Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Impact of the gas temperature on stability of the hydrogen sulfide concentration in Nalophan bags

Iga Olszewska

Abstract

The subject of this study was to analyze the impact of the gas temperature, during the sampling, on the stability of the hydrogen sulfide concentration in Nalophan bags. They were also analyzed the elements of law (issue of lack of corresponding legal text) and environmental (about hydrogen sulfide toxicity and appearance). Studies were performed for six groups of temperature ranges (°C) 1: 4,0-4,8, 2: 7.0-9.0, 3: 13,2-13,8, 4: 15,1-19 , 8, 5: 20,4-24,5 6: 37,0-37,7. Samples were pumped by a appropriate pump to odorless (pre-rinsed technical nitrogen) Nalophan bags. Conditions of samples storage were: 20°C, without any light exposure – pursuant to EN 13725: “Air quality Determination of odour concentration by dynamic olfactometry”. Concentration was measured using portable chromatograph Photovac Voyager, hourly for the first 8 hours, then at 24, 28, 32, 34, 36, 38 and 42 hour, next hourly from 48 to 52 hour. The results, after four hours, shows the concentration of hydrogen sulfide was reduced greater than 50% in four groups (1, 2, 3 and 6). The higher loss was observed for second group, were temperature during the sampling was from 7.0°C to 9.0°C. Then, for the first and sixth group. The most stable recovery of hydrogen sulfide was in the fifth group (temp. 20.4 ° C-24.5 ° C). At the time, specified by the standard EN 13725: 2007 for acceptable storage time of samples (30 hours), the concentration of hydrogen sulfide of all samples decreased to values ranging from 15% to 0% of the initial concentration. Additionally, performed statistical tests – ANOVA (analysis of variance) and post hoc test LSD (Least Significant Difference). This research indicates that there is a dependency between temperature and stability of concentration. This was conspicuous for the groups which extreme temperatures. Published research also confirms that the concentration of hydrogen sulfide was not stable in Nalophan bags.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Iga Olszewska (FEE) Iga Olszewska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wpływ temperatury na stabilność stężenia siarkowodoru w workach Nalophan
Supervisor
Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kulig (FEE/CEP) Andrzej Kulig,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE/CEP) Mirosław Szyłak-Szydłowski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
odory, siarkowodór, olfaktometria, Nalophan, temperatura, próbki, stężenie, EN 13725:2007
Keywords in English
odour, hydrogen sulfide, olfaktometry, Nalophan, temperature, sampling, concentration, EN 13725:2007
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest analiza wpływu temperatury gazu, podczas poboru próby na stabilność stężenia siarkowodoru w workach Nalophan. Przeanalizowane zostały również aspekty prawne (problematyka braku odpowiedniej ustawy) oraz środowiskowe (dotyczące toksyczności siarkowodoru oraz jego występowania). Badania przeprowadzono dla sześciu grup o zakresach temperatur (°C): 1: 4,0-4,8, 2:7,0-9,0, 3: 13,2-13,8, 4: 15,1-19,8, 5: 20,4-24,5, 6: 37,0-37,7. Próbki zostały wpompowane przez odpowiednią, bezwonną pompę do przepłukanych wcześniej azotem technicznym worków Nalophan. Przechowywane były w temperaturze 20°C, w ciemnym miejscu – zgodnie z normą PN-EN 13725: Jakość powietrza - Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej. Pomiary stężenia wykonywano przenośnym chromatografem Photovac Voyager w odstępie godzinowym przez pierwsze 8 godzin, następnie po 24, 28, 32, 34, 36, 38 i 42 godzinie, dalej od godziny 48 do 52 co godzinę. Po czterech godzinach stężenie siarkowodoru zmalało powyżej 50% aż w czterech badanych grupach (1, 2, 3 i 6). Najszybciej stężenie uległo redukcji w grupie drugiej w której temperatura podczas poboru wynosiła od 7,0°C do 9,0°C. Następnie da grupy pierwszej i szóstej. Najdłużej stężenie siarkowodoru utrzymywało się w grupie piątej (temp. 20,4°C- 24,5°C). W czasie, wyznaczonym przez normę EN 13725:2007 dopuszczalnym na przechowywanie próbek (30 godzin), stężenie siarkowodoru zmalało we wszystkich próbach do wartości wynoszących od 15% do 0% początkowego stężenia. Dodatkowo, wykonano testy statystyczne – ANOVA (analizę wariancji) oraz test post hoc NIR (Najmniejszych Istotnych Różnic). Wykonane badania wskazują że istnieje zależność pomiędzy temperaturą poboru próbek a stabilnością stężenia. Widoczne jest to dla grup, w których występowały temperatury skrajne. Badania potwierdzają również opublikowane badania, z których wynika że stężenie siarkowodoru nie jest stabilne w workach Nalophan.
File
  • File: 1
    Iga_Olszewska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14768

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef98baf87ac54de7ab4ce5065be8be59/
URN
urn:pw-repo:WUTef98baf87ac54de7ab4ce5065be8be59

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page