Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The use of financial analysis instruments to assess the financial condition of an enterprise

Patrycja Leonarczyk

Abstract

The subject of the thesis are instruments of financial analysis, used in the proces of assessing the financial condition of an enterprise, discussed in details in the first two chapters of this thesis. The goal of the presented work is to answer the question how the financial condition of the CD Projekt Joint Stock Company is presented. The work is divided into three chapters. The first one deals with the essence of financial analysis, its use and sources of information necessary to conduct research on the condition of the enterprise. The second chapter presents two most commonly used methods of analysis, which are preliminary and indicative analysis. The first subsection describes the basic relationships that should be met in order for the company to be in good financial condition, while the second one presents the basic indicators helpful in assessing the four fundamental aspects of the business unit operations, i.e. liquidity, profitability, performance and debt service. The third chapter is an empirical chapter in which a preliminary and indicative analysis was carried out to assess the financial situation of CD Projekt RED. The results turned out to be satisfactory, the structure and dynamics of the financial statements components as well as the levels of the ratios showed that the company is characterized by high independence and financial security, while it does not fully use its potential as research on, inter alia, financial liquidity has shown.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Patrycja Leonarczyk (CESS) Patrycja Leonarczyk,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wykorzystanie instrumentów analizy finansowej do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa
Supervisor
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Stępniak-Kucharska (CESS) Anna Stępniak-Kucharska,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Stefan Krajewski (CESS) Stefan Krajewski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza finansowa, ocena kondycji przedsiębiorstwa
Keywords in English
financial analysis, assessment of the company's condition
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy są instrumenty analizy finansowej wykorzystywane w procesie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, szczegółowo omówione w pierwszych dwóch rozdziałach niniejszej pracy. Celem prezentowanej pracy jest odpowiedź na pytanie jak przedstawia się kondycja finansowa Spółki Akcyjnej CD Projekt. Praca podzielona jest na trzy rozdziały. Pierwszy z nich traktuje o istocie analizy finansowej, jej wykorzystaniu i o źródłach informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań kondycji przedsiębiorstwa. Drugi rozdział prezentuje dwie najpowszechniej wykorzystywane metody analizy, jakimi są analiza wstępna i wskaźnikowa. Pierwszy podrozdział opisuje podstawowe zależności jakie powinny być spełnione by przedsiębiorstwo znajdowało się w dobrej kondycji finansowej, zaś drugi przedstawia podstawowe wskaźniki pomocne w ocenie czterech podstawowych aspektów działalności jednostki gospodarczej, czyli płynności, rentowności, sprawności działania oraz obsługi zadłużenia. Trzeci rozdział jest rozdziałem empirycznym w którym została przeprowadzona analiza wstępna oraz wskaźnikowa mająca na celu ocenę sytuacji finansowej spółki CD Projekt RED. Wyniki okazały się być zadowalające, struktura i dynamika składników sprawozdań finansowych oraz poziomy wskaźników wykazały, że przedsiębiorstwo charakteryzuje duża niezależność i bezpieczeństwo finansowe, zaś nie wykorzystuje ono w pełni swojego potencjału co wykazały badania między innymi płynności finansowej.
File
  • File: 1
    286269_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30610

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTede1f424fe8e454fa9b74c90ae38f8df/
URN
urn:pw-repo:WUTede1f424fe8e454fa9b74c90ae38f8df

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page