Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Creating the image of an administrative authority by using a social networking site based on the example of Sochaczew Municipality Office

Kamil Gonta

Abstract

One of the main tasks of the modern state is to maintain a constant dialogue with the environment. Such communication helps to strengthen citizens'; confidence and maintain good relations. The main task of such communication is to search for the best possible ways to reach the citizen. Traditional and modern media turn out to be a helpful tool for such activities. The role of the media as mass media, regardless of their form, is clearly and precisely defined. The media should communicate as objectively and reliably as possible. Thanks to such messages and involved information, people are able to learn about events in their everyday lives. The way in which messages are communicated to the public has a significant impact on the formation of public opinion, with the consequence that public confidence is weakened or completely lost. Efficient functioning of citizens has a strong impact on the reliable conduct of policy in the commune or voivodeship and, as a result, in the whole country. The image of the world created by the author of the information may be characterized by good or bad emotions. It's up to the public how they want to interpret this message. Therefore, authors must be fully aware of the texts being made available, as this can have a significant impact on arousing negative emotions among readers. The image of local governments units is very important. These local units are the foundation of a civil country, where efficiency and administrative credibility are the most important features. These characteristics are particularly important because they lead to the active participation of society in enhance the national authority.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Kamil Gonta (FASS) Kamil Gonta,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kreowanie wizerunku organu administracji z wykorzystaniem portalu społecznościowego na przykładzie Urzędu Gminy Sochaczew
Supervisor
Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Tomasz Dusiewicz (FASS/DASMA) Tomasz Dusiewicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
public relations, media relations, administracja publiczna, e-administracja, komunikacja elektroniczna, urzędnicy państwowi
Keywords in English
public relations, media relations, public administration, electronic administration, electronic communication, civil servants
Abstract in Polish
Jednym z głównych zadań współczesnego państwa jest nieprzerwany dialog z otoczeniem społecznym. Taka komunikacja pomaga w utrwalaniu zaufania obywateli oraz utrzymywania dobrych relacji. Głównym zadaniem takiej komunikacji jest poszukiwanie jak najlepszych sposobów dotarcia do obywatela. Pomocnym narzędziem do takich działań okazują się być media tradycyjne oraz nowoczesne. Rola mediów jako środków masowego przekazu, niezależnie od formy, jest jasno i dokładnie określona. Media powinny przekazywać informacje w jak największym stopniu w sposób obiektywny oraz rzetelny. Dzięki takim przekazom oraz zamieszonym informacjom, ludzie są w stanie dowiedzieć się o wydarzeniach ze swojego życia codziennego. Sposób w jaki wiadomości zostaną skierowane do społeczeństwa ma istotny wpływ na kształtowanie opinii publicznej, czego następstwem jest budowanie, bądź osłabienie zaufania publicznego lub całkowita jego utrata. Sprawne funkcjonowanie poinformowanych obywateli silnie oddziałuje na niezawodne prowadzenie polityki na terenie gminy lub powiatu, a w rezultacie na terenie całego państwa. Obraz świata wykreowany poprzez autora informacji może być nacechowany dobrymi lub też złymi emocjami. To zależy od społeczeństwa w jaki sposób zechce tą wiadomość zinterpretować. Dlatego też autorzy muszą być w pełni świadomi udostępnianych tekstów , gdyż może to mieć znaczący wpływ na pobudzanie negatywnych emocji wśród czytelników. Wizerunek organów jednostek samorządowych, jak na przykład Urzędu Gminy Sochaczew, jest wielce istotny. Organy te są fundamentem państwa obywatelskiego, w którym najważniejszymi cechami jest sprawność działania i wiarygodność administracyjna. Te cechy są szczególnie istotne, ponieważ prowadzą do czynnego udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy państwowej.
File
  • File: 1
    Kamil_Gonta_Praca_Licencjacka_282918.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34341

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeedeba26fb03413a9a81242460540c81/
URN
urn:pw-repo:WUTeedeba26fb03413a9a81242460540c81

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page