Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of improvement of business model for tourism industry company

Lisa Pillath

Abstract

The paper presents a project that helps to improve the business model for the tourism industry. It deals with the current business models functioning in companies in this industry. The paper contains such elements as the presentation of business models (including their definitions), the way they are created on the basis of literature analysis and their use in practice. On the basis of the analysis, conclusions that contributed to the improvement of the current business model for a selected enterprise in the tourism industry had been drawn. The aim of the paper is to improve the functioning of a selected tourism enterprise by implementing an improved business model. The paper presents the case of Chillout Hostel located in Warsaw. During the internship in this company, the author of the work noticed that the business model, which is currently used, is not properly defined and tailored to the objectives of the company. On the basis of the current business model of the company, an improved model was developed. To improve the way the hostel operates, it is important to properly define its goals and strengths, which will allow to propose a suitable business model. The work consists of four chapters. The first chapter deals with the subject of tourism, characterizes it, presents the history, current state and forecasts. The next chapter deals with business models: it presents model definitions based on the available literature, explains why companies should operate on the basis of current business models adapted to their activities. It also describes the key elements of the business models in the tourism industry. The third chapter presents a selected tourism enterprise. It presents its economic situation - number of employees, costs and revenues - and presents the products and services delivered by the company. The fourth chapter focuses on the project of the business model improvement. The original business model, on the basis of which the improved project has been developed, is presented. In total, the project proposes seven new improvements. In the following subsections, three of the proposed improvements have been analysed - the most important ones and those requiring the greatest commitment from the hostel. These improvements include: arranging the hostel's attic for a guest room, starting a training for employees, and introducing free breakfasts for all guests. The presented improvements have been analyzed. Economic justification of the proposed implementation was developed. The model had been analyzed from various angles and an improved business model had been developed on its basis. The presented improved business model can be implemented in other hostels and even in lower category hotels (e.g. 3-stars hotels). Its character is neutral and can serve as a template to create a different business model for a company operating in the tourism industry. Using it and investing in the proposed improvements may contribute to a significant improvement in the functioning of the company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Lisa Pillath (FoM) Lisa Pillath,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt udoskonalenia modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa branży turystycznej
Supervisor
Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tadeusz Waściński (FoM/CFFS) Tadeusz Waściński,, Chair of Finance and Financial Systems (FoM/CFFS)Faculty of Management (FoM) Małgorzata Waszkiewicz (FoM/CMS) Małgorzata Waszkiewicz,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
turystyka, turysta, branża turystyczna, hostel, przedsiębiorstwo turystyczne, elementy modelu, model biznesowy, model biznesu
Keywords in English
tourism, tourist, tourism industry, hostel, tourism enterprise, business model
Abstract in Polish
Praca przedstawia projekt udoskonalenia modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa branży turystycznej. Podejmuje tematykę modeli biznesowych funkcjonujących w przedsiębiorstwach tej branży. W pracy zostały zawarte takie elementy, jak omówienie modeli biznesowych (w tym ich definicji), sposobu powstawania na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej oraz ich wykorzystania w praktyce. Na podstawie przeprowadzonej analizy zostały wyciągnięte wnioski, które przyczyniły się do usprawnienia aktualnego modelu biznesowego dla wybranego przedsiębiorstwa branży turystycznej. Celem pracy jest poprawa funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa turystycznego za pomocą wdrożenia udoskonalonego modelu biznesowego. W pracy został przedstawiony przypadek przedsiębiorstwa Chillout Hostel znajdującego się w Warszawie. Podczas praktyk w tym przedsiębiorstwie, autorka pracy zauważyła, że model biznesowy, który obecnie jest wykorzystywany, nie jest odpowiednio zdefiniowany i dopasowany do celów, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo. Na podstawie aktualnego modelu biznesowego tego przedsiębiorstwa został opracowany udoskonalony model. Aby hostel poprawił sposób swojego funkcjonowania, ważne jest odpowiednie zdefiniowanie celów oraz swoich mocnych stron, co pozwoli na zaproponowanie odpowiedniego modelu biznesowego. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział porusza tematykę turystyki, charakteryzuje ją, przedstawia historię, stan obecny oraz prognozy na przyszłe lata. Kolejny rozdział zajmuje się modelami biznesowym: zostały przedstawione definicje modeli na podstawie dostępnej literatury, wyjaśniono, dlaczego przedsiębiorstwa powinny działać na podstawie aktualnych i dopasowanych do swojej działalności modeli biznesowych oraz jakie elementy są kluczowe w branży turystycznej. Trzeci rozdział prezentuje wybrane przedsiębiorstwo branży turystycznej. Przedstawia on jego sytuację ekonomiczną – liczbę pracowników, koszty i przychody oraz prezentuje produkty i usługi prezentowane przez firmę. Czwarty rozdział skupia się na projekcie udoskonalenia modelu biznesowego. Został zaprezentowany pierwotny model biznesowy, na podstawie którego opracowano ulepszony projekt. Projekt ten łącznie proponuje siedem nowych usprawnień, które mogą zostać wprowadzone do przedsiębiorstwa. W kolejnych podrozdziałach zostały poddane analizie trzy z zaproponowanych usprawnień – te najważniejsze i wymagające największego zaangażowania ze strony hostelu. Usprawnienia te to: zaaranżowanie poddasza hostelu na pokój wspólny dla gości, rozpoczęcie szkoleń dla pracowników, wprowadzenie darmowych śniadań dla wszystkich gości. Przedstawione usprawnienia zostały poddane analizie. Opracowano uzasadnienie ekonomiczne proponowanego wdrożenia. Model został poddany analizie pod różnymi kątami - na ich podstawie został opracowany ulepszony model biznesowy. Zaprezentowany usprawniony model biznesowy może być wykorzystany w innych hostelach, a nawet w hotelach niższej kategorii (np. 3-gwiazdkowych). Jego charakter jest neutralny i może posłużyć jako wzór do stworzenia innego modelu biznesowego dla przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. Wykorzystanie go i zainwestowanie w proponowane usprawnienia może przyczynić się do znacznej poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa.
File
  • File: 1
    Lisa_Pillath_286068.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29566

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTf0339cc8fb13484bbfd0330fceabdb64/
URN
urn:pw-repo:WUTf0339cc8fb13484bbfd0330fceabdb64

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page