Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza odazotowania spalin metodą selektywnej katalitycznej redukcji dla bloku energetycznego klasy 200MW opalanego węglem kamiennym

Aleksandra Anna Chełmińska

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Anna Chełmińska (FPAE) Aleksandra Anna Chełmińska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
97
Internal identifier
MEL; PD-3454
Reviewers
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Szwarc (FPAE/IHE) Wojciech Szwarc,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
SCR, technologie ochrony środowiska, odazotowanie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Celem pracy jest przedstawienie uwarunkowań oraz analizy techniczno-ekonomicznej konstrukcji instalacji selektywnego katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego klasy 200MW. We wprowadzeniu opisany został szkodliwy wpływ grupy tlenków azotu na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem tlenku azotu, dwutlenku azotu oraz podtlenku azotu. Przedstawione zostały również pierwsze kroki prawne powzięte w celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska oraz stanowisko Polski wobec redukcji emisji NO¬x. Następnie opisano formowanie tlenków azotu w procesie spalania węgla w powietrzu oraz krótko scharakteryzowano metody ograniczenia ich emisji. Przeanalizowane zostały uwarunkowania prawne regulujące emisję tlenków azotu, zarówno te wynikające z prawa Unii Europejskiej, jak i Polskiego Prawa Ochrony Środowiska. Główna część pracy opiera się na analizie koncepcji odazotowania spalin metodą SCR na przykładzie rzeczywistego obiektu, bloków 1 i 2 Elektrowni Kozienice. Opisany został w/w obiekt, ze szczególnym naciskiem na budowę kotła. Przedstawione zostały zastosowane pierwotne metody odazotowania spalin. Następnie przedstawiono metodę selektywnego katalitycznego odazotowania spalin z uwzględnieniem problemów eksploatacyjnych. Opisano zabudowę instalacji SCR na Obiekcie oraz zmiany niezbędne do zabudowy. Następnie porównano nieoficjalne wyniki pomiarów instalacji z wartościami wymaganymi prawnie. Ostatecznie dokonano analizy ekonomiczno-technicznej zabudowy instalacji tego typu na blokach klasy 200MW. Przeanalizowano możliwość zaostrzenia standardów emisyjnych oraz wiążącą się z tym konieczność rozbudowy instalacji w przyszłości. Przedstawiona została również koncepcja jednoczesnej redukcji rtęci z gazów odlotowych przy zastosowaniu instalacji SCR i mokrego odsiarczania spalin. Na podstawie przeprowadzonych analiz uwarunkowań prawnych wnioskować można konieczność zabudowy instalacji SCR na blokach opalanych węglem kamiennym o mocy cieplnej większej niż 300MW. Analiza ekonomiczno-techniczna prowadzi do stwierdzenia, że stosowanie metody SCR jest korzystne. Wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne kompensuje niska awaryjność instalacji oraz wysoka redukcja emisji tlenków azotu. Ze względu na przyszłą możliwość rozbudowy, technologia SCR powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie spodziewane jest zaostrzenie standardów emisyjnych.
File
  • File: 1
    Analiza odazotowania spalin metodą SCR dla bloku energetycznego klasy 200MW opalanego węglem kamiennym.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9374

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTedfdb2b03b1948f99cbba827fae3c1a3/
URN
urn:pw-repo:WUTedfdb2b03b1948f99cbba827fae3c1a3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page