Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The evolution of the regulation the construction process after 1989

Natalia Anna Zbroja

Abstract

The main objective of hereby BA Thesis is to present the evolution of Polish regulations in the field of the construction process and to discuss the main direction of planned changes. The thesis, included in this text, criticizes considerable overshoot of the rules and lack of clarity in the interpretation. Furthermore, it constitutes that the perfect solution would be to create one set of regulations entitled “The Construction Code”. The following text consists of three theoretical chapters, in which I discussed successively: genesis of the construction law, development after 1989 (Act of 7 July 1994 Construction Law) and tendencies and directions of changes. The act, which I mentioned earlier, constitutes the fundamentals of Polish, democratic construction law. However as a result of the multiple amendments, it has become the act, which is not favourable for building the citizen trust to the state. The BA Thesis was written based on the publications of specialists from enviromental of lawyers and numerous acts and draft laws contained in the archives of Parliament the Republic of Poland.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Anna Zbroja (FASS) Natalia Anna Zbroja,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ewolucja regulacji procesu budowlanego po 1989 roku
Supervisor
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
ustawa prawo budowlane, proces budowlany, inwestor, nadzór budowlany, kodeks budowlany, obiekt budowlany, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego
Keywords in English
act of construction law, building process, developer, building supervision, the construction code, building object, Codification Committee of Construction Law
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie ewolucji polskich regulacji z zakresu procesu budowlanego oraz omówienie głównego kierunku planowanych zmian. Teza, zawarta w pracy, zarzuca polskiemu prawu budowlanemu znaczne przeregulowanie przepisów oraz nie jasność w ich interpretacji. Ponadto stanowi, że idealnym rozwiązaniem byłoby utworzenie jednego zbioru przepisów o nazwie „Kodeks budowlany”. Poniższa praca składa się z trzech rozdziałów teoretycznych, w których kolejno omówiono: genezę prawa budowlanego, rozwój po roku 1989 (ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) oraz tendencje i kierunki zmian. Wspomniana wcześniej ustawa stanowi podstawę polskiego, demokratycznego prawa budowlanego, jednak w wyniku wielokrotnych nowelizacji stała się aktem, który m.in. nie sprzyja budowaniu zaufania obywateli do państwa. Praca została napisana w oparciu o publikacje specjalistów ze środowiska prawniczego oraz liczne druki, projekty oraz ustawy zawarte w archiwum Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
File
  • File: 1
    Ewolucja regulacji procesu budowlanego po roku 1989,Natalia Zbroja.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12532

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef47085257a84eac8cb9350a7730970a/
URN
urn:pw-repo:WUTef47085257a84eac8cb9350a7730970a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page