Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of competitiveness on the example of micro-enterprise

Weronika Monika Kwapisz

Abstract

The aim of the engineer diploma thesis entitled "Analysis and assessment of competitiveness on the example of micro-enterprise" was to determine the sources of competitive advantage of Pukeltasza (name changed), assess and improve the effectiveness of the company's resources to improve its market position. Analysis and evaluation concern a small company in this context, so the role of micro and small enterprises in the Polish economy was presented, followed by Pukeltasza's company, management methods, and production processes. Key competencies and factors were analyzed. The detected defects include low availability of Pukeltasza's products, low market share, low production efficiency, low level of automation and obsolete information systems. Conclusions from this analysis, determination of opportunities and threats occurring in the environment indicate that Pukeltasza should implement changes that will allow it to improve its market position. In the project part, the project requirements were specified and the competitive strategy of M.E. Porter: differentiation and concentration were presented. Next, changes that should eliminate the weaknesses and follow the guidelines of selected competition strategies were proposed. These include partial automation of production, implementation of CAD and CAM program, the increase of personnel, introduction of work standardization, use of kanban cards, the implementation of warehouse and sales management systems as well as a program for customer relationship management. The next part of the work was an analysis of the proposed changes regarding the possibility and cost-effectiveness of their implementation in the Pukeltasza company. In the end, 4 proposals of changes were selected and implemented that are necessary and possible to implement. These include partial automation of production, use of the CAD program, the introduction of work standardization and the implementation of a warehouse and sales management system. In the following, a comprehensive improvement project was prepared with a schedule and financial analysis. The introduced changes meet the design requirements. The effect of their implementation is to increase the company's production capacity and income, which was created thanks to a more effective product and employee management. In addition, the implemented tools will facilitate the further development of the company. The final result is the increase in the competitiveness of the Pukeltasza company.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Weronika Monika Kwapisz (FoM) Weronika Monika Kwapisz,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena konkurencyjności na przykładzie mikro przedsiębiorstwa
Supervisor
Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM/CMS) Janusz Zawiła-Niedźwiecki,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Grażyna Gierszewska (FoM/CMP) Grażyna Gierszewska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Janusz Zawiła-Niedźwiecki (FoM/CMS) Janusz Zawiła-Niedźwiecki,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Rostek (FoM/CMS) Katarzyna Rostek,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Grażyna Gierszewska (FoM/CMP) Grażyna Gierszewska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
konkurencyjność, kluczowe czynniki sukcesu, strategie konkurencji, kluczowe kompetencje, przedsiębiorstwa MSP, procesy zarządzania, standaryzacja, park maszynowy, CAD, CRM.
Keywords in English
competitiveness, key success factors, competition strategies, key competences, SME enterprises, management processes, standardization, machine park, CAD, CRM.
Abstract in Polish
Celem pracy inżynierskiej pod tytułem „Analiza i ocena konkurencyjności na przykładzie mikro przedsiębiorstwa" było określenie źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa Pukeltasza (nazwa zmieniona), ocena i usprawnienie skuteczności wykorzystanych przez tą firmę zasobów w kierunku poprawy jej pozycji na rynku. Opisano podstawowe pojęcia związane z problematyką konkurencyjności, pozycji konkurencyjnej i sposobów budowania przewagi konkurencyjnej na rynku. Analiza i ocena dotyczy małej firmy. W związku z tym pokazano rolę mikro i małych przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Następnie zaprezentowano firmę Pukeltasza, sposoby zarządzania nią i procesy produkcyjne. Przeanalizowano kluczowe kompetencje i czynniki sukcesu opisywanej firmy. Wykryte wady to niska dostępność produktów Pukeltasza, niski udział w rynku, mała wydajność produkcyjna, niski stopień automatyzacji i przestarzałe systemy informacji. Wnioski z tej analizy, określenie szans i zagrożeń występujących w otoczeniu wskazują, że firma Pukeltasza powinna wdrożyć zmiany, które pozwolą jej na poprawę pozycji na rynku. W części projektowej sprecyzowano wymagania projektowe i dokonano wyboru strategii konkurencji M.E. Portera: dyferencjacji i koncentracji. Następnie zaproponowano zmiany, które powinny wyeliminować słabe strony i będą zgodne z wytycznymi wybranych strategii konkurencji. Należą do nich: częściowe zautomatyzowanie produkcji, zastosowanie programu CAD i CAM, zwiększenie personelu, wprowadzenie standaryzacji pracy, stosowanie kart kanban, wprowadzenie systemu zarządzania magazynem i sprzedażą oraz program do zarządzania relacjami z klientem. Dalszą część pracy stanowiła analiza zaproponowanych zmian odnośnie możliwości i opłacalności ich wdrożenia w firmie Pukeltasza. Ostatecznie zostały wybrane i wdrożone 4 propozycje zmian, które są niezbędne i możliwe do wprowadzenia. Należą do nich: częściowe zautomatyzowanie produkcji, wykorzystanie programu CAD, zastosowanie standaryzacji pracy i wprowadzenie systemu zarządzania magazynem i sprzedażą. W dalszej części przygotowano kompleksowy projekt usprawnień z harmonogramem i analizą finansową. Wprowadzone zmiany spełniają wymagania projektowe. Efektem ich wdrożenia jest zwiększenie zdolności produkcyjnych i obrotów firmy, które powstały dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu produktami i pracownikami. Ponadto wdrożone narzędzia ułatwią dalszy rozwój firmy. Ostatecznym rezultatem jest wzrost konkurencyjności firmy Pukeltasza.
File
  • File: 1
    praca_pI_WZ_Kwapisz_Weronika_278587.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26869

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef541975315b4759b4658a9b731fd15d/
URN
urn:pw-repo:WUTef541975315b4759b4658a9b731fd15d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page