

Sławomir Marcin Kiliańczyk

Abstract

Industrial enterprises constantly develop their production processes. The aim of this activity is to keep up with trends in consumer preferences and changes in raw material prices and competition development. Therefore, it is necessary to carry out an effective analysis of the efficiency of the production process and undertaking activities consisting in designing a new solution, eliminating the deficiencies and drawbacks of the current system. Solutions in the field of industrial automation allow the use of modern work systems, consisting of automatic operation of industrial machines, which ensures a high level of production safety. Punctuality and low costs of implementation of individual activities in an industrial plant is a guarantee of optimal industrial production. Optimal industrial production is a state in which the industrial enterprise in question runs its own at the lowest possible cost of functioning of the production lines and at the same time achieves optimal, ie the maximum possible profits from its activity. In the case of the selected company Eveline Cosmetics, the key action was to diagnose the problem occurring on the production line and to design an appropriate solution that would eliminate the problem and contribute to the efficiency of the business. The problem of the production nature in the selected company turned out to be the process of packaging finished products into cartons. It became necessary to replace work done by man, work done by machines. In the course of project activities an analysis of the needs of Eveline Cosmetics was carried out, the correct automatic device was selected and visualization panels were designed for effective control of the work of the automated production line. The necessary analyzes of investment effectiveness were carried out, specifying the profitability rate and the payback period of the invested funds. The adopted design solutions proved to meet the production expectations of the Eveline Cosmetics company in the area of packing 15,000 pieces of a ready-made product in cartons during real machine work on 1 shift in the dimension of 6.5 hours. The implementation of the project contributed to eliminating the downtime on the production line, reduced the company's operating costs and provided additional production space. The visualization solution provided the manager with full control over the machines' work and the ability to generate job reports for each of the three working shifts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Sławomir Marcin Kiliańczyk (FPE) Sławomir Marcin Kiliańczyk,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt automatyzacji i wizualizacji wybranego procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Eveline Cosmetics
Supervisor
Aleksander Buczacki (FPE/IOPS) Aleksander Buczacki,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Santarek (FPE/IOPS) Krzysztof Santarek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Aleksander Buczacki (FPE/IOPS) Aleksander Buczacki,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
automatyzacja, wizualizacja, doskonalenie pracy, automatyka przemysłowa, inwestycje, linia produkcyjna, efektywność produkcji
Keywords in English
automation, visualization, job improvement, industrial automation, investments, production line, production efficiency
Abstract in Polish
Przedsiębiorstwa przemysłowe stale rozwijają realizowane przez siebie procesy produkcyjne. Celem takiego działania jest nadążenie za trendami w upodobaniach konsumentów oraz zmianami w cenach surowców i rozwoju konkurencji. W związku z tym konieczne jest przeprowadzanie skutecznej analizy efektywności procesu produkcji i podejmowanie działań, polegających na projektowaniu nowego rozwiązania, eliminującego braki i wady obecnego systemu. Rozwiązania z zakresu automatyki przemysłowej pozwalają zastosować nowoczesny systemy pracy, polegający na automatycznej pracy maszyn przemysłowych, która zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa produkcji. Terminowość i niskie koszty realizacji poszczególnych czynności w zakładzie przemysłowym to gwarancja optymalnej produkcji przemysłowej. Optymalna produkcja przemysłowa to stan, w którym przedmiotowe przedsiębiorstwo przemysłowe prowadzi swoją działalność przy maksymalnie niskich kosztach funkcjonowania linii produkcyjnych i osiąga przy tym optymalne, czyli możliwie maksymalne zyski ze swojej działalności. W przypadku wybranej firmy Eveline Cosmetics kluczowym działaniem było zdiagnozowanie problemu występującego na linii produkcyjnej oraz zaprojektowanie właściwego rozwiązania, które wyeliminowałoby problem i przyczyniło się do podniesienia efektywności prowadzonej działalności. Problemem natury produkcyjnej w wybranej firmie okazał się proces pakowania wyrobów gotowych w kartoniki. Koniecznym stało się zastąpienie pracy wykonywanej przez człowieka, pracą wykonywaną przez maszyny. W toku czynności projektowych przeprowadzono analizę potrzeb firmy Eveline Cosmetics, wybrano właściwe urządzenie automatyczne oraz zaprojektowano panele wizualizacyjne dla skutecznej kontroli pracy zautomatyzowanej linii produkcyjnej. Przeprowadzono niezbędne analizy efektywności inwestycji, określając współczynnik rentowności oraz okres zwrotu zainwestowanych środków finansowych. Przyjęte rozwiązania projektowe okazały się spełniać oczekiwania produkcyjne firmy Eveline Cosmetics w zakresie pakowania 15000 sztuk produktu gotowego w kartoniki w czasie realnej pracy maszyn na 1 zmianie roboczej w wymiarze 6,5 godzin. Wdrożenie projektu przyczyni się do wyeliminowania przestoju na linii produkcyjnej, zredukowania kosztów działalności przedsiębiorstwa oraz zapewni dodatkową przestrzeń produkcyjną. Rozwiązanie z zakresu wizualizacji zapewni menedżerowi pełną kontrolę pracy maszyn i możliwość generowania raportów pracy dla każdej z 3 zmian roboczych.
File
  • File: 1
    Sławomir_Kiliańczyk_Praca_dyplomowa_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29530

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf24bb37695df4036a378839fe464ddcd/
URN
urn:pw-repo:WUTf24bb37695df4036a378839fe464ddcd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page