Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Organization of the operation of water supply networks, with particular emphasis on the causes of detection and removal of failures in the water distribution subsystem on the example of Płock

Artur Kocięda

Abstract

The subject of this work is "Organization of the operation of water supply networks, with particular emphasis on the causes of detection and removal of failures in the water distribution subsystem on the example of Płock". The purpose of this work was to characterize the plumbing network in Płock, quantify the impact of the height and variability of pressure, pipeline material, soil type, water temperature and season on the damage of pipelines and fittings of main and distribution pipes in Płock, assessment of the reliability level of water supply networks based on results testing the frequency of damage and duration of pipeline renewal, quantitative assessment of the impact of pressure on repair costs of water pipes. The analysis of the data allowed to state that the failure of the water supply network is at an acceptable level, only the intensity of damage to main lines exceeded the recommended value and amounted to 0.57 damage / (km • year). In the case of distribution cables, it amounted to 0.30 damage / (km • year) and for water supply connections 0.42 damage / (km • year), which is connected with meeting the recommendations contained in the PN-EN 60300-3-4 2008 standard. A tenfold increase in the intensity of damage is observed along with an increase in the age of the duct in the range of 10-50 years, from λ <10-20 = 0.092 dam / (km * year) to λ <40-50 = 0.94 dam / (km * year) , the youngest cables show an intensity of damage λ10 years = 0.24 damage / (km * year) associated with material defects and manufacturing errors, while the oldest wires are characterized by an intensity of λ> 50 = 0.31 damage / (km * year) and this should be explained by the high quality of workmanship and the material used. The analysis carried out in the work referred to the costs of repairing bus and distribution cables. The average costs of removing failures were at the level of 1024 PLN for water supply connections, 1302 PLN for distribution cables and 3514 PLN for the bus. The failure of the fittings cost an average of 1661 zlotys.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Artur Kocięda (FCEMP) Artur Kocięda,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Organizacja procesu eksploatacji sieci wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn wykrywania i usuwania awarii w podsystemie dystrybucji wody na przykładzie Płocka
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
sieć wodociągowa, eksploatacja sieci wodociągowej, awarie, monitoring sieci wodociągowej, straty wody
Keywords in English
water supply network, operations of the water supply network, failures, monitoring of the water supply network, water loss
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest „Organizacja procesu eksploatacji sieci wodociągowych ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn, wykrywania i usuwania awarii w podsystemie dystrybucji wody na przykładzie Płocka”. Celem niniejszej pracy była: charakterystyka sieci wodociągowej w Płocku, ilościowa ocena oddziaływania wysokości i zmienności ciśnienia, materiału rurociągów, rodzaju gruntu, temperatury wody oraz pory roku na uszkadzalność rurociągów i armatury przewodów magistralnych i rozdzielczych w Płocku, ocena poziomu niezawodności sieci wodociągowych na podstawie wyników badań częstości uszkodzeń i czasu trwania odnowy rurociągów, ilościowa ocena wpływu ciśnienia na koszty naprawy przewodów wodociągowych. Analiza danych pozwoliła na stwierdzenie, iż awaryjność sieci wodociągowej jest na akceptowalnym poziomie, jedynie intensywność uszkodzeń przewodów magistralnych przekroczyła wartość zalecaną i wyniosła 0,57 uszk/(km·rok). W przypadku przewodów rozdzielczych wyniosła 0,30 uszk/(km·rok) oraz dla przyłączy wodociągowych 0,42 uszk/(km·rok), co związane jest ze spełnieniem zaleceń zawartych w normie PN-EN 60300-3-4 2008. Zauważa się dziesięciokrotny wzrost intensywności uszkodzeń wraz ze wzrostem wieku przewodu w zakresie 10-50 lat, od λ<10-20 = 0,092 uszk/(km*rok) do λ<40-50 = 0,94 uszk/(km*rok), najmłodsze przewody wykazują intensywność uszkodzeń λ10 lat = 0,24 uszk/(km*rok) wiążącą się z wadami materiałowymi i błędami wykonawstwa, z kolei przewody najstarsze wyróżniają się intensywnością λ>50 = 0,31 uszk/(km*rok) i należy to tłumaczyć wysoką jakością wykonania oraz wykorzystanego materiału. Przeprowadzona w pracy analiza odnosiła się do kosztów naprawy przewodów magistralnych i rozdzielczych. Średnie koszty usuwania awarii ukształtowały się na poziomie 1024 zł dla przyłączy wodociągowych, 1302 zł dla przewodów rozdzielczych oraz 3514 zł dla magistral. Awaria armatury kosztowała przeciętnie 1661 zł
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26569

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeefd0a2c64704ec1b9d2c1d1f651616d/
URN
urn:pw-repo:WUTeefd0a2c64704ec1b9d2c1d1f651616d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page