Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of warehouse with floor calculation industrial

Paulina Lewandowska

Abstract

The work includes the construction design of a warehouse hall, including industrial floor calculations. The warehouse is located in the 2nd snow load zone and the 1st wind load zone. Hall of steel structure, dimensions 24m x 48.6m and height at the ridge 10.9m. The first chapter of this work contains a technical description, which contains the following information: purpose and utility program of a building, characteristic technical parameters, volume, architectural form, construction system and technology. Chapter two contains the collection of loads. The third chapter is the static and strength calculations of the hall structure. The fourth chapter is the static and strength calculations of an industrial floor. The last two chapters include bibliography and attachments. The work includes drawing documentation consisting of architectural drawings and construction of dimensioned elements. The calculations were made on the basis of applicable standards, using technical literature and programs: Soldis and Robot.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Lewandowska (FCEMP) Paulina Lewandowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny hali magazynowej z uwzględnieniem obliczeń posadzki przemysłowej
Supervisor
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
hala stalowa, konstrukcja stalowa, stal, płatew, słupy, dźwigar kratowy, posadzka, zbrojenie rozproszone
Keywords in English
steel hall, steel structure, steel, purlin, columns, lattice girder, scattered reinforcement
Abstract in Polish
Praca obejmuje projekt konstrukcyjny hali magazynowej z uwzględnieniem obliczeń posadzki przemysłowej. Hala magazynowa położona jest w II strefie obciążenia śniegiem oraz I strefie obciążenia wiatrem. Hala o konstrukcji stalowej i wymiarach 24m x 48,6m i wysokości w kalenicy 10,9 m. Pierwszy rozdział tej pracy, zawiera opis techniczny, w którym zawarte są następujące informacje: przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, charakterystyczne parametry techniczne, kubaturę, formę architektoniczną, układ konstrukcyjny oraz technologię. Rozdział drugi zawiera zebranie obciążeń. Trzeci rozdział to obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji hali. Czwarty rozdział to obliczenia statyczno-wytrzymałościowe posadzki przemysłowej. Dwa ostatnie rozdziały obejmują bibliografię i załączniki. Do pracy dołączono dokumentację rysunkową składającą się z rysunków architektonicznych oraz konstrukcyjnych wymiarowanych elementów. Obliczenia zostały wykonane na podstawie obowiązujących norm, przy użyciu literatury technicznej oraz programów: Soldis oraz Robot.
File
  • File: 1
    247523_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18318

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTef3724181748456c84cb65c2b59ed9e8/
URN
urn:pw-repo:WUTef3724181748456c84cb65c2b59ed9e8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page