Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the equipment repair brigade the water supply system in the means of transport and special equipment in the case of the Płock Waterworks Company

Małgorzata Gonta

Abstract

This thesis is devoted to the repair brigades’ equipment of water supply system in specialist equipment and means of transport in the case of the Płock Waterworks Company. The work begins with the review of the most important legal acts related to the water supply operation. The paper presents selected issues related to the operation of the water supply system. The paper shows the main maintenance activities performed on the water supply network, which includes, i.a maintenance repair services. Maintenance of water pipes along with completion in full efficiency is possible only through systematic inspections, carrying out maintenance work and emoving the emerging failures. Particular attention was drawned to the diversity of damage to waterworks ducts as only a precise analysis of the causes of disability allows to determine the appopriate strategy for repair or renewal of the network. This issue was described in relation to the Efficient System of the Damage Removal. The paper presents the classification of the equipment of the repair brigades. The next stage of work contains a short characterization of the water supply and sewage company in Płock. Particular attention was drawned to the main objectives of the company and presenting its organizational structure. It also presents the most important information about Płock water distribution system including water intakes, water treatment plants and the material structure of the network. The paper presents the analysis of the current state of the repair brigades' equipment in specialist equipment at the Płock Waterworks Company. Means of transport, handheld and mechanical equipment used for repairing and building networks were presented in detail. In the final stage of this thesis contains the assesment of the equipment repair brigades at the Płock Waterworks Company. Possible solutions for the improvement of their condition were also suggested. As the daily operation of the water supply system bounds up with the use of various equipment, each company should invest in innovative solutions which can improve the performance of works on the water supply network. The use of the appropriate means of transport and equipment in combination with the organization can optimize the repair brigades' work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Gonta (FCEMP) Małgorzata Gonta,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena wyposażenia brygad naprawczych sieci wodociągowej w środki transportu i sprzęt specjalistyczny na przykładzie Wodociągów Płockich
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
analiza, ocena, wyposażenie, środki transportu, sprzęt specjalistyczny, sieć wodociągowa, czynności eksploatacyjne, brygada naprawcza
Keywords in English
analysis, evaluation, equipment, means of transport, specialist equipment, water supply system, maintenance activities, repair brigade
Abstract in Polish
Niniejsza praca poświęcona jest wyposażeniu brygad naprawczych sieci wodociągowych w sprzęt specjalistyczny oraz środki transportu na przykładzie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego w Płocku. Pracę otwiera przegląd najważniejszych aktów prawnych z zakresu eksploatacji wodociągów. Zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z eksploatacją sieci wodociągowej. Przedstawiono główne czynności eksploatacyjne wykonywane na sieci, które obejmują m.in. roboty konserwacyjne i naprawcze. Utrzymanie przewodów wodociągowych wraz z całym uzbrojeniem w pełnej sprawności możliwe jest tylko dzięki systematycznej kontroli, wykonywaniu robót konserwacyjnych i usuwaniu powstałych awarii. Zwrócono również uwagę na różnorodność uszkodzeń przewodów wodociągowych, gdyż dopiero dokładna analiza przyczyn powstawania niesprawności pozwala określić prawidłową strategię naprawy bądź odnowy sieci. Szczegółowo rozpatrzono te zagadnienia w odniesieniu Sprawnego Systemu Usuwania Uszkodzeń. Zaprezentowano również klasyfikację wyposażenia brygad naprawczych. W kolejnym etapie pracy zawarto krótką charakterystykę przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego działającego na terenie Płocka. Zwrócono uwagę na główne zadania spółki i zaprezentowano jej strukturę organizacyjną. Przedstawiono również najważniejsze informacje dotyczące płockiego systemu dystrybucji wody m.in. ujęcia wody, stacje uzdatniania i strukturę materiałową sieci. Przeanalizowano aktualny stan wyposażenia brygad naprawczych w sprzęt specjalistyczny w Wodociągach Płockich. Szczegółowo rozpatrzono środki transportu, sprzęt podręczny i mechaniczny wykorzystywany do napraw i budowy sieci. W końcowym etapie pracy dokonano oceny wyposażenia brygad naprawczych w Wodociągach Płockich oraz zaproponowano możliwe rozwiązania co do polepszenia ich stanu. Jako, że codzienna eksploatacja sieci wodociągowej wiąże się nierozłącznie z zastosowaniem różnego rodzaju urządzeń, każde przedsiębiorstwo powinno inwestować w nowoczesne rozwiązania, które mogą usprawnić wykonywanie zadań na sieci wodociągowej. Wykorzystanie właściwych środków transportu i sprzętów w połączeniu z odpowiednią organizacją może zoptymalizować pracę brygad naprawczych.
File
  • File: 1
    Analiza i ocena wyposażenia brygad naprawczych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11557

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0c4caac5a13482da6825e142b021e3b/
URN
urn:pw-repo:WUTf0c4caac5a13482da6825e142b021e3b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page