Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the state of municipal waste management in the municipality Grodzisk Mazowiecki

Agnieszka Ewa Michalska

Abstract

Celem poniższej pracy inżynierskiej jest analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki. Stan gospodarki odpadami komunalnymi analizowany jest pod kątem zgodności z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polsce prawem oraz pod względem technologicznym. W 2013 roku wszystkie gminy na terenie Polski stanęły przed ogromnym wyzwaniem – wprowadzono nowe przepisy prawne, wedle który gmina jest jedynym podmiotem odpowiadającym za gospodarkę odpadami, a w związku z tym jest zobligowania do zorganizowania całego systemu od nowa. W pierwszej części poniższej pracy, w rozdziale dotyczącym wymagań formalno-prawnych przeanalizowano polskie oraz unijne prawodawstwo pod kątem gospodarki odpadami komunalnymi, zarówno ustawy, jak i rozporządzenia i dyrektywy. W kolejnej części pracy przedstawiono analizę systemu gospodarowania odpadami zgodnie z zapisami dostępnej literatury. Przedstawiono po kolei prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi podczas gromadzenia, zbiórki, transportu, unieszkodliwiania i odzysku. Omówiono także częstotliwość wywozu odpadów z terenów nieruchomości, sposoby gromadzenia, transportu oraz metody ich zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami. Kolejna część pracy przedstawia zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Mazowieckiego, z głównym naciskiem na rejon warszawski, w którym znajduje się gmina Grodzisk Mazowiecki. Następnie przedstawiono opis gminy i opis stanu faktycznego dot. gospodarowania odpadami komunalnymi. Przedstawiono, jaka ilość odpadów została wytworzona, w jaki sposób i z jaką częstotliwością wywożono te odpady oraz w jaki sposób zostały zagospodarowane. Ostatnia część pracy to porównanie stanu faktycznego w gminie wraz z literaturową analizą w poprzednich rozdziałach. Okazało się, że gmina Grodzisk Mazowiecki w większości spełniła powierzone jej zadania, wywiązała się również z zobowiązań nałożonych przez rozporządzenia.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Ewa Michalska (FEE) Agnieszka Ewa Michalska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki
Supervisor
Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystyna Lelicińska-Serafin (FEE/CEP) Krystyna Lelicińska-Serafin,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Piotr Manczarski (FEE/CEP) Piotr Manczarski,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
gospodarka odpadami komunalnymi, gospodarka odpadami w gminie
Keywords in English
municipal waste management, waste management in a municipality
File
  • File: 1
    Michalska_Agnieszka_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12508

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTee3fcddf97094e1f88502a9d414baf6d/
URN
urn:pw-repo:WUTee3fcddf97094e1f88502a9d414baf6d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page