Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

THE CONCEPTUAL DESIGN OF GASIFICATION OF THE MUNICIPALITY OF BODZANÓW

Milena Anna Gadomska

Abstract

The aim of the work was made of the conceptual design of the municipality of gasification in Bodzanów in Płock. Thesis is divided into three parts: the first contains the theory concerning the topic gas industry, the second shows all the calculations, the third statement concerns the planned costs. The subject of the thesis is the preliminary draft of connection to the gas network natural gas high-medium pressure all of the municipalities of Bodzanów. The basis for this development were: • on-site in the field, • reference maps of the municipality in scale 1:25000, • regulation of the Minister of Economy of 26 April 2013. on the technical conditions, which should correspond to the gas network and their location – OJ item. 640/2013 of 04.06.2013, • PN-M-34501:2001-crossing gas pipelines with obstacles and Implementing Statement-06.09.00.02 "polyethylene gas Networks", 2006, • regulations and industry standards, • urban planning and architectural design data obtained from the Office of the municipality of Bodzanów, • analysis on the optimal spots include the proposed scope to the gas network. Carried out the calculations and analysis enabled the selection of appropriate diameter polyethylene pipes and determination of the estimated cost of the construction of the gas pipeline. Thesis presents the proposed concept of gasification of the municipality of Bodzanów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Anna Gadomska (FCEMP) Milena Anna Gadomska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt koncepcyjny gazyfikacji Gminy Bodzanów
Supervisor
Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Grabarczyk (FCEMP/ICEn) Sławomir Grabarczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jan Ircha (FCEMP/ICEn) Jan Ircha,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
gazyfikacja, gazociąg, zapotrzebowanie na gaz
Keywords in English
gasification, gas pipeline, the demand for gas
Abstract in Polish
Celem pracy było wykonanie projektu koncepcyjnego gazyfikacji Gminy Bodzanów leżącej w powiecie płockim. Praca dyplomowa dzieli się na trzy części: pierwsza zawiera teorię dotyczącą tematu gazownictwa, druga przedstawia wszystkie obliczenia, trzecia dotyczy zestawienia planowanych kosztów. Przedmiotem pracy dyplomowej jest wstępny projekt podłączenia do sieci gazowej gazu ziemnego wysokometanowego średniego ciśnienia wszystkich miejscowości gminy Bodzanów. Podstawę tego opracowania stanowiły: • wizja lokalna w terenie, • mapy poglądowe Gminy w skali 1:25000, • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie – Dz.U. poz. 640/2013 z dnia 04.06.2013r., • PN-M-34501:2001- skrzyżowania gazociągów z przeszkodami • Instrukcja Wykonawcza IW-06.09.00.02 „Sieci gazowe polietylenowe”, 2006r., • przepisy i normy branżowe, • dane urbanistyczno-demograficzne uzyskane z urzędu Gminy Bodzanów, • analizy dotyczące optymalnego miejsca włączenia projektowanego zakresu do sieci gazowej. Przeprowadzone obliczenia i analizy umożliwiły dobranie odpowiednich średnic przewodów polietylenowych oraz określenie przewidywanego kosztu budowy gazociągu. Praca dyplomowa przedstawia proponowaną koncepcję gazyfikacji Gminy Bodzanów.
File
  • File: 1
    253817_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11589

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf205c515e9ee471ba195a9df5cfe427a/
URN
urn:pw-repo:WUTf205c515e9ee471ba195a9df5cfe427a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page