Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reform of public administration institutions on the example of the establishment of the National Treasury Administration (KAS)

Karolina Beata Kłossek

Abstract

The paper entitled “Reform of public administration institutions on the example of the establishment of the National Treasury Administration (KAS)"; describes what is public administration, what is the National Treasury Administration and what influence (positive or negative) the implementation of the National Treasury Administration had on the functioning of the Treasury administration. The purpose of my work is to familiarise myself with the organisational structure of the KAS, the tasks and objectives to be achieved, and to assess the effectiveness of the implementation of these assumptions. In the first chapter of my work I described the notion of public administration, I studied and described the functions of public administration, indicated the tasks performed by the administration and presented the types and scope of administration control. The second chapter presents the creation of the National Treasury Administration, contains a description and analysis of the legal basis for the establishment and functioning of the National Treasury Administration, i. e. the Act on the National Treasury Administration. I have presented the organisational structure and described the Authorities of the National Fiscal Administration. The objectives and tasks to be achieved by theAS in its four-year development plan were also analysed. In the third chapter of the work, the assessment of the functioning of the register is presented. The assessment was based on the analysis of the amount of budget revenues from taxes and customs, the analysis of indicators for the achievement of the intended objectives and the analysis of efficiency measures in the Warsaw Tax Offices on the example of the Third Tax Office for Warsaw-Centre. In my work, I used the literature on the subject and data obtained from official websites of, among others, the National Treasury Administration and the Ministry of Finance, as well as data obtained from the Third Tax Office of Warsaw-Centre. I used literature on public administration by J. Hausner, H. Izdebski, M. Kulesza, A. Błaś, J. Boć and J. Jeżewski.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Beata Kłossek (FASS) Karolina Beata Kłossek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Reforma instytucji administracji publicznej na przykładzie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)
Supervisor
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Administracja publiczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Podatki, Podatek VAT
Keywords in English
Public Administration, National Treasury Administration, Taxes, VAT tax
Abstract in Polish
Praca zatytułowana „Reforma instytucji administracji publicznej na przykładzie utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)”, opisuje czym jest administracja publiczna, czym w istocie jest Krajowa Administracja Skarbowa oraz jaki wpływ (pozytywny czy negatywny) na funkcjonowanie administracji skarbowej miało wprowadzenie w życie Krajowej Administracji Skarbowej. Celem mojej pracy jest zapoznanie się ze strukturą organizacyjną KAS, zamierzonymi do osiągnięcia zadaniami i celami oraz ocena skuteczności w realizacji tych założeń. W pierwszym rozdziale mojej pracy opisałam pojęcie jakim jest administracja publiczna, zgłębiłam i opisałam funkcje administracji publicznej, wskazałam zadania realizowane przez administrację oraz przedstawiłam rodzaje oraz zakres kontroli administracji. Drugi rozdział przedstawia powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, zawiera opis i analizę podstawy prawnej powołania i funkcjonowania KAS jaką jest ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Została przeze mnie przedstawiona struktura organizacyjna oraz opisane zostały Organy wchodzące w skład Krajowej Administracji Skarbowej. Analizie poddane zostały również cele i zadania założone do zrealizowania przez KAS w czteroletnim planie rozwoju. W trzecim rozdziale pracy, przedstawiona została ocena funkcjonowania KAS. Ocena dokonana została na podstawie analizy wysokości wpływów budżetowych z tytułu podatków i cła, analizy wskaźników realizacji zamierzonych celów oraz analizy mierników efektywności w Warszawskich Urzędach Skarbowych na przykładzie Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. W swojej pracy, posiłkowałam się literaturą przedmiotu oraz danymi uzyskanymi z oficjalnych stron internetowych m. in. Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów oraz na danych uzyskanych z Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Posiłkowałam się literaturą przedmiotu z dziedziny administracji publicznej autorstwa m. in. J. Hausner, H. Izdebski i M. Kulesza, A. Błaś wraz z J. Boć i J. Jeżewski.
File
  • File: 1
    282946_lic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34582

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf188e30088344b7ab74daa9730ed0dd7/
URN
urn:pw-repo:WUTf188e30088344b7ab74daa9730ed0dd7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page